ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ แนวข้อสอบ คู่มือสอบ ตำรวจ สายอำนวยการ ปราบปราม สืบสวน การเงิน ยศจ่าดาบ 50 ปี ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ แนวข้อสอบ คู่มือสอบ ตำรวจ สายอำนวยการ ปราบปราม สืบสวน การเงิน ยศจ่าดาบ 50 ปี ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: หัวข้อนี้ปักหมุด โดย admin เมื่อเวลา(2012-07-02)
แนวข้อสอบสายการเงิน
๑. หลักการบัญชีขั้นต้น
๒. หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐฉบับที่๒
๓.ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑
๔.ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ.๒๕๒๐
๕.พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๖.หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
๗.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๘.มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
๙.พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง
๙.๑ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๒๕๔๗
๙.๒ กฏ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.๒๕๔๗
๙.๓ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๐. พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖


สายอำนวยการ

– ข้อสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย

– ข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่สอบ
– ข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526

– ข้อสอบพ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

– ข้อสอบกฎ ก.ตร. ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

– ข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544

– ข้อสอบจริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จรรยาบรรตำรวจ 2553

– ตัวอย่างข้อสอบนายร้อยตำรวจ (พ.ร.บ.ตำรวจฯ & กฎ ก.ตร.)

สายป้องกันและปราบปราม

– แนวข้อสอบกฎหมาย ป.วิอาญา ป.อาญา และ กฎหมายพยาน

– ข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

- ข้อสอบตำรวจ กฏ ก.ตร.ประเมินผล และ จริยธรรม

- ข้อสอบตำรวจ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547

– พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

– ข้อสอบจริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จรรยาบรรตำรวจ 2553

– รวมแนวข้อสอบเก่า 500ข้อ


สายสืบสวนสอบสวน

– แนวข้อสอบกฎหมาย ป.วิอาญา ป.อาญา และ กฎหมายพยาน

– ข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

- ข้อสอบตำรวจ กฏ ก.ตร.ประเมินผล และ จริยธรรม

- ข้อสอบตำรวจ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547

– พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

– ข้อสอบจริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จรรยาบรรตำรวจ 2553

– พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

– เเนวข้อสอบรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย 2550

– รวมแนวข้อสอบเก่า 500ข้อ


สายตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. 50 ปีขึ้นไป

- ข้อสอบตำรวจ กฏ ก.ตร.ประเมินผล และ จริยธรรม

- ข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

– ข้อสอบจริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จรรยาบรรตำรวจ 2553

– ระเบียบ ตร. การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘

– บทบาทภารกิจ กตช. ก.ตร.

– แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม

– ความรู้ในหน้าที่ตำรวจ

– พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

– แนวข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

– อุดมคติของตำรวจ การบริหารงานในสถานีตำรวจ และ การบริหารงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

– โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

– รวมแนวข้อสอบ 500ข้อแนวข้อสอบวิชา เศรษฐกิจพอเพียง


1. การสร้างความสมดุลของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเน้นให้เกิดกับสิ่งใดมากที่สุด
ก. ความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ข. ความสมดุลระหว่างสินค้าต่างประเทศกับสินค้าไทย
ค. ความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรม
ง. ความสมดุลของความเจริญทางเทคโนโลยีกับ ภูมิปัญญาไทย

ตอบ ง. ความสมดุลของความเจริญทางเทคโนโลยีกับ ภูมิปัญญาไทย

2. จุดกำเนิดของแนวคิดทฤษฎีใหม่ของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดใด
ก. จังหวัดสระบุรี ข. จังหวัดเชียงใหม่
ค. จังหวัดกาฬสินธ์ ง. จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตอบ ก. จังหวัดสระบุรี

3. สาเหตุใดจึงต้องมีการประกาศใช้เศรษฐกิจพอเพียง
ก. สินค้าเกษตรมีราคาสูง ข. เศรษฐกิจมีการขยายตัวสูงขึ้น
ค. ปริมาณสินค้าในการบริโภคมากเกินไป ง. เกิดภาวะขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค
ตอบ ก. สินค้าเกษตรมีราคาสูง


4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกในปีพ.ศ. 2504 เป็นต้นมาไทยมีการเน้นหนักในการ พัฒนาในด้านใด
ก. การทหาร ข. การเกษตร
ค. อุตสาหกรรม ง. ด้านการบริการ

ตอบ ข. การเกษตร

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยเน้นการพัฒนาในด้านใดเป็นสำคัญ
ก. เน้นการส่งออก
 ข. เน้นการออม
ค. โครงสร้างพื้นฐาน ง. เน้นการกระจายรายได้
ตอบ ข. เน้นการออม


6. ความอ่อนแอของเศรษฐกิจไทยมีสาเหตุมาจาก ปัจจัยในด้านใดมากที่สุด
ก. ความอ่อนแอทางวัฒนธรรม ข. การพึ่งพิงการส่งออกมากเกินไป
ค. การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ ง. ความนิยมสินค้าจากต่างประเทศ
ตอบ ง. ความนิยมสินค้าจากต่างประเทศ


7. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หลักการพึ่งพอตนเองตาม แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
ก. การพึ่งตนเองทางด้านสังคม ข. การพึ่งตนเองทางด้านจิตใจ
ค. การพึ่งตนเองทางด้านเศรษฐกิจ ง. การพึ่งตนเองทางด้านการเมืองการปกครอง
ตอบ ง. การพึ่งตนเองทางด้านการเมืองการปกครอง


8. แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ประชาชน ดำเนินชีวิตในลักษณะใด
ก. ดำเนินชีวิตในลักษณะใด ข. ดำเนินชีวิตอย่างเคร่งครัด
ค. ดำเนินชีวิตทางสายกลางยึดความพอดี ง. ดำเนินชีวิตเพื่อสร้างความสะดวกสบายตนเอง
ตอบ ค. ดำเนินชีวิตทางสายกลางยึดความพอดี


9. หลักการใดไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง
. การพึ่งตนเองเป็นสำคัญ ข. การสร้างนิสัยนิยมไทย
ค. การบริการดินและน้ำอย่างเหมาะสม ง. การลงทุนขนาดใหญ่เพื่อการผลิตสินค้า
ตอบ ง. การลงทุนขนาดใหญ่เพื่อการผลิตสินค้า


10. ความพอเพียงทางเทคโนโลยีตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายว่าอย่างไร
ก. การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน ข. การไม่ใช้เทคโนโลยีในการผลิต
ค. การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการผลิต ง. การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการผลิต
ตอบ ก. การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน


11. ความพอเพียงด้านสังคมตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงสิ่งใด
ก. สังคมเข้มแข็ง ข. สังคมมีหลากหลาย
ค. คนในสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี ง. คนในสังคมไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใคร
ตอบ ค. คนในสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี

12. การสร้างความพอเพียงด้านจิตใจของประชาชนหน่วยทางสังคมใดที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการสร้างความพอเพียง
ก. ศาสนา ข. การปกครอง
ค. ทางการศึกษา ง. สถาบันครอบครัว
ตอบ ก. ศาสนา


13. คุณธรรมด้านใดที่มีความสำคัญกับหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมากที่สุด
ก. เป็นคนมีศีลธรรม ข. มีความละอายต่อบาป
ค. เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี ง. มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร
ตอบ ง. มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร


14. แนวทฤษฎีใหม่ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรใดมากที่สุด
ก. มนุษย์ ข. ทรัพยากรน้ำ
ค. ทรัพยากรดิน ง. ทรัพยากรป่าไม้
ตอบ ค. ทรัพยากรดิน


15. ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริขององค์ ดำเนินชีวิตแบบใด
ก. ดำเนินชีวิตที่พอเพียง ข. ตามยถากรรม
ค. ดำเนินชีวิตตามปกติ ง. ดำเนินชีวิตอย่างฟุ่มเฟือย
ตอบ ก. ดำเนินชีวิตที่พอเพียง


16. การทดลองเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ครั้งแรกที่จังหวัดใด
ก. จังหวัดกาฬสินธุ์ ข. จังหวัดฉะเชิงเซา
ค. จังหวัดสระบุรี ง. จังหวัดสุราษฎ์ธานี
ตอบ ค. จังหวัดสระบุรี


17. เนื้อที่ในการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่จะต้องมีเนื้อที่ประมาณกี่ไร่
ก. ประมาณ
5 ไร่ ข. ประมาณ 10 ไร่
ค. ประมาณ 20 ไร่ ง. ประมาณ 30
ไร่
ตอบ ข. ประมาณ 10
ไร่

18. ทฤษฎีใหม่และการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมุ่งแก้ไขปัญหาในด้านใดในสังคมเป็นสำคัญ
ก. ความยากจน ข. ปัญหาการก่อการร้าย
ค. ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม ง. ปัญหาความแตกแยกของประชาชน
ตอบ ก. ความยากจน


19. หลักการของทฤษฎีใหม่มีทั้งหมดจำนวนกี่ขั้น
ก.
2 ขั้น ข. 3 ขั้น
ค. 4 ขั้น ง. 5 ขั้น

ตอบ ข. 3 ขั้น

20. พื้นที่ส่วนที่ 2 ในทฤษฎีเน้นให้ประชาชนปลูกข้าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด
ก. ไว้จำหน่ายในท้องถิ่น ข. แลกเปลี่ยนกับสินค้าชนิดอื่น
ค. เพื่อใช้บริโภคภายในครอบครัว ง. เพื่อส่งไปยังต่างประเทศเพื่อจำหน่าย
ตอบ ค. เพื่อใช้บริโภคภายในครอบครัว


21. ทฤษฎีใหม่ในขั้นที่ 2 เป็นการสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ระดับใด
ก. ระดับบุคคล ข. ระดับครอบครัว
ค. ระดับสังคมหรือชุมชน ง. สร้างความเข้มแข็งให้กับญาติพี่น้อง
ตอบ ค. ระดับสังคมหรือชุมชน


22. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่สำหรับเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้ผลการสภาพพื้นที่ภาคใดมากที่สุด
ก. ภาคเหนือ ข. ภาคกลาง
ค. ภาคอีสาน ง. ภาคใต้
ตอบ ข. ภาคกลาง


23. ทฤษฎีใหม่กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในระดับใดมากที่สุด
ก. ประชาชนที่มีฐานะยากจน ข. ประชาชนที่มีฐานะค่อนข้างร่ำรวย
ค. ประชาชนที่มีฐานะค่อนข้างยากจน ง. ประชาชนที่มีฐานะระดับปานกลาง

ตอบ ง. ประชาชนที่มีฐานะระดับปานกลาง

24. การสร้างความพอเพียงในการดำเนินชีวิตตามทฤษฎีใหม่ใครมีบทบาทมากที่สุด
ก. ผู้นำทางศาสนา ข. สถาบันการศึกษา
ค. ทุกคนในท้องถิ่น ง. ผู้นำท้องถิ่น

ตอบ ง. ผู้นำท้องถิ่น

25. เศรษฐกิจแบบฟองสบู่เริ่มปรากฏในประเทศไทยเมื่อใด
ก. ปี พ.ศ.
2537 ข. ปี พ.ศ. 2538
ค. ปี พ.ศ. 2539 ง. ปี พ.ศ. 2540
ตอบ ง. ปี พ.ศ. 2540

26. ปัญหาเศรษฐกิจแบบฟองสบู่ของไทยมีสาเหตุมาจากปัจจัยใดมากที่สุด
ก. การขยายตัวทางด้านเกษตรกรรม

ข.
การขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม
ค. การขยายตัวของการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ
ง. การขยายตัวทางด้านการลงทุนด้าน อสังหาริมทรัพย์
ตอบ ง. การขยายตัวทางด้านการลงทุนด้าน อสังหาริมทรัพย์
 

27. เศรษฐกิจแบบฟองสบู่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลชุดใด
ก. พลเอกสุจินดา คราประยูร ข. รัฐบาลชุด นาย
ชวน หลีกภัย
ค. รัฐบาลชุด นาย
บรรหาร ศิลปอาชา ง. รัฐบาลชุด นาย
ธานินทร์ กรัยวิเชียร
ตอบ ข. รัฐบาลชุด นาย
ชวน หลีกภัย


28. การประกาศลอยตัวค่าเงินบาทเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดใด
ก. นาย
สมชาย วงค์สวัสดิ์ ข. พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร
ค. พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ ง. นาย
ชวน หลีกภัย
ตอบ ค. พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ


29. ก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจไทยรัฐบาลได้นำค่าเงินบาทไปผูกยึดติดกับค่าเงินของประเทศใด
ก. อังกฤษ ข. ฝรั่งเศส
ค. สหรัฐอเมริกา ง. แคนนาดา
ตอบ ค. สหรัฐอเมริกา


30. การแก้ปัญหาวิกฤติของไทยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ประชาชนหันมาประกอบอาชีพใด
ก. รับจ้าง ข. การทำการเกษตร
ค. การทำธุรกิจส่วนตัว ง. ลูกจ้างบริษัทเอกชน
ตอบ ข. การทำการเกษตร6.หากผู้บังคับบัญชาไม่สอดส่องดูแลการประพฤติตามประมวลจริยธรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ถือว่าใครเป็นผู้จงใจละเมิดฝ่าฝื่นประมวลจริยธรรม
ก. ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสอดส่องดูแล
ข.ให้จเรตำรวจแห่งชาติรับหน้าที่ติดตาม
ค.ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นจงใจละเมิด หรือ ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนั้น
ง.ถูกหมด
ตอบ ค.
7. จเรตำรวจมีหน้าที่และอำนาจอย่างไรบ้าง
?ก.ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ
ข.ให้ความเป็นธรรมในการร้องทุกข์ผู้ใต้บังคับบัญชา
ค.ทำหน้าที่แทน ผบ.ตร.ทุกอย่างที่มอบหมาย
ง.ถูกหมด
ตอบ ก.
8.สตช.วางระเบียบเกี่ยวกับการรายงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกี่วันนับแต่ กฎ ก.ตร.นี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
?
ก. 7 วัน ข. 15 วัน ค.30 วัน ง.45 วัน

ตอบ ง.45 (9
10 )
9.การสอดส่องดูแลการรักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจเป็นหน้าที่ของใคร
ก. จเรตำรวจแห่งชาติ ข.ผบ.ตร. ค.ผู้บังคับบัญชาทุกคน ง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตอบ ก.( มาตรา
10.สถาบันการฝึกอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องนำประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจไปกำหนดแป็นเรื่องใด
?ก.กำหนดเป็นระเบียบในอำนาจหน้าที่เพื่อใช้บังคับตำรวจ
ข.กำหนดเป็นกฎ กระทรวงเพื่อความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติตนของตำรวจทุกหน่วย
ค.กำหนดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ง.กำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติเพื่อความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชา
ตอบ ค.กำหนดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

จรรยาบรรณตำรวจ
1. การพิจารณาสรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจผู้ใดรวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการลงโทษบุคคลทุกระดับ คำนึงถึงเรื่องใด
ก. พฤติกรรม การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคลดังกล่าว
ข. ความสามารถ การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคลดังกล่าว
ค. ความรู้ การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคลดังกล่าว
ง. ความอาวุโส การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคลดังกล่าว

ตอบ ก. พฤติกรรม การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคลดังกล่าว

ในการพิจารณาสรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจผู้ใดรวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการลงโทษบุคคล ทั้งในระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการหรือหน่วยเทียบเท่ากองบัญชาการ กองบังคับการ กองกำกับการ สถานีตำรวจ และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ควรคำนึงถึงพฤติกรรม การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคลดังกล่าวด้วย

2. กรอบแห่งการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตำรวจคืออะไร
ก.จรรยาบรรณตำรวจตามกฏศีลธรรม
ข.จริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนด้วย
ค.ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจท้ายกฎ ก.ตร.
ง.ถูกหมด

ตอบ ค.ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจท้ายกฎ ก.ตร.

ให้ใช้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจท้ายกฎ ก.ตร.นี้ เป็นกรอบแห่งการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตำรวจ

3. กฎ ก.ตร. เรื่องประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ นี้ ให้ใช้บังคับเมื่อใด
?ก.พ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันมีพระราชโองการ
ข.พ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก.พ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกฤษฏีกา
ก.พ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศกฏกระทรวง

ตอบ ข.พ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กฎ ก.ตร. นี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

4. หน่วยงานระดับใดบ้างที่ควรคำนึงพฤติกรรม การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ เมื่อมีการพิจารณาสรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจผู้ใดรวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการลงโทษบุคคล
?
ก.ระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข.ระดับกองบัญชาการหรือหน่วยเทียบเท่ากองบัญชาการ กองบังคับการ
ค.ระดับกองกำกับการ สถานีตำรวจ และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ง.ทุกระดับ
ตอบ ง.ทุกระดับ

ในการพิจารณาสรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจผู้ใดรวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการลงโทษบุคคล ทั้งในระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการหรือหน่วยเทียบเท่ากองบัญชาการ กองบังคับการ กองกำกับการ สถานีตำรวจ และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ควรคำนึงถึงพฤติกรรม การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคลดังกล่าวด้วย

5.หน่วยใดทำหน้าที่เป็นศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตำรวจ
?
ก.โรงเรียนพระปริยยัติธรรมทุกแห่ง
ข.ศูนย์วัฒธรรมแห่งประเทศไทย
ค.กระทรวงศึกษาธิการ
ง.กองบัญชาการศึกษา

ตอบ. ง.กองบัญชาการศึกษา

ให้กองบัญชาการศึกษาทำหน้าที่เป็นศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตำรวจ มีหน้าที่กำหนดตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ รวมทั้งรณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กำหนดหลักสูตร พัฒนาและฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมทั้งสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการตำรวจให้เทียบเท่าระดับสากล

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 
*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*
*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 
เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เอกสารติวข้อสอบตำรวจสายจ่าดาบรุ่น 50 ปี‏ อัปเดท 2556

แนวข้อสอบวิชา เศรษฐกิจพอเพียง


1. การสร้างความสมดุลของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเน้นให้เกิดกับสิ่งใดมากที่สุด
ก. ความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ข. ความสมดุลระหว่างสินค้าต่างประเทศกับสินค้าไทย
ค. ความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรม
ง. ความสมดุลของความเจริญทางเทคโนโลยีกับ ภูมิปัญญาไทย

ตอบ ง. ความสมดุลของความเจริญทางเทคโนโลยีกับ ภูมิปัญญาไทย

2. จุดกำเนิดของแนวคิดทฤษฎีใหม่ของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดใด
ก. จังหวัดสระบุรี ข. จังหวัดเชียงใหม่
ค. จังหวัดกาฬสินธ์ ง. จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตอบ ก. จังหวัดสระบุรี

3. สาเหตุใดจึงต้องมีการประกาศใช้เศรษฐกิจพอเพียง
ก. สินค้าเกษตรมีราคาสูง ข. เศรษฐกิจมีการขยายตัวสูงขึ้น
ค. ปริมาณสินค้าในการบริโภคมากเกินไป ง. เกิดภาวะขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค
ตอบ ก. สินค้าเกษตรมีราคาสูง


4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกในปีพ.ศ. 2504 เป็นต้นมาไทยมีการเน้นหนักในการ พัฒนาในด้านใด
ก. การทหาร ข. การเกษตร
ค. อุตสาหกรรม ง. ด้านการบริการ

ตอบ ข. การเกษตร

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยเน้นการพัฒนาในด้านใดเป็นสำคัญ
ก. เน้นการส่งออก
 ข. เน้นการออม
ค. โครงสร้างพื้นฐาน ง. เน้นการกระจายรายได้
ตอบ ข. เน้นการออม


6. ความอ่อนแอของเศรษฐกิจไทยมีสาเหตุมาจาก ปัจจัยในด้านใดมากที่สุด
ก. ความอ่อนแอทางวัฒนธรรม ข. การพึ่งพิงการส่งออกมากเกินไป
ค. การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ ง. ความนิยมสินค้าจากต่างประเทศ
ตอบ ง. ความนิยมสินค้าจากต่างประเทศ


7. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หลักการพึ่งพอตนเองตาม แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
ก. การพึ่งตนเองทางด้านสังคม ข. การพึ่งตนเองทางด้านจิตใจ
ค. การพึ่งตนเองทางด้านเศรษฐกิจ ง. การพึ่งตนเองทางด้านการเมืองการปกครอง
ตอบ ง. การพึ่งตนเองทางด้านการเมืองการปกครอง


8. แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ประชาชน ดำเนินชีวิตในลักษณะใด
ก. ดำเนินชีวิตในลักษณะใด ข. ดำเนินชีวิตอย่างเคร่งครัด
ค. ดำเนินชีวิตทางสายกลางยึดความพอดี ง. ดำเนินชีวิตเพื่อสร้างความสะดวกสบายตนเอง
ตอบ ค. ดำเนินชีวิตทางสายกลางยึดความพอดี


9. หลักการใดไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง
. การพึ่งตนเองเป็นสำคัญ ข. การสร้างนิสัยนิยมไทย
ค. การบริการดินและน้ำอย่างเหมาะสม ง. การลงทุนขนาดใหญ่เพื่อการผลิตสินค้า
ตอบ ง. การลงทุนขนาดใหญ่เพื่อการผลิตสินค้า


10. ความพอเพียงทางเทคโนโลยีตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายว่าอย่างไร
ก. การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน ข. การไม่ใช้เทคโนโลยีในการผลิต
ค. การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการผลิต ง. การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการผลิต
ตอบ ก. การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน


11. ความพอเพียงด้านสังคมตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงสิ่งใด
ก. สังคมเข้มแข็ง ข. สังคมมีหลากหลาย
ค. คนในสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี ง. คนในสังคมไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใคร
ตอบ ค. คนในสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี

12. การสร้างความพอเพียงด้านจิตใจของประชาชนหน่วยทางสังคมใดที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการสร้างความพอเพียง
ก. ศาสนา ข. การปกครอง
ค. ทางการศึกษา ง. สถาบันครอบครัว
ตอบ ก. ศาสนา


13. คุณธรรมด้านใดที่มีความสำคัญกับหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมากที่สุด
ก. เป็นคนมีศีลธรรม ข. มีความละอายต่อบาป
ค. เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี ง. มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร
ตอบ ง. มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร


14. แนวทฤษฎีใหม่ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรใดมากที่สุด
ก. มนุษย์ ข. ทรัพยากรน้ำ
ค. ทรัพยากรดิน ง. ทรัพยากรป่าไม้
ตอบ ค. ทรัพยากรดิน


15. ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริขององค์ ดำเนินชีวิตแบบใด
ก. ดำเนินชีวิตที่พอเพียง ข. ตามยถากรรม
ค. ดำเนินชีวิตตามปกติ ง. ดำเนินชีวิตอย่างฟุ่มเฟือย
ตอบ ก. ดำเนินชีวิตที่พอเพียง


16. การทดลองเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ครั้งแรกที่จังหวัดใด
ก. จังหวัดกาฬสินธุ์ ข. จังหวัดฉะเชิงเซา
ค. จังหวัดสระบุรี ง. จังหวัดสุราษฎ์ธานี
ตอบ ค. จังหวัดสระบุรี


17. เนื้อที่ในการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่จะต้องมีเนื้อที่ประมาณกี่ไร่
ก. ประมาณ
5 ไร่ ข. ประมาณ 10 ไร่
ค. ประมาณ 20 ไร่ ง. ประมาณ 30
ไร่
ตอบ ข. ประมาณ 10
ไร่

18. ทฤษฎีใหม่และการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมุ่งแก้ไขปัญหาในด้านใดในสังคมเป็นสำคัญ
ก. ความยากจน ข. ปัญหาการก่อการร้าย
ค. ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม ง. ปัญหาความแตกแยกของประชาชน
ตอบ ก. ความยากจน


19. หลักการของทฤษฎีใหม่มีทั้งหมดจำนวนกี่ขั้น
ก.
2 ขั้น ข. 3 ขั้น
ค. 4 ขั้น ง. 5 ขั้น

ตอบ ข. 3 ขั้น

20. พื้นที่ส่วนที่ 2 ในทฤษฎีเน้นให้ประชาชนปลูกข้าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด
ก. ไว้จำหน่ายในท้องถิ่น ข. แลกเปลี่ยนกับสินค้าชนิดอื่น
ค. เพื่อใช้บริโภคภายในครอบครัว ง. เพื่อส่งไปยังต่างประเทศเพื่อจำหน่าย
ตอบ ค. เพื่อใช้บริโภคภายในครอบครัว


21. ทฤษฎีใหม่ในขั้นที่ 2 เป็นการสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ระดับใด
ก. ระดับบุคคล ข. ระดับครอบครัว
ค. ระดับสังคมหรือชุมชน ง. สร้างความเข้มแข็งให้กับญาติพี่น้อง
ตอบ ค. ระดับสังคมหรือชุมชน


22. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่สำหรับเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้ผลการสภาพพื้นที่ภาคใดมากที่สุด
ก. ภาคเหนือ ข. ภาคกลาง
ค. ภาคอีสาน ง. ภาคใต้
ตอบ ข. ภาคกลาง


23. ทฤษฎีใหม่กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในระดับใดมากที่สุด
ก. ประชาชนที่มีฐานะยากจน ข. ประชาชนที่มีฐานะค่อนข้างร่ำรวย
ค. ประชาชนที่มีฐานะค่อนข้างยากจน ง. ประชาชนที่มีฐานะระดับปานกลาง

ตอบ ง. ประชาชนที่มีฐานะระดับปานกลาง

24. การสร้างความพอเพียงในการดำเนินชีวิตตามทฤษฎีใหม่ใครมีบทบาทมากที่สุด
ก. ผู้นำทางศาสนา ข. สถาบันการศึกษา
ค. ทุกคนในท้องถิ่น ง. ผู้นำท้องถิ่น

ตอบ ง. ผู้นำท้องถิ่น

25. เศรษฐกิจแบบฟองสบู่เริ่มปรากฏในประเทศไทยเมื่อใด
ก. ปี พ.ศ.
2537 ข. ปี พ.ศ. 2538
ค. ปี พ.ศ. 2539 ง. ปี พ.ศ. 2540
ตอบ ง. ปี พ.ศ. 2540

26. ปัญหาเศรษฐกิจแบบฟองสบู่ของไทยมีสาเหตุมาจากปัจจัยใดมากที่สุด
ก. การขยายตัวทางด้านเกษตรกรรม

ข.
การขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม
ค. การขยายตัวของการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ
ง. การขยายตัวทางด้านการลงทุนด้าน อสังหาริมทรัพย์
ตอบ ง. การขยายตัวทางด้านการลงทุนด้าน อสังหาริมทรัพย์
 

27. เศรษฐกิจแบบฟองสบู่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลชุดใด
ก. พลเอกสุจินดา คราประยูร ข. รัฐบาลชุด นาย
ชวน หลีกภัย
ค. รัฐบาลชุด นาย
บรรหาร ศิลปอาชา ง. รัฐบาลชุด นาย
ธานินทร์ กรัยวิเชียร
ตอบ ข. รัฐบาลชุด นาย
ชวน หลีกภัย


28. การประกาศลอยตัวค่าเงินบาทเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดใด
ก. นาย
สมชาย วงค์สวัสดิ์ ข. พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร
ค. พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ ง. นาย
ชวน หลีกภัย
ตอบ ค. พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ


29. ก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจไทยรัฐบาลได้นำค่าเงินบาทไปผูกยึดติดกับค่าเงินของประเทศใด
ก. อังกฤษ ข. ฝรั่งเศส
ค. สหรัฐอเมริกา ง. แคนนาดา
ตอบ ค. สหรัฐอเมริกา


30. การแก้ปัญหาวิกฤติของไทยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ประชาชนหันมาประกอบอาชีพใด
ก. รับจ้าง ข. การทำการเกษตร
ค. การทำธุรกิจส่วนตัว ง. ลูกจ้างบริษัทเอกชน
ตอบ ข. การทำการเกษตร


จำหน่ายเอกสารรวมแนวข้อสอบตำรวจสายจ่าดาบรุ่น 50 ปี‏

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท

สายตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. 50 ปีขึ้นไป
- ข้อสอบตำรวจ กฏ ก.ตร.ประเมินผล และ จริยธรรม
- ข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
– ข้อสอบจริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จรรยาบรรตำรวจ 2553
– ระเบียบ ตร. การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘
– บทบาทภารกิจ กตช. ก.ตร.
– แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม
– ความรู้ในหน้าที่ตำรวจ
– พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
– แนวข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– อุดมคติของตำรวจ การบริหารงานในสถานีตำรวจ และ การบริหารงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– รวมแนวข้อสอบ 500ข้อ


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-3-98830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบเขตวิชาสอบข้อเขียน

การคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2554 จำนวน 500 อัตรา

ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีสอบข้อเขียน ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ(คะแนนเต็ม 120 คะแนน) ใช้เวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที มีรายละเอียดขอบเขตวิชาที่สอบ ดังนี้

1.วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน จำนวน 60 ข้อ

ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่

- สังคมและวัฒนธรรมไทย

- ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- เศรษฐกิจประเทศไทย

- การเมืองไทยในปัจจุบัน

- การปกครองระบอบประชาธิปไตย

- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- การเสริมสร้างสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตที่ดี

- สถานการณ์ปัจจุบัน

2.วิชาความรู้ในหน้าที่ของตำรวจ จำนวน 60 ข้อ

ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตำรวจในด้านต่างๆ ที่ข้าราชการตำรวจควรรู้ ได้แก่

- จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

- อุดมคติของตำรวจ

- การบริหารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- อำนาจหน้าที่ของ ก.ต.ช.และ ก.ตร.

- การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด

สอบข้อเขียน 4 กันยายน 2554เกณฑ์การตัดสินเกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการสอบข้อเขียน จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับวิชาที่สอบ ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าในแต่ละวิชาเรียงตามลำดับวิชาจนครบ ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้มีอาวุโสสูงกว่า(อายุตัว) เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

ในการตอบปัญหาข้อสอบ กรณีที่ปัญหาข้อสอบไม่ถูกต้องหรือคำตอบที่ให้เลือกตอบไม่ถูกต้อง ทางคณะกรรมการดำเนินการสอบที่เกี่ยวข้องกับการออกข้อสอบ จะพิจารณาข้อสอบในข้อนั้นๆ โดยจะตรวจให้คะแนนแก่ผู้เข้าสอบทุกคน
คลิกดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆ ด้านล่าง

http://www.chonburi33.com/index.php?name=news&file=readnews&id=1152
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

หลักวิชาที่ใช้สอบ ด.ต.-สัญญาบัตร (อายุ 50 ปีขึ้นไป) Update
ขอบเขตวิชาสอบข้อเขียน
การคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2554 จำนวน 500 อัตรา 

ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีสอบข้อเขียน ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ(คะแนนเต็ม 120 คะแนน) ใช้เวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที มีรายละเอียดขอบเขตวิชาที่สอบ ดังนี้

1.วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน จำนวน 60 ข้อ 

ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่
สังคมและวัฒนธรรมไทย


-ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


-เศรษฐกิจประเทศไทย


-การเมืองไทยในปัจจุบัน


-การปกครองระบอบประชาธิปไตย


-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


-การเสริมสร้างสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตที่ดี


-สถานการณ์ปัจจุบัน


2.วิชาความรู้ในหน้าที่ของตำรวจ จำนวน 60 ข้อ


ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตำรวจในด้านต่างๆ ที่ข้าราชการตำรวจควรรู้ ได้แก่


-จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ


-อุดมคติของตำรวจ


-การบริหารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


-โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


-อำนาจหน้าที่ของ ก.ต.ช.และ ก.ตร.


-การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด


สอบข้อเขียน 4 กันยายน 2554

เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการสอบข้อเขียน จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับวิชาที่สอบ ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าในแต่ละวิชาเรียงตามลำดับวิชาจนครบ ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้มีอาวุโสสูงกว่า(อายุตัว) เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


ในการตอบปัญหาข้อสอบ กรณีที่ปัญหาข้อสอบไม่ถูกต้องหรือคำตอบที่ให้เลือกตอบไม่ถูกต้อง ทางคณะกรรมการดำเนินการสอบที่เกี่ยวข้องกับการออกข้อสอบ จะพิจารณาข้อสอบในข้อนั้นๆ โดยจะตรวจให้คะแนนแก่ผู้เข้าสอบทุกคน


คลิกดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆ ด้านล่าง

1. ข้อใดไม่จัดว่าเป็นองค์ประกอบของรัฐ
ก. วุฒิสภา ข. ศาลรัฐธรรมนูญ
ค. องค์การพัฒนาเอกชน ง. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตอบ ค. องค์การพัฒนาเอกชน 

2. ข้อใดคือเกณฑ์ที่ใช้จำแนกรัฐออกเป็นรัฐเดี่ยวหรือรัฐรวม
ก. อาณาเขตของรัฐ ข. จำนวนประชากรภายในรัฐ
ค.จำนวนรัฐบาลภายในรัฐ ง. อำนาจอธิปไตยของรัฐ
ตอบ ค.จำนวนรัฐบาลภายในรัฐ

3. แนวคิดเรื่อง " โลกพระศรีอาริย์ " มีลักษณะสอดคล้องกับแนวคิดของชาติตะวันตกในเรื่องใด
ก. รัฐในอุดมคติ ข. รัฐสวัสดิการ
ค. เสรีนิยม ง. สังคมนิยม
ตอบ ก. รัฐในอุดมคติ

4. ข้อใดคือระบอบการปกครองของอิตาลีสมัยมุสโสลินีเป็นผู้นำ
ก. การปกครองระบอบเผด็จการอำนาจนิยม
ข. การปกครองระบอบเผด็จการทหาร
ค. การปกครองระบอบเผด็จการฟาสซิสต์
ง.การปกครองระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์
ตอบ ค. การปกครองระบอบเผด็จการฟาสซิสต์ 

5. รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยใกล้เคียงกับประเทศใดมากที่สุด
ก. บรูไน ข. สิงคโปร์
ค. ลาว ง. เกาหลีใต้
ตอบ ข. สิงคโปร์

6. การปกครองที่ให้อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการเป็นอิสระเพื่อถ่วงดุลกัน คือ การปกครองประชาธิปไตยแบบใด
ก. รัฐสภา ข. กึ่งรัฐสภา
ค. ประธานาธิบดี ง. กึ่งประธานาธิบดี
ตอบ ค. ประธานาธิบดี
7. ข้อใดมีลักษณะของระบอบการเมืองการปกครองแบบเผด็จการน้อยที่สุด
ก. รัฐสังคมนิยม ข. ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
ค. ลัทธิฟาสซิสต์ ง. ลัทธิคอมมิวนิสต์
ตอบ ก. รัฐสังคมนิยม 

8. ความสำเร็จของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญข้อใด
ก. การมีรัฐธรรมนูญเป็นหลักในการปกครองประเทศ
ข. การกำหนดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเหมาะสม
ค. การกำหนดขอบเขตอำนาจของสถาบันการเมืองที่รัดกุม
ง. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างกว้างขวาง
ตอบ ง. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างกว้างขวาง 

9. ลักษณะเด่นของการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยคือข้อใด
ก.
รัฐสภาเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุด
ข. รัฐสภาเป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุด
ค. ประมุขของรัฐเป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุด
ง. ประมุขของรัฐเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุด
ตอบ ข. รัฐสภาเป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุด 

10. การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีหลักการที่สำคัญตามข้อใด
ก. ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีมีส่วนร่วมกันใช้อำนาจบริหาร
ข. ประธานาธิบดีและรัฐสภาได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
ค. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
ง. เป็นการใช้ระบบการแยกอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ
ตอบ ค. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 

11. กิจกรรมใดเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ก. การชุมนุมเรียกร้องให้มีการเปิดบ่อนการพนันเสรี
ข. การร่วมกันซ่อมแซมสะพานที่ชำรุดจากการถูกน้ำท่วม
ค. การเข้าร่วมตักบาตรทำบุญหน้าที่ทำการอำเภอในวันขึ้นปีใหม่
ง. การแต่งกายด้วยผ้าไทยไปทำงานทุกวันตามนโยบายการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ตอบ ก. การชุมนุมเรียกร้องให้มีการเปิดบ่อนการพนันเสรี

12. ข้อความใดมีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด
ก. ไม่มีรัฐก็ไม่มีประชาชน ข. ประชาชนคือรัฐ
ค. รัฐเพื่อประชาชน ง. ประชาชนเพื่อรัฐ
ตอบ ค. รัฐเพื่อประชาชน 

13. ประเทศใดมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบกึ่งประธานาธิบดี
ก. ฝรั่งเศส ข. อินเดีย
ค. เปรู ง. อินโดนีเซีย
ตอบ ก. ฝรั่งเศส 

14. ข้อใดเป็นการดำเนินการตามแบบประชาธิปไตยโดยตรง
ก. การออกเสียงลงประชามติ
ข. การให้ประชาชนเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี
ค. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ง. การสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยตนเอง
ตอบ ก. การออกเสียงลงประชามติ

15. ระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบใดเป็นการผสมผสานระหว่างระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ก. ทุนนิยมสมัยใหม่ ข. ทุนนิยมสวัสดิการ
ค. ทุนนิยมดั้งเดิม ง. ทุนนิยมแบบผสม
ตอบ ค. ทุนนิยมดั้งเดิม

16. ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยของอังกฤษมีลักษณะเด่นตามข้อใด
ก. ให้อำนาจสูงสุดแก่รัฐสภา
ข. มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ค. พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
ง. ใช้ระบบสองสภาและมีพรรคการเมืองสองพรรค
ตอบ ก. ให้อำนาจสูงสุดแก่รัฐสภา

17. หลักความเสมอภาคให้ความสำคัญในเรื่องใด
ก. สิทธิและหน้าที่ของมนุษย์ ข. สิทธิและเสรีภาพของมนุษย์
ค. ศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษย์ ง. การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ตอบ ค. ศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษย์

18. ปัจจัยใดแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐได้ดีที่สุด
ก. เชื้อชาติ ข. วัฒนธรรม
ค. สิทธิและหน้าที่ ง. ภาษาประจำชาติ
ตอบ ค. สิทธิและหน้าที่
19. เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2540 กำหนดให้มีองค์กรอิสระเพื่อวัตถุประสงค์สำคัญในข้อใด
ก. เป็นที่ปรึกษาของรัฐบาล ข. เป็นที่ปรึกษาของรัฐสภา
ค. เป็นตัวแทนของประชาชน ง. เป็นผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
ตอบ ง. เป็นผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

20. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภาไว้อย่างไร
ก. มาจากการเลือกตั้ง จำนวน 200 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี
ข. มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 100 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
ค. มาจากการเลือกตั้ง จำนวน 100 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี
ง. มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 200 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
ตอบ ก. มาจากการเลือกตั้ง จำนวน 200 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปีจำหน่ายเอกสารรวมแนวข้อสอบตำรวจสายจ่าดาบรุ่น 50 ปี‏
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร

สายตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. 50 ปีขึ้นไป

- ข้อสอบตำรวจ กฏ ก.ตร.ประเมินผล และ จริยธรรม
- ข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
– ข้อสอบจริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จรรยาบรรตำรวจ 2553
– ระเบียบ ตร. การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘
– บทบาทภารกิจ กตช. ก.ตร.
– แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม
– ความรู้ในหน้าที่ตำรวจ
– พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
– แนวข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– อุดมคติของตำรวจ การบริหารงานในสถานีตำรวจ และ การบริหารงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– รวมแนวข้อสอบ 500ข้อ
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๑. การจัดทำและทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเป็นระยะๆ อย่างน้อย
- ทุกห้าปี


๒. คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้จัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ
.ศ. ๒๕๕๒ โดยกำหนด
- หลักการมีส่วนร่วม การเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ใช้ข้อมูลวิชาการและการจัดการความรู้เป็นฐานสำคัญ


๓.
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาตินี้แล้วในการประชุม เมื่อ
- วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๐


๔. กรณีที่หายจากการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคแล้ว สามารถแบ่งออกได้เป็น

- ๓ ระดับ


๕. ระบบสุขภาพ เป็นระบบความสัมพันธ์ทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
- โดยมีระบบการบริการสาธารณสุขเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพ


๖. ระบบสุขภาพจะต้องคำนึงถึง
- การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม ครอบคลุมภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันอย่างสมดุล


๗. กรอบเวลาเป้ าหมายของธรรมนูญฉบับนี้ เป็นภาพรวมของระบบสุขภาพที่มองยาวไปถึงปี

- พ.ศ. ๒๕๖๓


๘. การลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ตามแนวทาง

- “การสร้างสุขภาพ นำการซ่อมสุขภาพ”


๙. ชุมชนท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งด้านสุขภาพครอบคลุมร้อยละ
- ๘๐ ของตำบลทั่วประเทศ


๑๐. รัฐจัดให้มีกลไกระดับชาติทำหน้าที่กำกับดูแลทิศทางการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข กลไกที่ทำหน้าที่
- ควบคุม
.กำกับและพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข และกลไกที่ทำหน้าที่ควบคุม.กำกับและพัฒนาการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งกลไกอื่นที่มีความจำเป็นด้วย

๑๑.
ประชาชนมีสิทธิในการเลือกใช้และเข้าถึงการแพทย์ระบบต่างๆ อย่างเท่าเทียม เพื่อ
- การดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว มีความรู้เท่าทันและได้รับการคุ้มครองในฐานะผู้บริโภค โดยมีระบบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เป็นกลาง และเข้าถึงได้


๑๒.
รายการยาไทยและยาพัฒนาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติอย่างพอเพียงอย่างน้อย
- ร้อยละ ๑๐ ของรายการยาทั้งหมด และได้รับการส่งเสริมและใช้ในระบบบริการสาธารณสุขเพื่อการพึ่งตนเองด้านยาของประเทศ


๑๓.
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน ในการบริการ การศึกษาวิจัย และการฝึกอบรมบุคลากร อย่างน้อยภาคละ
- ๑ แห่ง


๑๔.
คณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้
- คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการการพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย


๑๕.
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ผลักดันการนำยาไทยและยาพัฒนาจากสมุนไพรบรรจุใน
- บัญชียาหลักแห่งชาติเพิ่มขึ้น เพื่อให้พอเพียงแก่การดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน


๑๖.
จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติที่เป็นอิสระ และมีฐานวิชาการที่เข้มแข็ง เพื่อ
- ทำหน้าที่ในการคัดกรองศาสตร์การแพทย์ทางเลือกที่มีประสิทธิผล ประหยัด คุ้มค่า และปลอดภัย


๑๗.
จัดตั้งเครือข่ายวิชาการด้านการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ในระดับชุมชน และประเทศ และสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายวิชาการดังกล่าว ในระดับภูมิภาคเพื่อ
- ส่งเสริม สนับสนุน การใช้การแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ที่มีประสิทธิผล ประหยัด คุ้มค่า ปลอดภัย และส่งเสริมการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ


๑๘.
ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการบริโภคสินค้าหรือการบริการ
- ต้องได้รับการชดเชยและเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และรวดเร็ว


๑๙.
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาสในสังคมต้องได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษตาม
- สิทธิที่กฎหมายบัญญัติ


๒๐.
ระบบการทดสอบมาตรฐานสินค้าและบริการที่ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อ
- ประเมินประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และผลกระทบ รวมทั้งเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างทั่วถึง


๒๑.
ผู้ประกอบธุรกิจและสื่อมวลชนต่างๆ ดำเนินงานโดยต้องคำนึงถึง
- ความปลอดภัยของผู้บริโภคและมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสำคัญ


๒๒.
ในการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายที่เกี่ยวพันมาจาก
- หนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


๒๓.
ความรู้ด้านสุขภาพเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาระบบสุขภาพ รัฐมีหน้าที่
- สนับสนุนการสร้างความรู้บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง


๒๔.
การสร้าง การจัดการ การสื่อสารและการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ ต้องคำนึงถึง
- ประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก สอดคล้องกับปัญหาสำคัญของประเทศ เพื่อมุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
๒๕. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารด้านสุขภาพ ต้องมีความเป็นกลาง เป็นธรรมและรอบด้าน ผ่านช่องทางที่เหมาะสม เพื่อ
- ให้ประชาชนสามารถรับรู้และนำไปประกอบการตัดสินใจปรับพฤติกรรมสุขภาพ อันจะนำไปสู่สุขภาวะ


๒๖.
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติทำหน้าที่
- ดูแลทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งประสาน กำกับติดตาม ประเมินผลระบบกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติเพื่อให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพที่พึงประสงค์


๒๗.
ลดสัดส่วนรายจ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของประเทศที่มาจากครัวเรือนเมื่อไปใช้บริการ
- จากร้อยละ ๓๖ ของรายจ่ายรวมของประเทศในปี ๒๕๔๘ เป็นไม่เกินร้อยละ ๒๐


๒๘.
ลดจำนวนครัวเรือนที่ประสบปัญหาวิกฤตด้านเศรษฐกิจจากการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์จาก
- ร้อยละ ๒ ของครัวเรือนทั้งหมดในปี ๒๕๔๙ เป็นไม่เกินร้อยละ ๑


๒๙. รัฐเพิ่มการลงทุนในการบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพสูง ได้แก่

- การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ โดยให้มีอัตราการเพิ่มไม่ต่ำกว่าอัตราเพิ่มด้านการรักษาพยาบาล สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในอนาคต เช่น ระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ การบริการพักฟื้นระยะยาว การฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ การวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ


๓๐.
รัฐส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนสุขภาพของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของ
- หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน


- ข้อสอบตำรวจ กฏ ก.ตร.ประเมินผล และ จริยธรรม
- ข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
– ข้อสอบจริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จรรยาบรรตำรวจ 2553
– ระเบียบ ตร. การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘
– บทบาทภารกิจ กตช. ก.ตร.
– แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม
– ความรู้ในหน้าที่ตำรวจ
– พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
– แนวข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– อุดมคติของตำรวจ การบริหารงานในสถานีตำรวจ และ การบริหารงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– รวมแนวข้อสอบ 500ข้อ
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คู่มือสอบเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย สอบคัดเลือก ดต.อายุ 50 ปีขึ้น เป็นนายตำรวจ


1. ข้อใดไม่จัดว่าเป็นองค์ประกอบของรัฐ
ก. วุฒิสภา ข. ศาลรัฐธรรมนูญ
ค. องค์การพัฒนาเอกชน ง. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตอบ ค. องค์การพัฒนาเอกชน

2. ข้อใดคือเกณฑ์ที่ใช้จำแนกรัฐออกเป็นรัฐเดี่ยวหรือรัฐรวม
ก. อาณาเขตของรัฐ ข. จำนวนประชากรภายในรัฐ
ค.จำนวนรัฐบาลภายในรัฐ ง. อำนาจอธิปไตยของรัฐ
ตอบ ค.จำนวนรัฐบาลภายในรัฐ

3. แนวคิดเรื่อง " โลกพระศรีอาริย์ " มีลักษณะสอดคล้องกับแนวคิดของชาติตะวันตกในเรื่องใด
ก. รัฐในอุดมคติ ข. รัฐสวัสดิการ
ค. เสรีนิยม ง. สังคมนิยม
ตอบ ก. รัฐในอุดมคติ

4. ข้อใดคือระบอบการปกครองของอิตาลีสมัยมุสโสลินีเป็นผู้นำ
ก. การปกครองระบอบเผด็จการอำนาจนิยม
ข. การปกครองระบอบเผด็จการทหาร
ค. การปกครองระบอบเผด็จการฟาสซิสต์
ง.การปกครองระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์
ตอบ ค. การปกครองระบอบเผด็จการฟาสซิสต์

5. รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยใกล้เคียงกับประเทศใดมากที่สุด
ก. บรูไน ข. สิงคโปร์
ค. ลาว ง. เกาหลีใต้
ตอบ ข. สิงคโปร์

6. การปกครองที่ให้อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการเป็นอิสระเพื่อถ่วงดุลกัน คือ การปกครองประชาธิปไตยแบบใด
ก. รัฐสภา ข. กึ่งรัฐสภา
ค. ประธานาธิบดี ง. กึ่งประธานาธิบดี
ตอบ ค. ประธานาธิบดี

7. ข้อใดมีลักษณะของระบอบการเมืองการปกครองแบบเผด็จการน้อยที่สุด
ก. รัฐสังคมนิยม ข. ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
ค. ลัทธิฟาสซิสต์ ง. ลัทธิคอมมิวนิสต์
ตอบ ก. รัฐสังคมนิยม

8. ความสำเร็จของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญข้อใด
ก. การมีรัฐธรรมนูญเป็นหลักในการปกครองประเทศ
ข. การกำหนดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเหมาะสม
ค. การกำหนดขอบเขตอำนาจของสถาบันการเมืองที่รัดกุม
ง. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างกว้างขวาง
ตอบ ง. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างกว้างขวาง

9. ลักษณะเด่นของการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยคือข้อใด

ก.
รัฐสภาเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุด
ข. รัฐสภาเป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุด
ค. ประมุขของรัฐเป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุด
ง. ประมุขของรัฐเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุด
ตอบ ข. รัฐสภาเป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุด

10. การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีหลักการที่สำคัญตามข้อใด
ก. ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีมีส่วนร่วมกันใช้อำนาจบริหาร
ข. ประธานาธิบดีและรัฐสภาได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
ค. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
ง. เป็นการใช้ระบบการแยกอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ
ตอบ ค. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด

11. กิจกรรมใดเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ก. การชุมนุมเรียกร้องให้มีการเปิดบ่อนการพนันเสรี
ข. การร่วมกันซ่อมแซมสะพานที่ชำรุดจากการถูกน้ำท่วม
ค. การเข้าร่วมตักบาตรทำบุญหน้าที่ทำการอำเภอในวันขึ้นปีใหม่
ง. การแต่งกายด้วยผ้าไทยไปทำงานทุกวันตามนโยบายการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ตอบ ก. การชุมนุมเรียกร้องให้มีการเปิดบ่อนการพนันเสรี

12. ข้อความใดมีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด
ก. ไม่มีรัฐก็ไม่มีประชาชน ข. ประชาชนคือรัฐ
ค. รัฐเพื่อประชาชน ง. ประชาชนเพื่อรัฐ
ตอบ ค. รัฐเพื่อประชาชน

13. ประเทศใดมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบกึ่งประธานาธิบดี
ก. ฝรั่งเศส ข. อินเดีย
ค. เปรู ง. อินโดนีเซีย
ตอบ ก. ฝรั่งเศส

14. ข้อใดเป็นการดำเนินการตามแบบประชาธิปไตยโดยตรง
ก. การออกเสียงลงประชามติ
ข. การให้ประชาชนเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี
ค. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ง. การสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยตนเอง
ตอบ ก. การออกเสียงลงประชามติ

15. ระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบใดเป็นการผสมผสานระหว่างระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ก. ทุนนิยมสมัยใหม่ ข. ทุนนิยมสวัสดิการ
ค. ทุนนิยมดั้งเดิม ง. ทุนนิยมแบบผสม
ตอบ ค. ทุนนิยมดั้งเดิม

16. ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยของอังกฤษมีลักษณะเด่นตามข้อใด
ก. ให้อำนาจสูงสุดแก่รัฐสภา
ข. มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ค. พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
ง. ใช้ระบบสองสภาและมีพรรคการเมืองสองพรรค
ตอบ ก. ให้อำนาจสูงสุดแก่รัฐสภา

17. หลักความเสมอภาคให้ความสำคัญในเรื่องใด
ก. สิทธิและหน้าที่ของมนุษย์ ข. สิทธิและเสรีภาพของมนุษย์
ค. ศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษย์ ง. การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ตอบ ค. ศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษย์

18. ปัจจัยใดแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐได้ดีที่สุด
ก. เชื้อชาติ ข. วัฒนธรรม
ค. สิทธิและหน้าที่ ง. ภาษาประจำชาติ
ตอบ ค. สิทธิและหน้าที่
19. เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2540 กำหนดให้มีองค์กรอิสระเพื่อวัตถุประสงค์สำคัญในข้อใด
ก. เป็นที่ปรึกษาของรัฐบาล ข. เป็นที่ปรึกษาของรัฐสภา
ค. เป็นตัวแทนของประชาชน ง. เป็นผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
ตอบ ง. เป็นผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

20. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภาไว้อย่างไร
ก. มาจากการเลือกตั้ง จำนวน 200 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี
ข. มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 100 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
ค. มาจากการเลือกตั้ง จำนวน 100 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี
ง. มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 200 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
ตอบ ก. มาจากการเลือกตั้ง จำนวน 200 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปีจำหน่ายเอกสารรวมแนวข้อสอบตำรวจสายจ่าดาบรุ่น 50 ปี‏
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ติวเข้ม ข้อสอบเหตุการณปัจจุบัน การเมือง สังคม เศรษฐกิจ สอบคัดเลือก ดต.อายุ 50 ปีขึ้น เป็นนายตำรวจแนวข้อสอบความรอบรู้และเหตุการณ์ปัจจุบัน
1. แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ มีชื่อย่อว่า
1. น.ป.ก.
2. นปช.
3. พ.ธ.ม.
4. ครม.
2. ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งคนปัจจุบันคือ
1.
นายประพันธ์ นัยโกวิท 2. นายนาม ยิ้มแย้ม
3. นางสดศรี สัตยธรรม 4. นายอภิชาต สุขัคคานนท์
3. เมืองหลวงของประเทศลิเบียคือ
1. กรุง
ตริโปลี 2. กรุงแบกแดด
3. เมืองเนวปูลี 4. กรุงตริโปเลีย
4. หน่วยงานใดที่เข้าไปดูแลความสงบในลิเบียและทำสงครามกับ
มูอัมมาร์ อัล-กัดดาฟี
1. สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ 2. หน่วยรักษาสันติภาพและความมั่นคง
3. ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 4.
องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ
5. การแข่งขันกีฬาเอเซี่ยนเกมส์ ที่จัดแข่งขันไปเมื่อ พฤษจิกายน 2553 ที่ผ่านมามีขึ้นที่ใด
1. กวางจู 2. ฟูกูโอกะ 3. กวางโจ 4. ปูซาน
6. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นในสมัยของรัฐบาลใด
1. จอมพลถนอม กิตติขจร 2. ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช
3. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 4. ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
7. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ระเบิดที่ญี่ปุนมีชื่อว่าอย่างไร
1. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ 2. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมิ

3.
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยามากาดะ 4. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิสึ
8. ประเทศใดไม่มีทางออกสู่ทะเล
1. โปแลนด์ 2. โบลิเวีย
3. เวเนซูเอล่า 4. วานูอาตู
9. เมืองหลวงของประเทศเฮติมีชื่อว่าอย่างไร
1. ฮิสแปนิโอลา 2. ฮิสแปนิโอลา

3.
ปอร์โตแปรงซ์ 4. ครีโอลเฮติ
10. บุคคลใดต่อไปนี้ไม่อยู่ในชุดคณะรัฐมนตรีของนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
1. นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี 2. นายศุภชัย โพธิ์สุ
3. นายอลงกรณ์ พลบุตร 4.
เนวิน ชิดชอบ
11. เหตุการณ์ที่ถือกันว่าเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกการสิ้นสุดของสงครามเย็นคือ
1. การยุติสงครามเวียดนามใน ค.ศ.
1975
2.
การทำลายกำแพงเบอร์ลินในเดือน พฤศจิกายน ค.ศ.
1989
3.
การล่มสลายของระบอบคอมมิวนิสต์ในยุโรปในช่วง ค.ศ.
1989 – 1991
4.
การล่มสลายของสหภาพโซเวียตในเดือน ธันวาคม ค.ศ. 1991
12. สหภาพศุลกากร (customs union) หมายถึง
1. การรวมกลุ่มโดยมีการลดพิกัดอัตราภาษีศุลกากรระหว่างรัฐสมาชิก
2. การรวมกลุ่มโดยมีข้อตกลงระหว่างรัฐสมาชิกสำหรับการมีการค้าเสรีระหว่างกันและมีนโยบายด้านภาษีศุลกากรร่วมกัน สำหรับการค้ากับรัฐอื่นๆ ที่อยู่นอกกลุ่ม
3. การรวมกลุ่มเพื่อการค้าเสรีและการเคลื่อนย้ายแรงงานและทุนระหว่างรัฐสมาชิกโดยเสรี
4. การรวมกลุ่มในลักษณะเดียวกับตลาดร่วม (common market)
13. กระบวนการที่เรียกว่าอนุญาตโตตุลาการ” (arbitration) หมายถึง
1. การเจรจาไกล่เกลี่ย
2. การทำความตกลงประนีประนอม
3. กระบวนการตัดสินคดีที่มีผลบังคับต่อคู่กรณี
4. กระบวนการเฉพาะในการตัดสินข้อพิพาทโดยที่ฝ่ายที่สามที่เป็นกลางเป็นผู้วินิจฉัยตัดสินโดยมีผลบังคับต่อคู่กรณี
14. เลขาธิการสหประชาชาติคนแรกชื่ออะไร
1. Dag Harmmarskjold 2. U Thant
3. Trygve Lie 4. Kurt Waldheim

15.
ชื่อทางการของประเทศลาวในปัจจุบันคือ
1. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. สาธารณรัฐประชาธิปไตยลาว
3. สาธารณรัฐประชาชนลาว
4. สาธารณรัฐสังคมนิยมลาว
16. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ อยู่ในสังกัดกระทรวงใด
1. สำนักนายกรัฐมนตรี
2. กระทรวงกลาโหม
3. กระทรวงมหาดไทย
4. กระทรวงความมั่นคง
17. พระมหาชนกในพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกครองราชย์สมบัติอยู่ในเมือใด
1. กรุงจัมปาปูระ
2. เมืองโพธิยาลัย
3. กรุงมิถิลา
4. นครกาลจัมปากะ
18. ตึก Pentagon คือ สถานที่ทำการของหน่วยงานใดในสหรัฐอเมริกา
1. สภาความมั่นคงแห่งชาติ

2.
กระทรวงกลาโหม
3. กระทรวงการต่างประเทศ
4. หน่วยสืบราชการลับ CIA
19. เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพคนล่าสุด (2010) เป็นคนชาติอะไร
1. สหรัฐ 2. บังคลาเทศ
3. จีน 4. อินเดีย
20. ทะเลอาณาเขต มีความกว้างที่นับจากชายฝั่งไปเท่าใด
1. 12 ไมล์ทะเล 2. 22 ไมล์ทะเล
3. 24 ไมล์ทะเล 4. 200 ไมล์ทะเล

21. สินค้าเกษตรของไทยที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดในปัจจุบันคือ
1. อ้อย

2.
ผลไม้
3. ข้าว

4.
ยางพารา
22. ขณะนี้ประเทศสมาชิกของเอเซียนมีทั้งหมด
1. 6 ประเทศ

2. 8
ประเทศ
3. 10 ประเทศ

4. 12
ประเทศ

23. ประเทศสมาชิกในกลุ่มเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (North America Free Trade Area) ประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกตามข้อใด
1. เม็กซิโกและแคนาดา
2. แคนาดาและสหรัฐอเมริกา
3. เม็กซิโก แคนาดา และสหรัฐอเมริกา
4. ไม่มีข้อใดถูก

24.
ผู้นำประเทศของโลกคนใดที่อยู่ในตำแหน่งได้นานที่สุด
1. เฟอร์ดินาน มาคอส ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์
2. คิมอิลซุง ประธานาธิบดีเกาหลีเหนือ
3. มหาธีร์ โมฮาหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
4. ฟิเดล คาสโต ประธานาธิบดีคิวบา

25. จังหวัดใดไม่อยู่ในเขตปริมณฑล
1. นนทบุรี
2. ปทุมธานี
3. สมุทรสงคราม
4. สมุทรปราการ

26. พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) เป็นข้อตกลงว่าด้วย
1. การลดปริมาณการปล่อยก๊าซปฏิกิริยาเรือนกระจกที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น
2. การควบคุมการขนส่งผลิตภัณฑ์ตัดแต่งทางพันธุกรรม
(GMOs)
3.
การช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาซึ่งยากจนที่สุด
4. การควบคุมกากนิวเคลียร์
27. นายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาสั้นที่สุดคือบุคคลใด
1. พลเอก สุจินดา คราประยูร
2. นายทวี บุญเกต
3. นายปรีดี พนมยงค์
4. นายควง อภัยวงศ์
28. ประธานองค์มนตรีคนปัจจุบันคือ
1. นายสัญญา ธรรมศักดิ์

2.
พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์
3. นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
4. ม.ล. ทวีสันต์ ลดาวัลย์
29. หญ้าชนิดใดป้องกันการพังทลายของดินได้
1. หญ้าแฝก

2.
หญ้าหนวดแมว
3. หญ้าคา

4.
หญ้าแพรก
30. วิคตอเรีย พอยท์ หรือเกาะสอง อยู่ตรงข้ามกับจังหวัดใดของไทย
1. ชุมพร 2. ระนอง
3. กาญจนบุรี 4. ตาก
31. ประเพณีบุญบั้งไฟจัดขึ้นที่จังหวัดใดเป็นประจำทุกปี
1. ขอนแก่น 2. อุดรธานี
3. อุบลราชธานี 4. ยโสธร
32. ประเทศที่ไม่ได้เป็นภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1. ปาปัว นิวกินี 2. ไต้หวัน
3. พม่า 4. เวียดนาม

33. การแข่งขันกีฬาโอลิมปิคครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปีใด
1. ปี 2550 2. ปี
2551
3.
ปี 2552 4. ปี 2557
34. นครหลวงของประเทศติมอร์ตะวันออกคือ
1. กรุงเดลี 2. กรุงดิลี
3. กรุงดิเล 4. กรุงเดเล
35. ประเทศใดเป็นสมาชิกอาเซียนประเทศหลังสุด
1. กัมพูชา 2. ลาว
3. ติมอร์ตะวันออก 4. พม่า

36. Power Point หมายถึง
1. อุปกรณ์ชี้ด้วยแสงเลเซอร์
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับใช้นำเสนอรายงาน
3. จุดรวมลมปราณ
4. จุดรวมพลก่อนโจมตีข้าศึก

37. ศอ.บต.คือ
1. ศูนย์อำนวยการองค์การบริหารส่วนตำบล
2. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. ศูนย์อำนวยการบริหารตลาดหลักทรัพย์
4. ศูนย์อำนวยการบริหารการเลือกตั้งในต่างประเทศ
38. ในปี พ.ศ. 2555 กรุงเทพฯ สถาปนาครบรอบ
1. 200 ปี 2. 210 ปี

3. 220
ปี 4. 230 ปี

39. ประเทศไทยมีเขตแดนติดต่อกับประเทศใด
1. เวียดนาม 2. อินโดนีเซีย
3. จีน 4. ผิดทุกข้อ

40. ต่อไปนี้ ข้อความใดไม่ถูกต้องมากที่สุด
1. ประเทศไทยมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่ำกว่าประเทศมาเลเซีย
2. ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารของโลก แต่สินค้าอาหารมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 50 ของสินค้าออกทั้งหมดของไทย
3. องค์การการค้าโลกเป็นองค์กรระดับโลกแต่มีประเทศสมาชิกไม่ถึง 100 ประเทศ
4. เอเปค เป็นเวทีปรึกษาหารือของประเทศสมาชิกที่อยู่ในย่านเอเชียแปซิฟิก

41. เมื่อธนาคารกลางเพิ่มปริมาณเงิน ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคือ
1. ราคาพันธบัตรเพิ่มสูงขึ้น

2.
ค่าเงินบาทเพิ่มสูงขึ้น
3. ราคาสินค้าลดต่ำลงแล้วจึงเพิ่มสูงขึ้น

4.
ผิดทุกข้อ

42. ต่อไปนี้ ความร่วมมือใดที่ไทยมิได้เป็นสมาชิก
1. NAFTA 2. AFTA 3. ASEM 4. APEC

43. การประชุม APEC ครั้งล่าสุดครังที่ 22 ปี 2553 จัดขึ้นที่
1. โฮจิมินห์ 2. โดฮา 3. ปักกิ่ง 4. ญี่ปุ่น

44. ต่อไปนี้หลักการใดมิได้เป็นหลักการของบทบัญญัติแกตต์ หรือองค์การการค้าโลก
1. NT 2. MFN
3. Rule of origin 4. GSP


45. สำนักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ
(North Atlantic Treaty Organisation-NATO)
ตั้งอยู่ที่
1. นครนิวยอร์ก 2. กรุงปารีส
3. กรุงบรัสเซลส์ 4. กรุงลอนดอน

46. บุคคลใดไม่ใช่รัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบัน
1. นายวรากรณ์ สามโกเศศ
2. นายสมหมาย ภาษี
3. นางอรนุช โอสถานนท์
4. นายยงยุทธ์ มัยลาภ

47. จังหวัดใดมีพลเมืองมากเป็นอันดับสองของไทย
1. นครราชสีมา

2.
เชียงใหม่
3. อุบลราชธานี
4. นครศรีธรรมราช
48. นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเดินทางไปนมัสการวิหารชินโตใดที่สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนของประเทศที่เคยถูกญี่ปุ่นรุกรานก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง
1. วิหารอิเซะ 2. วิหารยะซุกุนิ
3. วิหารโทโซกู 4. วิหารเรียวอันจิ
49. ข้อใดไม่สัมพันธ์กับการต่อสู้ของมหาตมะ คานธี
1. การต่อต้านการแบ่งแยกผิวและระบบวรรณะ
2. การต่อต้านการใช้กำลังรุนแรงโดยใช้หลักอหิงสา
3. การต่อต้านชาวมุสลิมในประเทศอินเดีย
4. การต่อต้านจักรวรรดินิยมอังกฤษ
50. ราชเลขาธิการปัจจุบันได้แก่
1. ม.ล. ทวีสันต์ ลดาวัลย์

2.
ม.ล. พีระพงศ์ เกษมศรี
3. นายอาสา สารสิน

4.
นายแก้วขวัญ วัชโรทัย


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เอกสารติวข้อสอบตำรวจสายจ่าดาบรุ่น 50 ปี ข้อการเมืองไทยในปัจจุบัน


แนวข้อการเมืองไทยในปัจจุบัน

นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือบุคคลตามข้อใด
ก. นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ข. นายสมัคร เชาวภานนท์
ค. นายชวน หลีกภัย ง. นายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ
ตอบ ข้อ ก. นางสาว
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

พรรคใดคือพรรคที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลชุดของนางสาว
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ณ 10 สิงหาคม 2554
ก. พรรคพลังชล ข. พรรคชาติไทยพัฒนา
ค. พรรคภูมิใจไทย ง. พรรคมหาชน
คำตอบ ข้อ ค. พรรคภูมิใจไทย


ข้อใดไม่ใช่หน้าที่สำคัญของสมาชิกวุฒิสภา
ก. กลั่นกรองกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข. ตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
ค. ตรวจสอบและกำกับการบริหารราชการแผ่นดิน
ง. เห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
ตอบ ข้อ ง. เห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันคือใคร ก. นาย
ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
.
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ

. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

ตอบ ข้อ ค. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล


ปัจจุบันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนมีจำนวนเท่าใด
ก. 60 คน ข. 80 คน
ค. 125 คน ง. 120 คน
ตอบ ข้อ ค. 125 คน


สมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดมีจำนวนเท่าใด
ก. 100 คน ข. 150 คน
ค. 200 คน ง. 120 คน
ตอบ ข้อ ข. 150 คน

สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหามีจำนวนเท่าใด
ก. 64 คน ข. 74 คน
ค. 84 คน ง. 94 คน
ตอบ ข้อ ข. 74 คน

สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งมีจำนวนเท่าใด
ก. 66 คน ข. 76 คน
ค. 86 คน ง. 96 คน
ตอบ ข้อ ข. 76 คน

ประธานองค์มนตรีคนปัจจุบันคือบุคคลตามข้อใด
ก. พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์ ข. ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์
ค. พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ง. พล.อ.พิจิตร กุลวณิชย์
ตอบ ข้อ ค. พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

เลขาธิการการอุดมศึกษาคนปัจจุบันคือบุคคลตามข้อใด
ก. นายวัลลภ สุวรรณดี ข. ดร.สุเมธ แย้มนุ่ม
ค. นายถิรชัย บุญธรรม ง. นางจรวยพร ธรณินทร์
ตอบ ข้อ ข. ดร.สุเมธ แย้มนุ่ม

ผู้บัญชาการทหารบกคนปัจจุบันคือบุคคลตามข้อใด
ก. พล.อ.บุญกว้าง เนียมประดิษฐ์ ข. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา
ค.
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ง. พล.อ.วินัย ภัททิยกุล
ตอบ ข้อ ค
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

บุคคลตามข้อใดไม่ได้เป็นผู้สรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550
ก. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ข. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ค. ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ง. ประธานศาลฎีกา
ตอบ ข้อ ค. ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด
ก. ฉบับที่ 7 ข. ฉบับที่ 8 ค. ฉบับที่ 9 ง. ฉบับที่
10
ตอบ ข้อ ง. ฉบับที่
10

จากคำถามข้อที่ 13 แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติดังกล่าวใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาใด
ก. 2540-2545 ข. 2550-2555 ค. 2550-2554 ง.
2551-2555
ตอบ ข้อ ค.
2550-2554

ประชาธิปไตยหมายความว่า
ก. การมีสิทธิเท่าเทียมกัน ข. การปกครองโดยประชาชน
ค. การมีอิสรภาพ ง. การปกครองตนเองอย่างอิสระ
ตอบ ข้อ ข. การปกครองโดยประชาชน

อะไรคือพื้นฐานสำคัญที่สุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ก. การเมือง ข. การศึกษา ค. เศรษฐกิจ ง. ประชาชน
ตอบ ข้อ ข. การศึกษา

กฎหมายฉบับใดที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และเสรีภาพของคนไทย
ก. กฎหมายแพ่ง ข. กฎหมายรัฐธรรมนูญ ค. กฎหมายปกครอง ง. กฎหมายอาญา
ตอบ ข้อ ข. กฎหมายรัฐธรรมนูญ

ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา
ก. บริหารและพัฒนาประเทศ ข. พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ
ค. พิจารณางบประมาณแผ่นดิน ง. อภิปรายซักถามนโยบายของรัฐบาล
ตอบ ข้อ ก. บริหารและพัฒนาประเทศ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
ก. 20 ปี ข. 25 ปี ค. 39 ปี ง. 35 ปี
คำตอบ ข้อ ง. 35 ปี

องค์กรใดมีหน้าที่ในการสั่งยุบพรรคการเมือง
ก. ศาลฎีกา ข. ศาลปกครอง ค. ศาลรัฐธรรมนูญ ง. อัยการสูงสุด
ตอบ ข้อ ค. ศาลรัฐธรรมนูญ

พระมหากษัตริย์ใช้อำนาจอธิปไตยอย่างไร
ก. ทรงใช้อำนาจอธิปไตยโดยอ้อม
ข. ทรงใช้อำนาจอธิปไตยทางตรง
ค. ทรงใช้อำนาจอธิปไตยได้บางโอกาส
ง. ทรงใช้อำนาจอธิปไตยได้เมื่อได้รับความยินยอมจากรัฐสภา
ตอบ ข้อ ก. ทรงใช้อำนาจอธิปไตยโดยอ้อม

ประเทศใดที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแม่ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ก. สหรัฐอเมริกา ข. สหราชอาณาจักร ค. กรีซ ง. ฝรั่งเศส
ตอบ ข้อ ก. สหรัฐอเมริกา

ข้อใดคือหลักสำคัญที่สุดของเศรษฐกิจพอเพียง
ก. รู้จักพอประมาณ ข. มีเหตุผล
ค. มีคุณธรรม ง. มีความรู้
ตอบ ข้อ ก. รู้จักพอประมาณ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับปัจจุบันมุ่งพัฒนาสู่......................
ก. สังคมสันติสุข ข. สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ค. สังคมสมานฉันท์ ง. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
ตอบ ข้อ ข. สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน


องค์กรการค้าโลก มุ่งหวังให้ประเทศสมาชิกยึดมั่นในหลักการข้อใด
ก. การส่งออกสินค้าที่มีคุณภาพ ข. ใช้ระบบทุนนิยม
ค. ผลิตสินค้ามาตรฐานเดียวกัน ง. การค้าเสรีและไม่กีดกันทางการค้า
ตอบ ข้อ ง. การค้าเสรีและไม่กีดกันทางการค้า

ประธานรัฐสภามาจากตำแหน่งตามข้อใด
ก. ประธานวุฒิสภา ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ค. ประธานศาลฎีกา ง. ประธานศาลปกครอง
ตอบ ข้อ ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร

รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ตามมาตราใดที่กำหนดเรื่องสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาไว้
ก. มาตรา 46 ข. มาตรา 47 ค. มารตา 48 ง. มาตรา
49
ตอบ ข้อ ง. มาตรา 49

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นในสมัยของรัฐบาลใด
. จอมพลถนอม กิตติขจร . ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช
. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ . ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
ตอบ ค. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

ราชเลขาธิการปัจจุบันได้แก่
. ม.ล. ทวีสันต์ ลดาวัลย์

. ม.ล. พีระพงศ์ เกษมศรี
. นายอาสา สารสิน

. นายแก้วขวัญ วัชโรทัย
ตอบ ข้อ ค. นายอาสา สารสิน
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ มีชื่อย่อว่า ก. น.ป.ก. ข. นปช.
ค. พ.ธ.ม. ง. ครม.
ตอบ ข้อ ข. นปช.


ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งคนปัจจุบันคือ
.
นายประพันธ์ นัยโกวิท . นายนาม ยิ้มแย้ม
.
นางสดศรี สัตยธรรม . นายอภิชาต สุขัคคานนท์
ตอบ ข้อ ง.
นายอภิชาต สุขัคคานนท์

พรรคใดมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นอันดับที่ 4 ในการเลือกตั้งเมื่อ 3 ก.ค. 2554
ก. พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ข. พรรคหลังชล
ค. พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (ชพน.) ง. พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.)
ตอบ ข้อ ง. พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.)

33. พรรคการเมืองใดต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลในชุดปัจจุบัน
ก. พรรคชาติไทยพัฒนา
ข. พรรคมหาชน
ค. พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
ง. พรรคกิจสังคม
ตอบ ข้อ ง. พรรคกิจสังคม

34. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของไทยคนปัจจุบันคือ
ก. ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง
ข. นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
ค. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล
ง.
พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ
ตอบ ข้อ ข. นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เอกสารติวสอบ แนวข้อสอบสังคมไทยกับการเปลี่ยนแปลง
1.การกระทำในข้อใดอาจไม่ใช่การก่อการร้าย

1. การจี้เครื่องบินของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์พุ่งชนตึกเพนตากอน

2. การลอบสังหารผู้นำปาเลสไตน์

3. การวางระเบิดรถรับส่งนักเรียน

4. การลอบเผาโรงเรียนในจังหวัดชายแดนใต้

2.กระบวนการก่อการร้ายแตกต่างจากสงครามกองโจรอย่างไร

1. ลักษณะการปฏิบัติการ

2. อาวุธที่ใช้ปฏิบัติการ

3. จำนวนคนที่ใช้ปฏิบัติการ

4. เป้าหมายในการปฏิบัติการ

3. ข้อใดมิใช่จุดประสงค์หลักของการก่อการร้าย

1. ความต้องการด้านการเงิน

2. แสดงความไม่พอใจในสิ่งที่ตนเผชิญอยู่

3. เรียกร้องความสนใจ

4. สร้างความกลัว

4. กระบวนการก่อการร้ายส่งผลกระทบต่อสังคมด้านใดน้อยที่สุด

1. การเมือง

2. เศรษฐกิจ

3. สังคม

4. วัฒนธรรม

5. เพราะเหตุใดไทยจึงต้องให้ความร่วมมือในการต่อต้านขบวนการก่อการร้ายสากล

1. เพื่อให้ความช่วยเหลือนานาประเทศที่ประสบปัญหาการก่อการร้าย

2. เพื่อสร้างแนวร่วมป้องกันการก่อการร้ายข้ามชาติ

3. เพื่อตอบโต้ขบวนการก่อการร้ายภายในประเทศที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

4. เพื่อต้องการความช่วยเหลือในการป้องกันการก่อการร้าย

6. ข้อใดถือว่าเป็นการฉ้อราษฏร์บังหลวง

1. นายแดงจ่ายค่าน้ำชาให้แม่ค้าในตลาด

2. นายเขียวยักยอกเงินของธนาคาร

3. นายดำเก็บเงินทอนจากการซื้อยาเข้าโรงพยาบาลจังหวัด

4. นายขาวไม่จ่ายเงินค่าตัวการแสดงงานคืนสู่เหย้าให้กับนักเรียน7. ข้อใดมิใช่ผลจากปัญหาคอรัปชั่น

1. ประชาชนต้องซื้อสินค้าราคาแพงขึ้น

2. ปัญหาอาชญากรรมสูงขึ้น

3. เกิดความไม่น่าเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรม

4. ประชาชนต้องเสี่ยงภัยในการดำเนินชีวิต


8. การฉ้อราษฏร์บังหลวงยังคงอยู่ในสังคมไทย เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้ ยกเว้น ข้อใด

1. มีการแบ่งปันผลประโยชน์แบบได้ประโยชน์ฝ่ายเดียว

2. เป็นคดีความที่ไม่มีผู้เสียหาย

3. ข้าราชการและประชาชนรู้เห็นเป็นใจ

4. ป้องกันและตรวจจับได้ยาก

9. การป้องกันและปราบปรามการฉ้อราษฏร์บังหลวงในข้อใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด

1. ส่งเสริมความกล้าหาญทางจริยธรรมของประชาชน

2. จัดตั้งหน่วยงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

3. ปรับกฏระเบียบราชการให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน

4. ปรับเปลี่ยนค่านิยมบางประการที่บกพร่องในสังคมไทย

10. ค่านิยมใดส่งผลให้ปัญหาคอรัปชั่นในสังคมไทยรุนแรงมากขึ้น

1. บริโภคนิยม

2. เสรีนิยม

3. อำนาจนิยม

4. ชาตินิยม

11. โครงการหลวงสำหรับชาวไทยภูเขาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาใดเป็นสำคัญ

1. ชนกลุ่มน้อย

2. ความยากจน

3. การศึกษา

4. ยาเสพติด

12. ข้อใดมิใช่การป้องกันการแพร่กระจายของยาเสพติด

1. ส่งผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดในสถานที่ที่เหมาะสม

2. ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

3. ตั้งจุดตรวจของเจ้าหน้าที่บริเวณที่ต้องสงสัย

4. เพิ่มโทษทางกฏหมายสำหรับผู้จำหน่ายและผู้เสพยาเสพติด

13. ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหายาเสพติดระหว่างประเทศอย่างไร

1. ร่วมลงนามในกฏหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติด

2. จับกุมและทำลายแหล่งผลิตยาเสพติดที่สำคัญ ๆ หลายแห่ง

3. เป็นศูนย์กลางการฟื้นฟูและบำบัดผู้ติดยาเสพติด

4. ให้ความรู้กับนานาประเทศเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด

14. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้แสดงถึงความยากจน

1. รายจ่ายมากกว่ารายได้

2. ค่าครองชีพต่ำกว่ารายได้

3. รายจ่ายเพียงพอกับรายรับ

4. ดอกเบี้ยเงินกู้สูงกว่าความสามารถในการชำระหนี้


15. ข้อใดแสดงข้อมูลความยากจนของประชากรได้ดีที่สุด

1. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้

2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

3. รายได้เฉลี่ยต่อบุคคล

4. ดัชนีมาม่า

16. ปัญหาในข้อใดมิใช่ผลสืบเนื่องโดยตรงจากปัญหาความยากจน

1. ปัญหาสิ่งเสพติด

2. ปัญหาความเสื่อมของศีลธรรม

3. ปัญหาอาชญากรรม

4. ปัญหาโรคเอดส์

17. จากการแก้ปัญหาที่ดินทำกินตามแนวทฤษฏีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้อใดต่อไปนี้มีความสำคัญมากที่สุด

1. ดิน

2. 2 น้ำ

3. ต้นไม้

4. ไฟฟ้า

18. ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์ในการแบ่งคนกลุ่มน้อย

1. ภาษา

2. ชาติพันธุ์

3. จำนวนประชากร

4. รูปแบบในการดำเนินชีวิต

19. ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยมีส่วนร่วมกับปัญหาใดต่อไปนี้มากที่สุด

1. การก่อการร้าย

2. สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม

3. ประชากรด้อยการศึกษา

4. ปัญหาสิ่งเสพติด

20. โครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่พัฒนาพื่นที่ป่าที่ถูกทำลาย โดยการตั้งเป็นหมู่บ้านสำหรับชาวไทยภูเขาคือโครงการในข้อใด

1. โครงการภูเขาเขียว

2. โครงการป่ารักษ์น้ำ

3. โครงการหมู่บ้านเอื้ออาทร

4. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คู่มือสอบบทบาทภารกิจ กตช. ก.ตร. ใช้สอบจ่าดาบ 50 ปี

ข้อ 6 ข้อใดหมายถึง”ข้าราชการตำรวจ”?

ก. ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือนจากในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ

ข. บุคคลที่มียศและไม่มียศ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

ค. บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วย

ง. บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ

ตอบ ค. บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ( มาตรา. 4 )

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

“ข้าราชการตำรวจ” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วย
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
“กองบัญชาการ” หมายความรวมถึง ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบกองบัญชาการด้วย
“กองบังคับการ” หมายความรวมถึง ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบกองบังคับการด้วย


ข้อ 7 ผู้รักษาการตาม พรบ.นี้ คือใคร

ก.นายกรัฐมนตรี ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค.รองนายกรัฐมนตรี ง.ผบ.ตร.

ตอบ นายกรัฐมนตรี (มาตรา. 5 )

(มาตรา. 5 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอำนาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้ )


ข้อ 8 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของบุคคลหรือหน่วยงานใด

ก.นายกรัฐมนตรี ข. ประธานรัฐสภา

ค.วุฒิสภา ง.รัฐสภา

ตอบ รัฐสภา

( ก่อน ม.1 ระบุว่า ......จึงทรง......ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา)


ข้อ 9 คำว่า “ กองทุน ” ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 หมายความว่าอะไร?

ก.กองทุนสำหรับครอบครัวข้าราชการตำรวจ

ข.กองทุนช่วยเหลืองานสอบสวนคดีอาญา

ค.กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

ง.กองทุนเพื่อการสอบสวนและวิธีพิจารณาความอาญา

ตอบ ก.กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ( ม.4 )

ข้อ 10 ให้.............. รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และมีอำนาจออก...........เพื่อนปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

ก.นายกรัฐมนตรี / พระกิจจานุเบกษา

ข.นายกรัฐมนตรี / กฏกระทรวง

ค. นายกรัฐมนตรี / พระราชกฤษฏีกา

ง.นายกรัฐมนตรี / ระเบียบ

ตอบ ข.นายกรัฐมนตรี / กฏกระทรวง (มาตรา. 5 )

( มาตรา. 5 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอำนาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้ )


ข้อ 11. panda ต้องการทราบว่า ข้อใดถูก

ก.ข้าราชการตำรวจต้องรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนเท่านั้น

ข.กองบัญชาการ หมายความว่าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ

ค.กรรมการหมายความว่าคณะกรรมการข้าราชการตำรวจแห่งชาติ

ง.กองบังคับการหมายความว่าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ

ตอบ ข.กองบัญชาการ หมายความว่าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ( มาตรา. 4)

ตามมาตรา. 4 “ ข้าราชตำรวจ”หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้ง หรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการส่วนตัวเลือกอื่น

ค.กรรมการหมายความว่าคณะกรรมการข้าราชการตำรวจแห่งชาติ(ไม่มีคำว่าคณะครับ)

ง.กองบังคับการหมายความว่าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ(ต้องตอบว่ากองบังคับการหมายความว่า ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบกองบังคับการด้วย ครับ )ข้อ12. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มีทั้งหมดกี่ลักษณะ

ก. 6 ลักษณะ ข.7 ลักษณะ

ค. 8 ลักษณะ ง.9ลักษณะ

ตอบ ข. 7 ลักษณะ (ข้อนี้ไม่ต้องไปเปิดครับ ดุสารบัญก็พอครับ)


ข้อ 13 ประธานกรรมการ หมายถึงบุคคลใด ?

ก. ผบ.ตร. ข.นายกรัฐมนตรี

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ง. รอง ผบ.ตร.

ตอบ ข้อนี้หลอกครับ อ้าวววว หากท่านเข้าใจจะทราบว่า ไม่มีข้อถูก ตามมาตรา.4 ประธานกรรมการหมายความว่า ประธานนโยบายตำรวจแห่งชาติ แต่หากต้องตอบตามความจริงนะครับต้องตอบตาม ข้อ ข.นายยกรัฐมนตรี มาตราที่ 17

มาตรา 17 ให้ ก.ต.ช. ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสี่คน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการสรรหาโดยกรรมการตาม (๑)
ให้ประธานกรรมการ โดยคำแนะนำของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แต่งตั้งข้าราชการ
ตำรวจยศพลตำรวจโทขึ้นไปคนหนึ่งเป็นเลขานุการ ก.ต.ช. และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจตรีขึ้นไปจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ก.ต.ช.
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) ให้เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบ ก.ต.ช.
ให้นายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่อกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิในราชกิจจานุเบกษา


ข้อ 14. vonnnnn อยากทราบว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แบ่งส่วนราชการได้ตามข้อใด

ก.สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ / กองบัญชาการ / กองบังคับการ

ข.กองบัญชาการ / กองบังคับการ / กองกำกับการ

ค.สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ / กองบัญชาการ

ง.กองบัญชาการภาคต่าง ๆ / กองบังคับการ / กองกำกับการ / แผนก/งาน

ตอบ ค.สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ / กองบัญชาการ (มาตรา. 10)

อ้างจาก มาตรา. 10 สำนักงานตำรวจแห่งชาติแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี้

1 สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

2 กองบัญชาการ

การแบ่งส่วนราชการตาม (1) เป็นกองบัญชาการหรือการจัดตั้งกองบัญชาการตาม (2) ให้ตราเป็นพระราชกฤษฏีกา และการแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นให้ออกเป็นกฎกระทรวง และให้กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ในพระราชกฤษฏีกาหรือกฏกระทรวงนั้นแล้วแต่กรณี

ข้อนี้อย่าสับสนนะครับ เดี๋ยวจะงง ตัวเลือกบางข้อมีกองบังคับการตามมาด้วย ตามวรรค สอง จะมีคำว่ากองบังคับการ มาเกี่ยวด้วย นั่นแยกมาจากกองบัญชาการตามข้อ (2) ครับ ( เช่น ก.สำนั กงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ / กองบัญชาการ / กองบังคับการ )ตัดออกไปเลยครับอย่าสนใจ


ข้อ15. TheMeng ต้องการทราบว่า ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ก.ปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิดตาม ป.อาญา

ข.สืบสวนสอบสวนผู้กระทำความผิดตาม ป.วิอาญา

ค.ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา

ง. ให้การสนับสนุนกองทัพกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน

ตอบ ค.ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา (มาตรา. 6 (3))

มาตรา 6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาทผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
(๒) ดูแลควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(๓) ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา
(๔) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(๖) ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดความผิดทางอาญาขึ้นสำหรับการกระทำใดเป็นการเฉพาะ และตกอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติตาม (๓) (๔) หรือ (๕) จะตราพระราชกฤษฎีกาโอนอำนาจหน้าที่ตาม (๓) (๔) หรือ (๕) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดทางอาญาดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นใดก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น ให้ข้าราชการตำรวจและสำนักงานตำรวจแห่งชาติพ้นจากอำนาจหน้าที่ดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน และให้ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่ข้อ16. ให้ สตช.ส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา....... ฯลฯ.ทั้งนี้การดำเนินการมีส่วนร่วมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่.............ใครกำหนด ?

ก. ก.ต.ช.กำหนด ข.ก.ต.ร.

ค.คณะรัฐมนตรี ง.ผบ.ตร.

ตอบ ก. ก.ต.ช.กำหนด (มาตรา.ที่ 7 )

มาตรา. 7 ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ เพื่อป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดทาง อาญา รักษาความสงบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสม และความต้องการแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้การดำเนินการมีส่วนร่วมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ ก.ต.ช.กำหนด )


ข้อ17. การแบ่งข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศด้วยก็ได้โดยให้ตราเป็น.......?

ก.พระราชกำหนด ข.พระราชกฤษฏีกา

ค.พระราชกิจจานุเบกษา ง.พระราชบัญญัติ

ตอบ ข้อ ข.พระราชกฤษฏีกา (ม.8 )

มาตรา 8 ข้าราชการตำรวจอาจให้แบ่งเป็นข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศด้วยก็ได้ โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ข้าราชการตำรวจตำแหน่งใดหรือปฏิบัติหน้าที่ใด จะเป็นข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้กำหนดวิธีการบรรจุ การแต่งตั้ง การดำเนินการทางวินัย การบังคับบัญชา การโยกย้ายระหว่างข้าราชการตำรวจประเภทมียศและข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศ รวมตลอดทั้งการปรับยศ และปรับเงินเดือนเมื่อมีการโยกย้ายดังกล่าวและการอื่นตามที่จำเป็นไว้ด้วย
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ไม่มีผลกระทบฐานะของข้าราชการตำรวจที่มียศอยู่แล้วในวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับข้อ 18. วัน เวลา ทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปี และการลาหยุดราชการ ของข้าราชการตำรวจ?

ก.ก.ต.ร กำหนด ข.ผบ.ตร.กำหนด

ค.ครม.กำหนด ง.ประธาน ก.ต.ร.กำหนด

ตอบ ข้อ ค. ครม.กำหนด (ม.9)

( ตาม มาตรา. 9 วันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปี และการลาหยุดราชการ ของข้าราชการตำรวจให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด แต่ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ก.ต.ช.จะกำหนดให้ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม วัน เวลา ที่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีกำหนดก็ได้ )


ข้อ 19 กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่.......จะกำหนดให้แตกต่างจากข้อ 18.ก็ได้ ?

ก.ก.ต.ร กำหนด ข.ผบ.ตร.กำหนด

ค.นายกรัฐมนตรี กำหนด ง. ก.ต.ช.กำหนด

ตอบ ง. ก.ต.ช.กำหนด (ม.9)

(มาตรา. 9 วันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปี และการลาหยุดราชการ ของข้าราชการตำรวจให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด แต่ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ก.ต.ช.จะกำหนดให้ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม วัน เวลา ที่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีกำหนดก็ได้ )


ข้อ 20. การแบ่งราชการเป็นกองบังคับการให้ออกเป็น......?

ก.พระราชกำหนด ข.พระราชกฤษฏีกา

ค.พระราชกิจจานุเบกษา ง.กฏกระทรวง

ตอบ ง.กฏกระทรวง(ม.10)

( มาตรา.มาตรา. 10 สำนักงานตำรวจแห่งชาติแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี้

1 สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

2 กองบัญชาการ

การแบ่งส่วนราชการตาม (1) เป็นกองบัญชาการหรือการจัดตั้งกองบัญชาการตาม (2) ให้ตราเป็นพระราชกฤษฏีกา และการแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นให้ออกเป็นกฎกระทรวง และให้กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ในพระราชกฤษฏีกาหรือกฎกระทรวงนั้นแล้วแต่กรณี

ข้อ 21 ผู้เป็นหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คือผู้ใด?

ก. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ข. จเรตำรวจ

ค. รอง ผบ.ตร. ง. ทุกข้อถูกหมดหากได้รับมอบหมาย

ตอบ ก. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ม.11)

มาตรา 11 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าส่วนราชการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และลำดับความสำคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการที่นายกรัฐมนตรี และ ก.ต.ช. กำหนด รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติรองจากนายกรัฐมนตรี
(๓) เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(๔) วางระเบียบหรือทำคำสั่งเฉพาะเรื่องไว้ให้ข้าราชการตำรวจหรือพนักงานสอบสวนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้อำนาจหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่น


ข้อ 22 ใครที่เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ได้รองจาก ผบ.ตร.?

ก.จเรตำรวจ ข.รอง ผบ.ตร.

ค. ผู้ช่วย ผบ.ตร. ง. ทุกข้อ ถูกต้องแล้ว ครับบบบบ

ตอบ ง. ทุกข้อ ถูกต้องแล้ว ครับบบบบ (ม.12)

(มาตรา. 12 ให้มีจเรตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือ ผู้ช่วยผุ้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผุ้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รองจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามที่ผุ้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดหรือมอบหมาย )


ข้อ.23 ใครเป็นผู้บังคับบัญชาตำรวจในกองบัญชาการ รองจาก ผู้บัญชาการ?

ก.รอง ผุ้บัญชาการ ข.ผู้ช่วยผู้บัญชาการ

ค.ถูกต้องแล้วครับ ทั้ง ก.และ ข. ง.ไม่มีข้อถูกครับบบบบ

ตอบ ก.รอง ผุ้บัญชาการ (ม.13)

( มาตรา. 13 .ในกองบัญชาการหนึ่ง ให้มีผู้บัญชาการคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจ และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น ขึ้นตรงต่อผุ้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และจะให้มีรองผู้บัญชาการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากผู้บัญชาการตามที่ผู้บัญชาการมอบหมายด้วยก็ได้( ปัจจุบัน ตำแหน่งผุ้ช่วยผุ้บัญชาการไม่มีแล้วครับ)

ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการด้วยโดยอนุโลม รวมทั้งให้หัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังเช่นผู้บัญชาการด้วย


ข้อ 24. ผุ้บัญชาการต้องรายงายผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งปัญหา และอุปสรรคต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทุก กี่เดือน

ก. สามเดือน ข.สี่เดือน

ค. ห้าเดือน ง.หกเดือน

ตอบ ข.สี่เดือน (มาตรา.l4

มาตรา 14 ผู้บัญชาการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) บริหารราชการของกองบัญชาการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(๒) ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของกองบัญชาการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(๓) เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติในราชการทั่วไปของกองบัญชาการ
(๔) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทุกสี่เดือน หรือตามระยะเวลาที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนด
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดกำหนดให้การดำเนินการใดเป็นอำนาจของอธิบดีหรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการมีอำนาจเช่นว่านั้นในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในกองบัญชาการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ต.ช. กำหนดข้อ 25 ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง มี ใครเป็นผู้มีอำนาจและทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจที่สังกัดกองบัญชาการอื่น และปฏิบัติราชการประจำอยุ่ในจังหวัดนั้น

ก.ผู้บัญชาการ ข.ผู้บังคับการ

ค.ผู้กำกับการ ง.ผู้ว่าราชการจังหวัด

ตอบ ข.ผู้บังคับการ (ม.15 วรรคสุดท้าย )

มาตรา 15 ในกองบังคับการหนึ่ง ให้มีผู้บังคับการคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองบังคับการนั้น และจะให้มีรองผู้บังคับการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากผู้บังคับการตามที่ผู้บังคับการมอบหมายด้วยก็ได้
ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่ากองบังคับการด้วยโดยอนุโลม รวมทั้งให้หัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังเช่นผู้บังคับการด้วย

ผู้บังคับการมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) บริหารราชการของกองบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(๒) ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของกองบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจที่สังกัดกองบัญชาการอื่นและปฏิบัติราชการประจำอยู่ในจังหวัดนั้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการ หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีด้วย ในการนี้ ให้มีอำนาจสั่งการใด ๆ เพื่อให้เกิดการประสานงานและความร่วมมือกันในการปฏิบัติหน้าที่ หรือยับยั้งการกระทำใด ๆ ของข้าราชการตำรวจในจังหวัดที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อ-บังคับ หรือคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือกองบัญชาการ มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราว แล้วรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด


ข้อ 26 วอนซะแล้ว ไม่รู้ว่า “ก.ต.ช.” ชื่อเต็มว่าอะไร?

ก. กรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ

ข. คณะกรรมการนโยบายข้าราชการตำรวจแห่งชาติ

ค.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ

ง.คณะกรรมาการนโยบายตำรวจแห่งชาติ

ตอบ ค.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ ( ตามหัวข้อลักษณะที่ 3)
ข้อ 27 จากข้อ 26 มีอำนาจหน้าที่ทำอะไรกันบ้าง?

ก.กำหนดนโยบายการบริหารราชการตำรวจ

ข.กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ค.ให้ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมาย

ง.ทุกข้อที่กล่าวมานั้นละ จำได้นะ

ตอบ ง.ทุกข้อที่กล่าวมานั้นละ จำได้นะ (มาตรา. 16 )

( ม.16 ให้มีคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติคณะหนึ่งเรียกว่า “ ก.ต.ช.”) มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการบริหารราชการตำรวจ และกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมาย)


ข้อ 28 จากข้อ 26 ใครเป็นประธานกรรมการ

ก.ผบ.ตร. ข.นายกรัฐมนตรี

ค.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ง.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ตอบ ข.นายกรัฐมนตรี (ม.17 )

มาตรา 17 ให้ ก.ต.ช. ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสี่คน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการสรรหาโดยกรรมการตาม (๑)
ให้ประธานกรรมการ โดยคำแนะนำของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แต่งตั้งข้าราชการ
ตำรวจยศพลตำรวจโทขึ้นไปคนหนึ่งเป็นเลขานุการ ก.ต.ช. และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจตรีขึ้นไปจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ก.ต.ช.
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) ให้เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบ ก.ต.ช.
ให้นายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่อกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิในราชกิจจานุเบกษา


ข้อ 29 กรรมการโดยตำแหน่ง ของ ก.ต.ช.มีใครกันบ้าง (ปาริชาติตอบหน่อย ดัง ๆ)

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม / ปลัดกระทรวงมหาดไทย / ปลัดกระทรวงยุติธรรม / และเลขาธิการสภาความมั่งคงแห่งชาติ / ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม / ปลัดกระทรวงมหาดไทย / ปลัดกระทรวงยุติธรรม / และเลขาธิการสหประชาติ / ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ค.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม / ปลัดกระทรวงมหาไทย / ปลัดกระทรวงยุติธรรม / และเลขาธิการสภาความมั่งคงแห่งชาติ / ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ง.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย / รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม / ปลัดกระทรวงมหาไทย / ปลัดกระทรวงยุติธรรม / และเลขาธิการสหประชาชาติ / ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ตอบ ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม / ปลัดกระทรวงมหาดไทย / ปลัดกระทรวงยุติธรรม / และเลขาธิการสภาความมั่งคงแห่งชาติ / ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(มาตรา. 17)

( มาตรา. 17 ดูคำเฉลย ข้อ 28)


ข้อ 30 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนกี่คนครับ พี่น้อง?

ก. 9 คน ข.8 คน

ค. 6 คน ง. 4 คน

ตอบ ง. 4 คน (ม.17)

( ม.17 วรรคสอง (2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน สี่คน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการสรรหาโดยกรรมการตาม (1 ) ดูคำเฉลย ข้อ 28


ข้อ 31 หลักเกรณ์ และวิธีการสรรหากรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามที่...........

ก.ระเบียบ ก.ต.ช. ข.ระเบียบ ก .ตร.

ค.ระเบียบ ครม. ง.ระเบียบ ข.ต.อ.

ตอบ ก.ระเบียบ ก.ต.ช.( ม.17 )

( ม.17 ) ใ ห้ ก.ต.ช.ประกอบด้วย

( 1 ) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม และเลขาธิการสภาความมั่งคงแห่งชาติ และ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน สี่คน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการสรรหาโดยกรรมการตาม (1 )

ให้ประธานกรรมการโดยโดยคำแนะนำของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ยศ พล.ต.ท.ขึ้นไปคนหนึ่งเป็นเลขานุการ ก.ต.ช. และแต่งตั้งข้าราชการยศ พล.ต.ต.ขึ้นไป จำนวนไม่เกิน สองคนเป็นผู้ช่วย เลขานุการ ก.ต.ช.

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม (2 ) ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน ระเบียบ ก.ต.ช. ให้ นายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่อกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิในราชกิจจานุเบกษา)จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้