ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คุ่มือเตรียมสอบ ตำแหน่งบุคลากร กรมการขนส่งทางบก
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คุ่มือเตรียมสอบ ตำแหน่งบุคลากร กรมการขนส่งทางบก

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2013-01-31)
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดเป็นความหมายที่ถูกต้องของการบริหารงานบุคคล

ก.คือเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์การ

ข.คือการจัดงานด้านตัวบุคคล นับตั้งแต่การสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงาน

ค.คือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้คนดี มีคุณวุฒิและมีความสามารถ

เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่มาทำงานตามความสนใจพึงพอใจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ง.ทั้งข้อก.ข.ค.

ตอบง.ทั้งข้อ ก.ข.ค.

2.คำใดที่ใช้ในความหมายเดียวกับ การบริหารงานบุคคล

ก.การเจ้าหน้าที่ข.บุคลาภิบาล

ค.การพนักงานง.ข้อก.ข. และค.

ตอบง.ข้อ ก.ข.และ ค.

3.กิจกรรมใดไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

ก.การสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานในองค์การข.การฝึกอบรม

ค.การจัดงบประมาณในองค์การง.การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตอบค.การจัดงบประมาณในองค์การ

4.Max Weberมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามทฤษฎีของเขาอย่างไร

ก.สร้างระบบงานโดยกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งของระบบ

ข.สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการบริหารงานบุคคลมาก

ค.ให้ความสนใจกับInformalOrganizationมาก

ง.ทั้งข้อก. และข. ถูก

ตอบก.สร้างระบบงานโดยกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งของระบบ

5.แนวความคิดในการบริหารงานบุคคลที่เรียกว่าเป็นแนวTraditionalนั้นคืออะไร

ก.คือแนวที่เรียกว่าClassical Organization

ข.คือการที่มิได้ให้คุณค่าของผู้ปฏิบัติงานในแง่ที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์การได้โดยตรง

ค.เป็นเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานและมุ่งหาวิธีที่ดีที่สุด

ง.ข้อก.ข.และค. ถูก

ตอบง.ข้อ ก.ข.และค. ถูก

6.การพิจารณาองค์การบริหารโดยพิจารณาโดยตรงไปที่ มนุษย์และ พฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ

โดยไม่สนใจโครงสร้างขององค์การ เป็นการศึกษาแบบใด

ก.แบบNeo Classical Theoryข.แบบHuman Relations

ค.แบบScientific Managementง.ข้อก.และข.ถูก

ตอบง.ข้อ ก.และข.ถูก

7.การทดลองค้นคว้าของ Rlton Mayoก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญในการบริหารงานบุคคลด้านใด

ก.ทำให้นักบริหารหันมาสนใจตัวบุคคล หรือประสิทธิภาพอันเกิดจากตัวบุคคลในการปฏิบัติงาน

ข.มีผลต่อการบริหารด้านขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ค.ทำให้นักบริหารเองเอาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาใช้ในการบริหารงานบุคคลเป็นส่วนใหญ่

เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของคน

ง.ข้อก.และข. ถูก

ตอบง.ข้อ ก.และข.ถูก

8.คำว่า“Administration”หมายถึงข้อใด

ก.การรับใช้

ข.การทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปโดยใช้ให้ผู้อื่นเป็นผู้กระทำ

ค.กิจกรรมของกลุ่มบุคคลที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบง.ถูกทุกข้อ

9.Public Administrationในลักษณะที่เป็นศิลป์ (Art)หมายถึงอย่างไร

ก.การจัดเนื้อหาเป็นระบบระเบียบ สอนกันได้ถ่ายทอดความรู้กันได้

ข.เป็นการปฏิบัติงานหรือบริหารราชการ

ค.เป็นการทำให้นโยบายของรัฐบาลบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ง.ข้อข.และค.

ตอบง.ข้อข.และค.

10.ฝ่ายการเมือง คือใคร

ก.คณะรัฐมนตรี

ข.ผู้ดำรงตำแหน่งตามวาระหรือวิถีทางการเมือง

ค.ผู้ดำรงตำแหน่งโดยยึดเป็นอาชีพจากผลการสอบ

ง.ถูกเฉพาะข้อก.และข.

ตอบง.ถูกเฉพาะข้อ ก.และข.

11.ฝ่ายประจำ คือใคร

ก.คณะรัฐมนตรี

ข.ผู้ดำรงตำแหน่งตามวาระหรือวิถีทางการเมือง

ค.ผู้ดำรงตำแหน่งโดยยึดเป็นอาชีพจากผลการสอบ

ง.ถูกเฉพาะข้อข.และค.

ตอบง.ถูกเฉพาะข้อ ข.และค.

12.ในการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายประจำนั้นมีหลักการอย่างไร

ก.ฝ่ายการเมืองกำหนดนโยบายและควบคุมการทำงานของฝ่ายประจำให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้

ข.ฝ่ายการเมืองต้องขอคำปรึกษาชี้ขาดจากฝ่ายประจำเสียก่อนจึงจะกำหนดนโยบายในการทำงานได้

ค.ฝ่ายการเมืองต้องปล่อยให้ฝ่ายประจำเป็นผู้ชี้ขาดในการกำหนดนโยบายเพราะฝ่ายประจำมี

ความชำนาญงานมากกว่า

ง.ฝ่ายการเมืองต้องรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายประจำเสียก่อนจึงจะกำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานได้

ตอบก.ฝ่ายการเมืองกำหนดนโยบายและควบคุมการทำงานของฝ่ายประจำให้เป็นไปตามนโยบายที่

วางไว้

13.ฝ่ายประจำมีส่วนช่วยกำหนดนโยบายของฝ่ายการเมืองได้โดยวิธีใด

ก.ช่วยชี้ขาดในการกำหนดนโยบาย

ข.ช่วยให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ สถิติข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ ในการทำงานเพื่อให้ฝ่ายการเมืองพิจารณา

แก้ไขปรับปรุงนโยบายที่กำหนดไว้เดิม

ค.ช่วยให้ความคิดเห็นก่อนฝ่ายการเมืองกำหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน

ง.ช่วยให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายการเมืองก่อนกำหนดนโยบาย

ตอบข.ช่วยให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ สถิติข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ ในการทำงานเพื่อให้ฝ่ายการเมือง

พิจารณาแก้ไขปรับปรุงนโยบายที่กำหนดไว้เดิม

14.สิ่งที่เหมือนกันในการบริหารรัฐกิจและการบริหารธุรกิจก็คือข้อใด

ก.วัตถุประสงค์ข.ทุนในการดำเนินงาน

ค.กระบวนการปฏิบัติงานง.การคงอยู่

ตอบค.กระบวนการปฏิบัติงาน

15.สิ่งที่ต่างกันในการบริหารรัฐกิจ และการบริหารธุรกิจ ก็คืออย่างไร

ก.วัตถุประสงค์ข.ทุนในการดำเนินงาน

ค.กระบวนการปฏิบัติงานง.ข้อและ

ตอบง.ข้อและ

16.ข้อใดเข้าคู่กันไม่ถูกต้อง

ก.ผู้บริหารระดับกลาง [font=times new


แนวข้อสอบความสามารถด้านการคิดคำนวน
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งบุคลากร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
  ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ฯ กรมการขนส่งทางบก
- เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ดูรายละเอียด หนังสือ พิมพ์รูปเล่ม + VCD + MP3 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=13075 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบภาค ข. ระดับปวส. ตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน ว่างครั้งแรก 2 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2556

กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบภาค ข. ระดับปวส.

ตำแหน่ง นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน

ว่างครั้งแรก 2 อัตรา

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์
http://job2.dlt.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2556

>>>
รายละเอียดเพิ่มเติม<<<
----------------------------------------------------------------------------------
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้