ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเกษตร 3 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
joey ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเกษตร 3 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1. เมื่อไม่มีบทบัญญัติ * ให้วินิจฉัยตามประเพณี
2. การจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลได้ในกรณีใด * อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
3. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับราชการส่วนท้องถิ่น * ผู้บริหารและสมาชิกมีวาระละ 5 ปี
4. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของ กกต. * การกระทำความผิดทางอาญาของผู้ใช้สิทธิในเขตเลือกตั้ง
5. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานใด * องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
6. หนังสือภายนอกให้ลงที่อยู่ของส่วนราชการที่ใด * ขอบบนขวา
7. การร่าง คือ * การพิมพ์ขั้นต้น (ข้อที่ 4)
8. การร่างมีวัตถุประสงค์ * ตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบแผน
9. หนังสือประทับตราสมบูรณ์ที่สุดเมื่อใด * ลงชื่อประทับตรา
10. ปีงบประมาณ คือ * 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของปีถัดไปโดยใช้ปีพ.ศ. ของปีถัดไป
11. กรณีนายกและรองนายกฯไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ใครรักษาการฯ * ปลัด อบต.
12. ผู้ว่าฯไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ใคร* ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองผู้ว่าฯรักษาราชการแทน
13. หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป คือ* ความลับ / หลักฐาน สถิติ (ไม่รู้ข้อไหน)
14. ส่วนราชการใดไม่เป็นนิติบุคคล * สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัด
15. นายกฯพ้นจากตำแหน่งเมื่อใด * นายอำเภอเสนอ ผู้ว่าฯสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง
16. นายกเสนอร่างแผนแล้วสภาไม่เห็นชอบ ต้องทำอย่างไร * นายอำเภอ แต่งตั้งกรรมการวินิจฉัย
17. ประธานใน ก.อบต คือใคร * ผู้ว่าฯหรือรองผู้ว่าฯที่ได้รับมอบหมาย
18. ผู้แทนในก.อบต ใครจัดให้มีการคัดเลือก * ผู้ว่าฯ
19. ใครไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่งใน ก.กลาง อบต. * นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
20. ข้อใดอำนาจหน้าที่ของ ก.อบต. * กำหนดตำแหน่ง
21. กรณีมีเหตุจำเป็นใครมีอำนาจยกเว้นผ่อนผันแล้วรายงานต่อ รมว มหาดไทย * ผู้ว่าฯ
22. ใครเป็นประธานในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น * ผู้บริหาร
23. ใครเป็นประธานในคณะกรรมการสนับสนุนฯ * ปลัด อบต.
24. การประชุมของคณะกรรมการท้องถิ่นต้อง * มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
25. ถ้าประธานกรรมการไม่มาหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ * กรรมการทั้งหมดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
26. ในกรณีของ อบต. ใครมีอำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนแล้วรายงานต่อกระทรวง * นายอำเภอ
27. แผนที่ได้รับการอนุมัติแล้วประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ากี่วัน * 30 วัน
28. บุคคลใดไม่เป็นกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ * รมว ศึกษาฯ
29. หน่วยงานใดรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ * สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ
30. แผนปฏิบัติราชการใช้บังคับเมื่อใด * ประกาศในราชกิจานุเบกษา
31. ข้อใดเป็นภารกิจการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น * การให้บริการสาธารณะ
32. เป้าหมายสูงสุดในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คือ * เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
33. การบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนต้องดำเนินการอย่างไรเป็นอันดับแรก * กำหนดภารกิจ
34. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่ออะไร * ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสม
35. ส่วนราชการใดมีผลงานเพิ่มโดยไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายให้ได้รับ * เงินรางวัลเพิ่มฯ + งบประมาณที่เหลือจ่าย
36. ภารกิจแต่ละด้านที่อปถ.แต่ละแห่งมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยอปถ.แต่ละรูปแบบ คือ * แผนงาน
37. เจ้าหน้าที่งบประมาณคือ * ปลัดอบต
38. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณ * อนุมัติงบประมาณ
39. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการต้องได้รับความเห็นชอบจากใคร * สภาท้องถิ่น
40. ข้อใดไม่ใช่รายจ่ายประจำ * ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
41. ข้อมูลที่ไม่ต้องพิมพ์ในราชกิจานุเบกษา คือ * …..
42. ความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงานจัดเป็นข้อมูล * ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย
43. การอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในกี่วัน * 15 วัน
44. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีใด * …..
45. เมื่อมีเรื่องร้องเรียนแล้วให้รายงานโดยไม่ต้องระบุสิ่งใด * ชื่อ – สกุล , ที่อยู่
46. ข้อใดเป็นข้าราชการการเมือง * เลขาธิการนายกฯ + รองเลขาธิการฯ ฝ่ายการเมือง
47. ข้อใดเป็นการแบ่งส่วนราชการระดับจังหวัด * สำนักงานจังหวัด และส่วนราชการที่ ได้รับจัดตั้ง
48. รมว ที่เปลี่ยนจาก กระทรวงศึกษา มาเป็น สาธารณสุขคือ * จุรินทร์
49. รมว ที่ได้รับรางวัลแบงค์ 2010 คือ* กรณ์
50. รมว ประจำสำนักนายกฯ คือ * สาทิตย์
51. การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่สำเร็จเพราะ * เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของนักการเมือง
52. กฎหมายที่รัฐบาลประกาศใช้ในยามฉุกเฉินคือ * พระราชกำหนด
53. นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่สำเร็จเพราะ * เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
54. ดอกไม้ประจำจังหวัดนครฯคือ * ดอกราชพฤษ์ (ต้นไม้ประจำจังหวัดคือ * ต้นแซะ)ไม่รู้ถามดอกหรือต้น
55. ผลไม้ใดไม่ใช่พืชทางเศรษฐกิจของนครฯ * เงาะ
56. ทะเลที่ลึกที่สุด คือ แปซิฟีก
57. โรคแคงเกอร์ พบในพืชใด * ....
58. พืชกึ่งเมืองร้อนคือ *......
59. ทุเรียนผสมเกสรตอนไหน *.........
60. ออกซิเจน ละลายได้ดีในน้ำตอนไหน *....
61. ยางพารานำเข้าโดย * ...
62. ใส้เดือนฝอยแก้โรคใด *........
63. ส่งออกมาที่สุดคือ * ไก่เนื้อ
64. นำเข้ามากที่สุดคือ * โค – กระบือ
65. ระยะ 8 * 8 ในพื้นที่ 1 ไร่ ปลูกได้กี่ต้น * 30 ต้น
66. ปลูกปาล์มมากที่สุดในโลก * อินโดนีเซีย
67. เกษตรทฤษฏีใหม่ กับ ผสมผสานต่างกันอย่างไร * เป็นการปลูกเพื่อการบริโภค
68. กระบวนการย่อยที่มีการย่อยและดูกซึมมากที่สุดคือ * ลำไส้เล็ก
69. ดินที่เหมาะสมแก่การปลูกพืชคือ * ดินร่วน
70. ค่า PH ที่เหมาะสมแก่การปลูกพืช คือ ค่ากลาง
71. พืชที่มีรากยาวที่สุดคือ หญ้าแฝก
72. พืชรากตื้นต้องให้น้ำแบบใด * ทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง
73. ข้อเสียของการให้น้ำแบบหยดคือ ...
74. พืชกำลังออกดอกให้ใช้ปุ๋ยใด * ฟอสฟอรัส
75. สัตว์ต้องการธาตุใดมากที่สุด * ไม่รู้แคลเซียม หรือ ฟอสฟอรัส
76. สาเหตุที่ราคาเนื้อสุกรไม่ดีเพราะ * ความต้องการขายไม่ตรงกับความต้องการซื้อ
77. ปัจจัยที่ยับยั้งการแพร่เชื้อได้ดีที่สุดคือ * คอกที่แห้งและสะอาด
78. เชื้อโรคแพร่เชื้อได้รวดเร็วทางใด * ทางอากาศ
79. ขนุน กับ จำปาดะ ต่างกันทางพฤษศาสตร์ระดับใด *......
80. ผักxxxด อยู่ในกลุ่ม * เฟิร์นไทย
81. การปลูกพืชหลายชนิดเพื่อ * ลดปริมาณแมลงศรัตรูพืช

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)

- แนวข้อสอบวิชาภาษา
ไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน

ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ

- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ


ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบช่างโยธา
แนวข้อสอบช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบนายช่างโยธา
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์
แนวข้อสอบนิติกร
แนวข้อสอบบุคลากร
แนวข้อสอบวิศวโยธา
แนวข้อสอบสถาปนิก
แนวข้อสอบสันทนาการ
ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่
lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604
*
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **


/
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษา
ไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน

ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ


ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบช่างโยธา
แนวข้อสอบช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบนายช่างโยธา
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์
แนวข้อสอบนิติกร
แนวข้อสอบบุคลากร
แนวข้อสอบวิศวโยธา
แนวข้อสอบสถาปนิก
แนวข้อสอบสันทนาการ
ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่
lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้