ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ก.พ. (ภาค ก) ข่าวสาร+อัพเดต
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ก.พ. (ภาค ก) ข่าวสาร+อัพเดต

อ้างอิง: หัวข้อนี้ปักหมุด โดย Thaionline1 เมื่อเวลา(2012-07-02)
ผลงานคู่มือเตรียมสอบ กพ.54  คุณสุมาลี  ทองยศ (ทีมงาน Thaionline1)


ประกาศสำนักงาน ก.พ.เรื่อง รับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ประจำปี ๒๕๕๔

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ผู้สมัครสอบ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับคุณวุฒิดังกล่าว ที่ ก.พ. รับรอง
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ผู้สมัครสอบ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าว ที่ ก.พ.รับรอง
3. ระดับปริญญาตรี
ผู้สมัครสอบ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับ
คุณวุฒิดังกล่าว ที่ ก.พ. รับรอง
4.ระดับปริญญาโท
ผู้สมัครสอบ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับ
คุณวุฒิดังกล่าว ที่ ก.พ. รับรอง
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ 
http://job3.ocsc.go.th
หัวข้อ “รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ๒๕๕๔” ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๔.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกำหนดวัน เวลาดังนี้ ขั้นตอนที่ ๑. ลงทะเบียนและพิมพ.แบบฟอร.มการชำระเงินตั้งแต่วันที่ ๒ – ๒๖
พฤษภาคม ๒๕๕๔
(๑) ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ 
http://job3.ocsc.go.th
หัวข้อ “รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี ๒๕๕๔” หัวข้อ ย่อย “ลงทะเบียน” ภายในวันที่กำหนด โดยกรอกเฉพาะ
ชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ
(๓) ให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จำนวน ๑ แผน หรือ
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเช่น Diskette เป็นต้น
แนวข้อสอบเก่า กพ. (ภาค ก)
คำสั่ง จงหาตัวเลขถัดไปจากอนุกรมหรือลำดับตัวเลขที่กำหนดให้ 
ข้อ 1. 1 1 7 9 17 … 
1. 25 2. 28 3. 30 4. 33 
ข้อ 2. 11 33 99 297 891 … 
1. 2,673 2. 2,783 3. 2,571 4. 2,626 
ข้อ 3. 3 4 5 12 21 38 … 
1. 55 2. 59 3. 68 4. 71 
ข้อ 4. 1 3 5 7 10 13 13 17 21 … 
1. 17 2. 19 3. 25 4.27 
ข้อ 5. 1 3 8 21 55 … 
2 5 13 34 89 
1. 124 2. 134 3. 144 4. 144 
283 223 233 243 
คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 
ข้อ 6. 10 3 7 12 5 7 14 … 
1. 6 2. 7 3. 9 4. 11 
ข้อ 7. ปีนี้ ก. อายุมากกว่า ข . อยู่ 5 ปี อีก 2 ปี ข้างหน้าอายุของ ก .จะเป็น 2 เท่าของ ข .อยากทราบว่าปีนี้ ก. อายุเท่าไร 
1. 6 ปี 2. 8 ปี 3. 10 ปี 4. 12 ปี 
ข้อ 8. พ่อค้าติดราคาสินค้าไว้สูงกว่าต้นทุน 50% แต่ลดราคาให้แก่ผู้ซื้อ 20% ของราคาที่ติดไว้ หากขายสินค้าดังกล่าวได้ พ่อค้าจะได้กำไรกี่ % 
1. 30% 2. 25% 3. 20% 4. 18% 
ข้อ 9. บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงาน 30 คน เมื่อถึงวันปีใหม่ทุกคนจะต้องส่งบัตรอวยพรให้แก่กันและกัน อยากทราบว่าจะมีบัตรอวยพรรวมทั้งสิ้นกี่ใบ 
1. 870 ใบ 2. 900 ใบ 3. 920 ใบ 4.960 ใบ 
ข้อ 10. ถ้ารัศมีของวงกลมเพิ่มขึ้น 40% อยากทราบว่าพื้นที่ของวงกลมเพิ่มขึ้นกี่% 
1. 40% 2. 80% 3. 96% 4. 125% 
ข้อ 11. ถ้ารัศมีของวงกลมลดลง 20% อยากทราบว่าพื้นที่ของวงกลมลดลงกี่% 
1. 20% 2. 36% 3. 44% 4. 64% 

ข้อ 12. แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชุดหนึ่งมี 10 ข้อ ถ้าทำถูกจะได้ข้อละ 10 คะแนน ถ้าทำผิดจะถูกหักออกข้อละ 3 คะแนน นายเปรมศักดิ์ ณ คลองประปา ทำข้อสอบทุกข้อได้คะแนน 61 คะแนน อยากทราบว่าเขาทำข้อสอบดังกล่าวถูกมากกว่าผิดอยู่กี่ข้อact group 
1. 3 ข้อ 2. 4 ข้อ 3. 5 ข้อ 4. 6 ข้อ 
ข้อ 13. แอลกอฮอล์เข้มข้น 50% จำนวน 5 ลิตร ผสมกับแอลกอฮอล์เข้มข้น 30% จำนวน 15 ลิตร จะได้แอลกอฮอล์ผสมใหม่เข้มข้นกี่ % 
1. 32% 2. 33.5% 3. 35% 4. 38% 
ข้อ 14. นางสาวพิมพ์นภา ณ คลองแสนแสบขับรถจากกรุงเทพฯ ไปชลบุรี ขาไปขับด้วยความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขากลับขับรถกลับเส้นทางเดิมด้วยความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จงหาความเร็วเฉลี่ยของการขับรถขับรถไป-กลับ กรุงเทพฯ – ชลบุรีในครั้งนี้ 
1. 94 กม./ชม. 2. 96 กม./ชม. 3. 100 กม./ชม. 4. 108 กม./ชม. 
ข้อ 15. คนงาน 7 คน ขุดบ่อ 15 บ่อใช้เวลา 2 วัน ถ้าใช้คนงาน 4 คน ขุดบ่อในเวลา 7 วัน จะขุดได้กี่บ่อ 
1. 30 บ่อ 2. 32 บ่อ 3.35 บ่อ 4. 40 บ่อ 
ข้อ 16. เกษตรกรเลี้ยงหมูเพื่อจำหน่ายใช้เวลา 1 ปี โดยหมูจะขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเท่าตัวทุกๆ 4 เดือน และจะขายหมูไปทุก 4 เดือนต่อครั้งๆ ละ 24 ตัว โดยในการขายครั้งสุดท้ายปรากฏว่าขายหมูหมดพอดี จงหาว่าเกษตรกรเริ่มเลี้ยงหมูครั้งแรกกี่ตัว อ.วันนรัตน์ 
1. 21 ตัว 2. 23 ตัว 3. 24 ตัว 4. 26 ตัว 
ข้อ 17. กำหนดให้ 3 * 4 = 25 และ 2 * 3 = 13 แล้ว 2 * (3 * 4) = ? 
1. 452 2. 574 3. 629 4. 742 
ข้อ 18. กำหนดให้ 9 * 7 = 30 และ 4 * 5 = 19 แล้ว 8 * 6 = ? 
1. 20 2. 22 3. 24 4. 26 
ข้อ 19. ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 2 ห้องพบว่า ห้อง ก. มีนักเรียน 40 คน สอบได้คะแนนเฉลี่ย 70 คะแนน ห้อง ข. มีนักเรียน 45 คน สอบได้คะแนนเฉลี่ย 60 คะแนน อยากทราบว่านักเรียนทั้ง 2 ห้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยเท่าใด (โดยคะแนนเต็ม 100 คะแนนเท่ากัน) 
1. 63.5 คะแนน 2. 64 คะแนน 3. 65 คะแนน 4. 66.5 คะแนน 
ข้อ 20. ทีมบาสเกตบอลทีมหนึ่งแข่งขันมาแล้ว 60 ครั้ง ชนะ 40 ครั้ง แต่ยังเหลือการแข่งขันอีก 32 ครั้ง ทีมนี้จะต้องชนะอีกกี่ครั้ง จึงจะถือว่ามีสถิติชนะการแข่งขัน 75% ของการแข่งขันทั้งหมด 
1. 26 ครั้ง 2. 29 ครั้ง 3. 30 ครั้ง 4. 31 ครั้ง 
คำสั่ง พิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามแต่ละข้อที่ถามมา 
ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรแยกตามภาค (หน่วย : ตัน)[url]www.actcorner[/url] 
ปี 2540 ปี 2541 ปี 2542 
1. ภาคเหนือ 142,111 130,148 154,987 
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 198,470 169,401 240,084 
3. ภาคกลาง 427,356 401,928 480,757 
4. ภาคใต้ 126,598 141,026 176,213 
ข้อ 21. โดยเฉลี่ยแล้วในแต่ละปี เกษตรกรในภาคใดที่ใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณต่ำสุด 
1. ภาคเหนือ 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3. ภาคกลาง 4. ภาคใต้ 
ข้อ 22. ในช่วงปี 2540 – 2542 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงกว่าภาคใต้ คิดเป็นร้อยละเท่าใด 
1. ร้อยละ 27 2. ร้อยละ 30 3. ร้อยละ 37 4. ร้อยละ 45 
ข้อ 23. ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีรวมทุกภาคในปี 2542 สูงกว่าปี 2541 กี่เปอร์เซ็นต์ 
1. 20% 2. 25% 3. 30% 4. 35% 
ข้อ 24. ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของภาคกลางเมื่อปี 2542 สูงกว่าภาคเหนือเมื่อปี 2541 ร้อยละเท่าใ ด 
1. ร้อยละ 80 2. ร้อยละ 150 3. ร้อยละ 240 4. ร้อยละ 270 
ข้อ 25. จากข้อมูลข้างต้นข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง อ.วันนรัตน์ 
1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ปุ๋ยเคมีปีละประมาณ 2 แสนตัน 
2. ปี 2540 เป็นปีที่เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีปริมาณต่ำที่สุด 
3. ปี 2542 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีมากกว่าปี 2541 ประมาณ 209,500 ตัน 
4. ปี 2541 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของทุกภาคลดลงจากปี 2540 ยกเว้นภาคใต้ 
คำสั่ง พิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามแต่ละข้อที่ให้มาfปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรแยกเป็นรายปี ตั้งแต่มีการเพาะปลูก 2541/42-2543/44 
หน่วย : ตัน สถาบันติวเเอ็ค 
พืช ปี 2541/42 ปี 2542/43 ปี 2543/44 ค่าเฉลี่ย 
ข้าว 494,147 439,074 584,561 505,927 
- ข้าวนาปี 340,055 269,621 ? ? 
- ข้าวนาปรัง 154,092 169,453 ? 170,927 
อ้อย 140,101 123,730 138,851 ? 
ยาสูบ 28,669 32,528 24,737 28,645 
พืชไร่ 20,067 18,743 26,547 21,786 
ผักต่างๆ 101,413 98,565 126,229 108,735 
ยางพารา 67,091 82,576 89,946 79,872 
ปาล์มน้ำมัน 17,444 19,122 ? 21,698 
ผลไม้และพืชยืนต้น 25,610 28,165 32,642 28,805 
รวมทั้งสิ้น ? ? 1,052,041 929,695 
ข้อ 26. ในระหว่างปีการเพาะปลูก 2541/42 – 2543/44 เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละเท่าใดของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยทั้งหมด 
1. 50.74 2. 54.42 3. 60.18 4. 64.78 
ข้อ 27. ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้างนาปี กับข้าวนาปรังของปีการเพาะปลูกใด มีอัตราส่วนเท่ากับ 8 : 5 
1. ปี 2541/42 2. ปี 2542/43 3. ปี 2543/44 4. ถูกทั้ง 3 ปี 
ข้อ 28. ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีกับผลไม้และพืชยืนต้นในปีการเพาะปลูก 2543/44 สูงกว่าปีการเพาะปลูก 2541/42 อยู่ร้อยละเท่าใด 
1. ร้อยละ 24 2. ร้อยละ 27 3. ร้อยละ 30 4. ร้อยละ 36 
ข้อ 29 ในปีการเพาะปลูก 2542/43 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของพืชประเภทอ้อยสูงกว่าผักต่างๆ อยู่ร้อยละเท่าใด เเอ๊คกรุ๊ป 
1. ร้อยละ 18 2. ร้อยละ 22 3. ร้อยละ 26 4. ร้อยละ 30 
ข้อ 30. ในปีการเพาะปลูก 2543/44 เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันทั้งหมดกี่ตัน 
1. 25,136 ตัน 2. 27,636 ตัน 3. 28,528 ตัน 4. 29,274 ตัน 
คำสั่ง พิจารณาเงื่อนไขที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามแต่ละข้อตามหลักเกณฑ์การตอบที่กำหนดให้ กำหนดให้เครื่องหมายเป็นดังนี้ 
= หมายถึง เท่ากับ ¹ หมายถึงไม่เท่ากับ ซึ่งอาจมากกว่าหรือเท่ากับ 
> หมายถึง มากกว่า < หมายถึง น้อยกว่า 
> หมายถึง ไม่มากกว่า ซึ่งอาจน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
< หมายถึง ไม่น้อยกว่า ซึ่งอาจมากกว่าหรือเท่ากับ 
หลักในการตอบคำถาม 
ตอบ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงตามเงื่อนไข 
ตอบ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข 
ตอบ 3. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่แน่ชัด หรือไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง 
ตอบ 4. ถ้าข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งเป็นจริง หรือไม่เป็นจริงหรือไม่แน่ชัด ซึ่งไม่ซ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง 
เงื่อนไข ถ้า A > B < C = 2N > M 
และ E > C < P > S < T (ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์) 
ข้อ 31. ข้อสรุปที่ 1 A > M 
ข้อสรุปที่ 2 A = E 
ข้อ 32. ข้อสรุปที่ 1 B = N 
ข้อสรุปที่ 2 C > T 
ข้อ 33. ข้อสรุปที่ 1 3M > 2N 
ข้อสรุปที่ 2 E < S 
ข้อ 34. ข้อสรุปที่ 1 P > M 
ข้อสรุปที่ 2 C < S 
ข้อ 35. ข้อสรุปที่ 1 C < S 
ข้อสรุปที่ 2 5N > 2T 

เงื่อนไข 
- มีนักท่องเที่ยว 5 ชาติ คือ จีน สิงคโปร์ เกาหลี คูเวต และมาเลเซีย มาเที่ยวประเทศไทย แต่ละคนต้องการไปชมสถานที่ต่างๆ ซึ่งไม่ซ้ำกัน 
- สถานที่ที่นักท่องเที่ยวแต่ละคนต้องการไป คือ วัดเบญจมบพิตร ตลาดน้ำวัดไทร วัดพระแก้ว ศาลหลักเมือง และพิพิธภัณฑ์ แต่ปรากฎว่ามีนักท่องเที่ยว 4 คน หลงไปที่อื่น คือ ตลาดน้ำตลิ่งชัน วัดอรุณราชวราราม วัดโพธิ์ และวัดสุทัศน์ 
- มีนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปตลาดน้ำ วัดไทรไปถามทางจากนักศึกษาจึงหลงทางไปตลาดน้ำตลิ่งชัน 
- มีนักท่องเที่ยวอยู่คนหนึ่ง ไม่ได้ถามทางใครและไม่หลงทาง 
- ชาวคูเวตต้องการไปชมหินอ่อนที่วัดเบญจมบพิตร 
- ชาวสิงคโปร์ไปถามทางจากคนแต่งชุดสีกากีแล้วหลงทางไปวัดโพธิ์ 
- คนจีนไม่ต้องการไปพิพิธภัณฑ์และหลงทางไปวัดอรุณราชวราราม 
- ชาวมาเลเชียไปถามทางจากพระจึงหลงทางไปที่อื่น ทั้งๆ ที่จะไปศาลหลักเมือง 
- คนที่หลงไปตลาดน้ำตลิ่งชันคือ ชาวเกาหลี 
- มีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่ถามทางจากกระเป๋ารถเมล์ 
ข้อ 36. ข้อสรุปที่ 1 ชาวจีนไปถามทางจากกระเป๋ารถเมล์ 
ข้อสรุปที่ 2 ชาวสิงคโปร์ถามทางจากตำรวจ 
ข้อ 37. ข้อสรุปที่ 1 ชาวคูเวดหลงทางไปวัดสุทัศน์ 
ข้อสรุปที่ 2 ชาวมาเลเชียไม่ได้หลงทาง 
ข้อ 38. ข้อสรุปที่ 1 นักศึกษาบอกทางคนเกาหลี 
ข้อสรุปที่ 2 ชาวจีนต้องการไปเที่ยววัดพระแก้ว 
ข้อ 39. ข้อสรุปที่ 1 คนที่หลงทางไปวัดสุทัศน์คือ คนที่อยากไปวัดเบญจมบพิตร 
ข้อสรุปที่ 2 ชาวเกาหลีต้องการไปเที่ยวตลาดน้ำมากกว่าไปเที่ยววัด 
ข้อ 40. ข้อสรุปที่ 1 คนที่ต้องการไปพิพิธภัณฑ์กลับหลงทางไปเที่ยววัดโพธิ์ 
ข้อสรุปที่ 2 กระเป๋ารถเมล์ช่วยบอกทางให้กับคนที่ต้องการไปวัดเบญจมบพิตร 
คำสั่ง พิจารณาคำคู่แรกว่าสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วหาคำคู่หลังที่มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกัน 
ข้อ 41. ขลุ่ย : แตร :: ? : ? 
1. พิณ : ไวโอลิน 2. ขิม : กลอง 3. จะเข้ : ระนาด 4. ปี่ : ฆ้อง 
ข้อ 42. ลพบุรี : เมืองละโว้ :: ? : ? 
1. ญี่ปุ่น : เมืองปลาดิบ 2. แม่ฮ่องสอน : เมืองสามหมอก 
3. ลำปาง : เมืองหริภุญชัย 4. ภูเก็ต : เมืองร้อยเกาะ 
ข้อ 43. เชียงใหม่ : ลอนดอน :: ? : ? 
1. ซิดนีย์ : นิวยอร์ค 2. เกียวโต : ปารีส 3. มะนิลา : เจนีวา 4. เจนีวา : ซิดนีย์ 
ข้อ 44. ถุงพลาสติก : ใบตอง :: ? : ? 
1. ดาวเหนือ : เข็มทิศ 2. เตาถ่าน : เตาไฟฟ้า 3. เครื่องคิดเลข : ลูกคิด 4. เกวียน : รถยนต์ 
ข้อ 45. รัศมี : เส้นผ่าศูนย์กลาง :: ? : ? 
1. ปักษ์ : เดือน 2. ศอก : วา 3. คืบ : เมตร 4. เดือน : ปี 

คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 
ข้อ 46. คนจีนทุกคนเป็นคนขยัน คนขยันทุกคนเป็นคนซื่อสัตย์ คนซื่อสัตย์ทุกคนเป็นคนโอบอ้อมอารี ดังนั้น 
1. คนจีนบางคนเป็นคนซื่อสัตย์ 2. คนซื่อสัตย์บางคนเป็นคนโอบอ้อมอารี 
3. คนจีนทุกคนเป็นคนโอบอ้อมอารี 4. คนโอบอ้อมอารีทุกคนเป็นคนขยัน 
ข้อ 47. ถ้าจัตุรัสเป็นรูปสี่เหลี่ยม แต่รูปนี้ไม่เป็นสี่เหลี่ยม ดังนั้น 
1. รูปนี้อาจจะเป็นจัตุรัส 2. รูปนี้ไม่ใช่จัตุรัส 
3. รูปนี้อาจจะมีเหลี่ยม 4. รูปนี้เป็นทรงกลม 
ข้อ 48. ถ้ารัฐบาลขึ้นราคาน้ำมัน ฉันจะเลิกใช้รถยนต์ ฉันเลิกใช้ รถยนต์ ดังนั้น 
1. รัฐบาลขึ้นราคาน้ำมัน 2. รัฐบาลไม่ขึ้นราคาน้ำมัน 
3. รัฐบาลให้เลิกใช้รถยนต์ 4. สรุปแน่นอนไม่ได้ 
ข้อ 49. ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาล แม้รัฐบาลจะทุ่มเทงบประมาณในการพัฒนาประเทศไปเป็นจำนวนมากสักเพียงใด แต่หากขาดความร่วมมือของประชาชนแล้ว งบประมาณจำนวนมหาศาลดังกล่าวก็แทบจะไม่มีประโยชน์ ดังเช่นในอดีต ประเทศเวียดนามใต้ เมื่อครั้งสงครามเย็น แม้รัฐบาลจะได้รับเงินสนับสนุนจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อมาจัดสรรงบประมาณมากสักเพียงใด แต่คนประเทศขาดความร่วมมือส่งผลให้การพัฒนาไม่เกิดผล 
ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อใด 
1. ความล้มเหลวของการพัฒนาประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาล 
2. ความล้มเหลวของการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาล 
3. การขาดความร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาลเป็นสาเหตุของความล้มเหลวในการพัฒนาประเทศ 
4. การขาดความร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาลเป็นสาเหตุของความสำเร็จของการพัฒนาประเทศ 
ข้อ 50. การพัฒนาชุมชนที่มีประสิทธิภาพจะต้องพัฒนาทั้งระบบ ทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและการพัฒนาขีดความสามารถในเทคโนโลยี นอกเหนือจากสิ่งอื่นใดในการพัฒนาจะต้องปลูกฝังจิตใจ จิตสำนึกให้แก่บุคลากรในองค์กรนั้นด้วย โดยให้ทุกคนตระหนักเสมอว่าองค์กรจะประสบความสำเร็จได้ด้วยพนักงานทุกๆ คน 

ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อใด 
1. การพัฒนาชุมชนที่ไม่มีประสิทธิภาพจะไม่พัฒนาทั้งระบบ 
2. การพัฒนาชุมชนที่ไม่มีประสิทธิภาพจะพัฒนาทั้งระบบ 
3. การพัฒนาชุมชนเพียงบางระบบจะทำให้การพัฒนานั้นไม่มีประสิทธิภาพ 
4. การพัฒนาชุมชนเพียงบางระบบจะทำให้การพัฒนานั้นมีประสิทธิภาพ 
คำสั่ง พิจารณาเลือกคำหรือกลุ่มคำที่เหมาะสมเติมลงในช่องว่างให้ได้ใจความถูกต้องสมบูรณ์

VCD ติวสอบ กพ. ภาค ก ที่กำลังเปิดสอบ
VCD ติวสอบภาค ก.พ.ปี ที่เปิดสอบทั่วประเทศ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติว และการติวสอบต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมาก
แต่จะดีไหมถ้าท่านสามารถติวสอบเองได้จากที่บ้านด้วยเครื่องเล่น VCD ที่บ้านท่าน

รวมเอกสารแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางโปรษณีย์
รวมจากการติว VCD 8 แผ่น ในราคาเพียงชุดละ 2500 บาท
แถมฟรีแนวข้อสอบเก่าและวิธีการทำ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบภาค ก (กพ.)


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 *

ตัวอย่างการติว ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเลขอนุกรม จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบภาค ก กพ 500 ข้อ 
เพื่อนๆขอกันเยอะเหลือเกิน ส่งให้ไม่ไหวเลย 
โหลดเอาแล้วกันน่ะ 
แนวข้อสอบมี 6 ชุดน่ะ 
(ถ้า เพื่อนๆทำชุด 2 ได้รับรองว่าผ่านภาค ก ของ กพ ได้แน่นอนคับ)
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด


VCD ติวสอบ กพ. ภาค ก ที่กำลังเปิดสอบ 
VCD ติวสอบภาค ก.พ.ปี ที่เปิดสอบทั่วประเทศ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติว และการติวสอบต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมาก 
แต่จะดีไหมถ้าท่านสามารถติวสอบเองได้จากที่บ้านด้วยเครื่องเล่น VCD ที่บ้านท่าน 

 รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมากส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
download ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.download ตามLink นี้ได้เลยครับ 
http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=4DAD26654GKA8


ภาก ก.
ความรู้ความสามารถทั่วไป
ตอนที่ ความสามารถทางด้านเหตุผล
ข้อ 1-5 พิจารณาเลือกคำที่เข้าพวกกับกลุ่มที่กำหนดให้
1.ฟุต เมตร หลา ........................
1)วา2)กรัม3)ลิตร4)กิโลกรัม

ตอบ1ฟุตเมตรหลาและวาเป็นมาตรการวัดแต่ กรัมลิตรกิโลกรัมเป็นมาตราการชั่งตวง

2.น้อยหน่าแตงโมมะละกอ ....................

1)มะพร้าว2)ขนุน3)เงาะ4)สับปะรด

ตอบ2ขนุนเป็นผลไม้ประเภทเดียวกัน น้อยหน่าแตงโมมะละกอเนื่องจากใช้เกณฑ์ผลไม้ที่มีเมล็ดภายในมากกว่า 1

3.พริกกระเทียมหัวหอม............................

1)ผักกาดขาว2)แตงกวา3)มะเขือเทศ4)ตะไคร้

ตอบ4พริกกระเทียมหัวหอมตะไคร้เป็นพืชที่ใช้เป็นเครื่องเทศ

4.ฆ้องกลองขิม .........................

1)ฉิ่ง2)กรับ3)ระนาด4)ฉาบ

ตอบ3ฆ้องกลองขิมระนาดเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นโดยใช้ไม้ตี1), 2) และ 4)เล่นโดยใช้ตัวเครื่องดนตรีตีกันเอง

5.โต๊ะเตียงเก้าอี้............................

1)ตู้2)ตั่ง3)กล่อง4)ลิ้นชัก

ข้อ 6-10พิจารณาเลือกคำที่ไม่เข้าพวกกับคำอื่นๆ
6.1)กอล์ฟ2)วิ่ง

3)ปิงปอง4)กระโดดสูง

ตอบ3กอล์ฟวิ่งและกระโดดสูงเป็นกีฬาที่เล่นได้คนเดียวซึ่งตรงกันข้ามกับปิงปองที่ต้องเล่นคนขึ้นไป

7.1)ฉันเพล2)กิน

3)รับประทาน4)ดื่ม

ตอบ4ฉันเพลกินรักประทานมีความหมายเหมือนกันคือกิน

8.1)พู่กัน2)ปากกา

3)ดินสอ4)ชอล์ก

ตอบ1พู่กันต้องใช้ร่วมกับสีจึงจะใช้ได้แต่ปากกาดินสอและชอล์กสามารถใช้ได้เลย
9.1) ต้มยำ2)ขนมจีน

3)ขนมตาล4)ปลาทอด

ตอบ3ขนมตาลเป็นอาหารหวานต้มยำขนมจีนและปลาทอดเป็นอาหารคาว

10. 1)ดิน2)อิฐ

3)กรวด4)ทราย

ตอบ2ดินกรวดทรายเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอิฐเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น


1.ข้อใดไม่เข้าพวก

ก.ลูกสาวข.ลูกสะใภ้ค.ลูกเขยง.ป้า

เฉลยข้อ ค
เหตุผลเพราะโครงสร้างเป็นเรื่องเดียวกับเพศหญิงส่วนลูกเขยเป็นผู้ชาย

2.ข้อใดไม่เข้าพวก
ก.กดข.กัดค.กินง.เคี้ยว

เฉลยข้อ ก
เหตุผลเพราะโครงสร้างคือขั้นตอนของการรับประทานอาหารแต่การกดไม่ใช่ขั้นตอนของการรับประทานอาหาร

3. ข้อใดไม่เข้าพวก

ก.หิ้วข.หาบค.หอบง.หาม

เฉลยข้อ จ
เหตุผลเพราะตัวร่วมของคำในข้อใดคืออาการของอาการขนย้ายสิ่งของคือหิ้วของหาบของหอบของและหามสิ่งของแต่โหนไม่ใช่การกระทำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของ
แบบทดสอบ(แบบไม่เข้าพวก ชุดที่1)

คำชี้แจงให้พิจารณาหาคำที่ไม่เข้าพวก จาก ก - จ
1.ก.สนุกข.ร่าเริงค.เศร้าง.สดชื่น
จ.ดีใจ


2.ก.เสื้อข.ผ้าห่มค.หมอนง. มุ้ง
จ.เสื่อ


3.ก.ปิ้งข.ยำค.เผาง. ต้ม
จ.ทอด


4.ก.แตรข.ขลุ่ยค.แคนง.ซอ
จ.ปี่


5.ก.หูข.ตาค.จมูกง. ปาก
จ.มือ


6.ก.ตกต่ำข.ตกทอดค.ตกอับง.ตกทุกข์จ.ตกยาก

7.ก.โง่ข.ทึบค.สมองง.ฉลาด
จ.ปัญญาอ่อน


8.ก. ซอข.ขิมจระเข้ง.ระนาด
จ.ไวโอลิน


9.ก.สับข.หั่นค.เถือง.เคาะ
จ.ซอย


10.ก. พลูข. สุราค. บุหรี่ง.หมากจ.น้ำชา

11.ก.บินข.วิ่งค.เหาะง.เหิน
จ.ร่อน


12.ก. ตู้ข.มีดค. จานง. ช้อนจ. ส้อม

13.ก. พร้าข.จอบค.ขวานง.เสียมจ.ตะไป

14.ก.น้ำผึ้งข.น้าส้มค.ขวานง.เสียมจ.ตะไบ

15.ก.ขนมข.กาแฟค. โซดาง. สุราจ.น้ำพริก

16.ก.ยางข.คนขับค.ห้ามล้อง.สุราจ.จะเข้

17.ก.จิ้งจกข.กิ้งก่าค.กิ้งกือง.ตะกวด
จ.จะเข้


18.ก.เสาข.เตียงค.เพดานง. หลังคา
จ.หน้าต่าง


19.ก. ปุ้งกี่ข.กระดังค.ชะลอมง.กระเช้าจ.ตะกร้า

20.ก.เทศนาข.โต้วาทีค.อธิบายง.บรรยาย
จ.ปาฐกถา


21.ก. ขรุขระข.กลมค.กลึงง.เกลา
จ. เรียบ


22.ก. ชำข.ปลูกค.เพราะง.ตอน
จ.ติดตา


23.ก. ม้าข. หมูค.หมีง.แมว
จ.หมา


24.ก. อุ่นข.เช้าค.เย็นง.ร้อน
จ.หนาว


25.ก. ครูข.แพทย์ค.ช่างไม้ง. ทนายความ
จ.นายอำเภอ


26.ก.มะระข.มะดันค.มะยมง.มะขาม
จ.มะนาว


27.ก.นานข.หนองคายค.เชียงรายง.ศรีษะเกษจ. ลำพูน

28.ก.วงเวียนข.ยางลบค.ดินสอง.หนังสือ
จ.ผ้าเช็ดหน้า


29.ก.ไหว้ข. จับมือค.พยักหน้าง.นอน
จ.จุมพิต


30.ก. เวียนหัวข.หัวเราะค.ปวดหัวง.หัวเสีย
ง.หัวแตก


VCD ติวสอบ กพ. ภาค ก ที่กำลังเปิดสอบ 
VCD ติวสอบภาค ก.พ.ปี ที่เปิดสอบทั่วประเทศ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติว และการติวสอบต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมาก 
แต่จะดีไหมถ้าท่านสามารถติวสอบเองได้จากที่บ้านด้วยเครื่องเล่น VCD ที่บ้านท่าน 

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆและข้อสอบที่ออกบ่อยมากส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสารจำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบภาค ก.  ก.พ.(ป.ตรี)


คำสั่งจงหาตัวเลขถัดไปจากอนุกรมหรือลำดับตัวเลขที่กำหนดให้ ข้อ 1.      1     1     7     9     17     …

              1. 25                           2. 28                            3. 30                              4. 33

ข้อ 2.      11      33     99     297     891     …

1. 2,673                      2. 2,783                       3. 2,571                         4. 2,626

ข้อ 3.      3     4     5     12     21     38     …

1. 55                           2. 59                            3. 68                              4. 71

ข้อ 4.      1     3     5     7     10     13    13    17     21     …

1. 17                           2. 19                            3. 25                              4. 27                                      

ข้อ 5.      1     3     8     21     55     …

2     5    13    34     89

1. 124                         2. 134                          3. 144                            4. 144           

283                             223                              233                                243

คำสั่งจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อ 6.      10     3     7     12     5     7     14     …

1. 6                             2. 7                              3. 9                                4. 11

ข้อ 7.      ปีนี้ ก. อายุมากกว่า ข . อยู่ 5 ปี อีก 2 ปี ข้างหน้าอายุของ ก .จะเป็น 2 เท่าของ ข .อยากทราบว่าปีนี้ ก. 

อายุเท่าไร

1. 6 ปี                          2. 8 ปี                          3. 10 ปี                           4. 12 ปี

ข้อ 8.      พ่อค้าติดราคาสินค้าไว้สูงกว่าต้นทุน 50% แต่ลดราคาให้แก่ผู้ซื้อ 20% ของราคาที่ติดไว้ หากขายสินค้าดังกล่าวได้  พ่อค้าจะได้กำไรกี่ %

1. 30%                        2. 25%                         3. 20%                           4. 18%

ข้อ 9.      บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงาน 30 คน เมื่อถึงวันปีใหม่ทุกคนจะต้องส่งบัตรอวยพรให้แก่กันและกัน อยากทราบว่าจะมีบัตรอวยพรรวมทั้งสิ้นกี่ใบ

1. 870 ใบ                     2. 900 ใบ                     3. 920 ใบ                       4.960 ใบ

ข้อ 10.    ถ้ารัศมีของวงกลมเพิ่มขึ้น 40% อยากทราบว่าพื้นที่ของวงกลมเพิ่มขึ้นกี่%

1. 40%                        2. 80%                         3. 96%                           4. 125%

ข้อ 11.    ถ้ารัศมีของวงกลมลดลง 20% อยากทราบว่าพื้นที่ของวงกลมลดลงกี่%

1. 20%                        2. 36%                         3. 44%                           4. 64%

ข้อ 12.       แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชุดหนึ่งมี 10 ข้อ ถ้าทำถูกจะได้ข้อละ 10 คะแนน ถ้าทำผิดจะถูกหักออกข้อละ 3 คะแนน นายเปรมศักดิ์ ณ  คลองประปา ทำข้อสอบทุกข้อได้คะแนน 61 คะแนน อยากทราบว่าเขาทำข้อสอบดังกล่าวถูกมากกว่าผิดอยู่กี่ข้อact group
1. 3 ข้อ                                  2. 4 ข้อ                                  3. 5 ข้อ                                     4. 6 ข้อ

ข้อ 13.       แอลกอฮอล์เข้มข้น 50% จำนวน 5 ลิตร ผสมกับแอลกอฮอล์เข้มข้น 30% จำนวน 15 ลิตร จะได้แอลกอฮอล์ผสมใหม่เข้มข้นกี่ %

1. 32%                                  2. 33.5%                               3. 35%                                     4. 38%

ข้อ 14.       นางสาวพิมพ์นภา ณ คลองแสนแสบขับรถจากกรุงเทพฯ ไปชลบุรี ขาไปขับด้วยความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขากลับขับรถกลับเส้นทางเดิมด้วยความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จงหาความเร็วเฉลี่ยของการขับรถขับรถไป-กลับ กรุงเทพฯ – ชลบุรีในครั้งนี้

1. 94 กม./ชม.                       2. 96 กม./ชม.                       3. 100 กม./ชม.                        4. 108 กม./ชม.

ข้อ 15.       คนงาน 7 คน ขุดบ่อ 15 บ่อใช้เวลา 2 วัน ถ้าใช้คนงาน 4 คน ขุดบ่อในเวลา 7 วัน จะขุดได้กี่บ่อ

1. 30 บ่อ                               2. 32 บ่อ                                3.35 บ่อ                                    4. 40 บ่อ

ข้อ 16.       เกษตรกรเลี้ยงหมูเพื่อจำหน่ายใช้เวลา 1 ปี โดยหมูจะขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเท่าตัวทุกๆ 4 เดือน และจะขายหมูไปทุก 4 เดือนต่อครั้งๆ ละ 24 ตัว โดยในการขายครั้งสุดท้ายปรากฏว่าขายหมูหมดพอดี จงหาว่าเกษตรกรเริ่มเลี้ยงหมูครั้งแรกกี่ตัว อ.วันนรัตน์
1. 21 ตัว                                2. 23 ตัว                                3. 24 ตัว                                   4. 26 ตัว

ข้อ 17.       กำหนดให้ 3 * 4 = 25 และ 2 * 3 = 13 แล้ว 2 * (3 * 4) = ?

1. 452                                    2. 574                                    3. 629                                       4. 742

ข้อ 18.       กำหนดให้ 9 * 7 = 30 และ 4 * 5 = 19 แล้ว 8 * 6 = ?

1. 20                                      2. 22                                      3. 24                                         4. 26

ข้อ 19.       ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน  2 ห้องพบว่า ห้อง ก. มีนักเรียน 40 คน สอบได้คะแนนเฉลี่ย 70 คะแนน ห้อง ข. มีนักเรียน 45 คน สอบได้คะแนนเฉลี่ย 60 คะแนน อยากทราบว่านักเรียนทั้ง 2 ห้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยเท่าใด (โดยคะแนนเต็ม 100 คะแนนเท่ากัน)

1. 63.5 คะแนน                   2. 64 คะแนน                       3. 65 คะแนน                          4. 66.5 คะแนน

ข้อ 20.       ทีมบาสเกตบอลทีมหนึ่งแข่งขันมาแล้ว 60 ครั้ง ชนะ 40 ครั้ง แต่ยังเหลือการแข่งขันอีก 32 ครั้ง ทีมนี้จะต้องชนะอีกกี่ครั้ง จึงจะถือว่ามีสถิติชนะการแข่งขัน 75% ของการแข่งขันทั้งหมด

1. 26 ครั้ง                              2. 29 ครั้ง                              3. 30 ครั้ง                                 4. 31 ครั้ง


 


คำสั่งพิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามแต่ละข้อที่ถามมา

ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรแยกตามภาค (หน่วย : ตัน)[url]www.actcorner[/url]


ปี 2540

ปี 2541

ปี 2542

1. ภาคเหนือ

142,111

130,148

154,987

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

198,470

169,401

240,084

3. ภาคกลาง

427,356

401,928

480,757

4. ภาคใต้

126,598

141,026

176,213


ข้อ 21.       โดยเฉลี่ยแล้วในแต่ละปี เกษตรกรในภาคใดที่ใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณต่ำสุด

1. ภาคเหนือ                                                                        2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. ภาคกลาง                                                                         4. ภาคใต้

ข้อ 22.       ในช่วงปี 2540 – 2542 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงกว่าภาคใต้    คิดเป็นร้อยละเท่าใด

1. ร้อยละ 27                        2. ร้อยละ 30                         3. ร้อยละ 37                            4. ร้อยละ 45

ข้อ 23.       ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีรวมทุกภาคในปี 2542 สูงกว่าปี 2541 กี่เปอร์เซ็นต์

1. 20%                                  2. 25%                                  3. 30%                                     4. 35%

ข้อ 24.       ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของภาคกลางเมื่อปี 2542 สูงกว่าภาคเหนือเมื่อปี 2541 ร้อยละเท่าใ ด

1. ร้อยละ 80                        2. ร้อยละ 150                      3. ร้อยละ 240                         4. ร้อยละ 270

ข้อ 25.       จากข้อมูลข้างต้นข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง อ.วันนรัตน์
1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ปุ๋ยเคมีปีละประมาณ 2 แสนตัน

2. ปี 2540 เป็นปีที่เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีปริมาณต่ำที่สุด

3. ปี 2542 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีมากกว่าปี 2541 ประมาณ 209,500 ตัน

4. ปี 2541 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของทุกภาคลดลงจากปี 2540  ยกเว้นภาคใต้ 


 


คำสั่งพิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามแต่ละข้อที่ให้มาfปริมาณการใช้ปุ๋ย เคมีของเกษตรกรแยกเป็นรายปี ตั้งแต่มีการเพาะปลูก 2541/42-2543/44

หน่วย : ตัน สถาบันติวเเอ็ค

พืช
ปี 2541/42

ปี 2542/43

ปี 2543/44

ค่าเฉลี่ย
ข้าว
494,147

439,074

584,561

505,927

- ข้าวนาปี

340,055

269,621

?

?

- ข้าวนาปรัง

154,092

169,453

?

170,927

อ้อย
140,101

123,730

138,851

?

ยาสูบ
28,669

32,528

24,737

28,645

พืชไร่
20,067

18,743

26,547

21,786

ผักต่างๆ
101,413

98,565

126,229

108,735

ยางพารา
67,091

82,576

89,946

79,872

ปาล์มน้ำมัน
17,444

19,122

?

21,698

ผลไม้และพืชยืนต้น
25,610

28,165

32,642

28,805

รวมทั้งสิ้น
?

?

1,052,041

929,695


ข้อ 26.       ในระหว่างปีการเพาะปลูก 2541/42 – 2543/44 เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละเท่าใดของปริมาณ การใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยทั้งหมด

1. 50.74                                2. 54.42                                 3. 60.18                                    4. 64.78

ข้อ 27.       ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้างนาปี  กับข้าวนาปรังของปีการเพาะปลูกใด  มีอัตราส่วนเท่ากับ 8 : 5

1. ปี 2541/42                       2. ปี 2542/43                        3. ปี 2543/44                           4. ถูกทั้ง 3 ปี

ข้อ 28.       ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีกับผลไม้และพืชยืนต้นในปีการเพาะปลูก 2543/44 สูงกว่าปีการเพาะปลูก 2541/42 อยู่ร้อยละเท่าใด

1. ร้อยละ 24                        2. ร้อยละ 27                         3. ร้อยละ 30                            4. ร้อยละ 36

ข้อ 29        ในปีการเพาะปลูก 2542/43 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของพืชประเภทอ้อยสูงกว่าผักต่างๆ อยู่ร้อยละเท่าใด เเอ๊คกรุ๊ป
1. ร้อยละ 18                        2. ร้อยละ 22                         3. ร้อยละ 26                            4. ร้อยละ 30

ข้อ 30.       ในปีการเพาะปลูก 2543/44 เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันทั้งหมดกี่ตัน

1. 25,136 ตัน                       2. 27,636 ตัน                       3. 28,528 ตัน                          4. 29,274 ตัน

คำสั่งพิจารณาเงื่อนไขที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามแต่ละข้อตามหลักเกณฑ์การตอบที่กำหนดให้ กำหนดให้เครื่องหมายเป็นดังนี้

= หมายถึง เท่ากับ  ¹หมายถึงไม่เท่ากับ ซึ่งอาจมากกว่าหรือเท่ากับ

> หมายถึง มากกว่า                                               < หมายถึง น้อยกว่า
> หมายถึง ไม่มากกว่า ซึ่งอาจน้อยกว่าหรือเท่ากับ
< หมายถึง ไม่น้อยกว่า ซึ่งอาจมากกว่าหรือเท่ากับ

หลักในการตอบคำถา
ตอบ1.ถ้าข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงตามเงื่อนไข
ตอบ 2.  ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ 3.  ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่แน่ชัด หรือไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง

ตอบ 4.  ถ้าข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งเป็นจริง หรือไม่เป็นจริงหรือไม่แน่ชัด ซึ่งไม่ซ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง
เงื่อนไข    ถ้า     A > B < C = 2N > M
และ  E > C < P > S < T    (ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อ 31.       ข้อสรุปที่ 1        A   >   M

ข้อสรุปที่ 2        A   =   E

ข้อ 32.       ข้อสรุปที่ 1        B   =   N

ข้อสรุปที่ 2        C   >   T

ข้อ 33.       ข้อสรุปที่ 1        3M > 2N

ข้อสรุปที่ 2        E   <   S

ข้อ 34.       ข้อสรุปที่ 1        P   >   M

ข้อสรุปที่ 2        C   <   S
ข้อ 35.       ข้อสรุปที่ 1        C   < S

ข้อสรุปที่ 2        5N > 2T


เงื่อนไข
-         มีนักท่องเที่ยว 5 ชาติ คือ จีน สิงคโปร์ เกาหลี คูเวต และมาเลเซีย มาเที่ยวประเทศไทย แต่ละคน  ต้องการไปชมสถานที่ต่างๆ ซึ่งไม่ซ้ำกัน

-         สถานที่ที่นักท่องเที่ยวแต่ละคนต้องการไป คือ  วัดเบญจมบพิตร   ตลาดน้ำวัดไทร   วัดพระแก้ว ศาลหลักเมือง  และพิพิธภัณฑ์ แต่ปรากฎว่ามีนักท่องเที่ยว 4 คน หลงไปที่อื่น คือ ตลาดน้ำตลิ่งชัน วัด  อรุณราชวราราม   วัดโพธิ์  และวัดสุทัศน์

-          มีนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปตลาดน้ำ วัดไทรไปถามทางจากนักศึกษาจึงหลงทางไปตลาดน้ำตลิ่งชัน

-          มีนักท่องเที่ยวอยู่คนหนึ่ง ไม่ได้ถามทางใครและไม่หลงทาง

-          ชาวคูเวตต้องการไปชมหินอ่อนที่วัดเบญจมบพิตร

-          ชาวสิงคโปร์ไปถามทางจากคนแต่งชุดสีกากีแล้วหลงทางไปวัดโพธิ์

-          คนจีนไม่ต้องการไปพิพิธภัณฑ์และหลงทางไปวัดอรุณราชวราราม

-          ชาวมาเลเชียไปถามทางจากพระจึงหลงทางไปที่อื่น ทั้งๆ ที่จะไปศาลหลักเมือง

-          คนที่หลงไปตลาดน้ำตลิ่งชันคือ ชาวเกาหลี

-          มีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่ถามทางจากกระเป๋ารถเมล์

ข้อ 36.       ข้อสรุปที่ 1  ชาวจีนไปถามทางจากกระเป๋ารถเมล์

ข้อสรุปที่ 2  ชาวสิงคโปร์ถามทางจากตำรวจ

ข้อ 37.       ข้อสรุปที่ 1  ชาวคูเวดหลงทางไปวัดสุทัศน์

ข้อสรุปที่ 2  ชาวมาเลเชียไม่ได้หลงทาง

ข้อ 38.       ข้อสรุปที่ 1  นักศึกษาบอกทางคนเกาหลี

ข้อสรุปที่ 2  ชาวจีนต้องการไปเที่ยววัดพระแก้ว

ข้อ 39.       ข้อสรุปที่ 1  คนที่หลงทางไปวัดสุทัศน์คือ คนที่อยากไปวัดเบญจมบพิตร

ข้อสรุปที่ 2  ชาวเกาหลีต้องการไปเที่ยวตลาดน้ำมากกว่าไปเที่ยววัด

ข้อ 40.       ข้อสรุปที่ 1  คนที่ต้องการไปพิพิธภัณฑ์กลับหลงทางไปเที่ยววัดโพธิ์

ข้อสรุปที่ 2  กระเป๋ารถเมล์ช่วยบอกทางให้กับคนที่ต้องการไปวัดเบญจมบพิตร

คำสั่งพิจารณาคำคู่แรกว่าสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วหาคำคู่หลังที่มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกัน

ข้อ 41.       ขลุ่ย : แตร   ::    ? : ?

1. พิณ : ไวโอลิน                 2. ขิม : กลอง                        3. จะเข้ : ระนาด                     4. ปี่ : ฆ้อง

ข้อ 42.       ลพบุรี : เมืองละโว้    ::    ? : ?

1. ญี่ปุ่น : เมืองปลาดิบ                                                      2. แม่ฮ่องสอน : เมืองสามหมอก     

3. ลำปาง : เมืองหริภุญชัย 4. ภูเก็ต : เมืองร้อยเกาะ

ข้อ 43.       เชียงใหม่ : ลอนดอน    ::    ? : ?

1. ซิดนีย์ : นิวยอร์ค            2. เกียวโต : ปารีส                3. มะนิลา : เจนีวา                  4. เจนีวา : ซิดนีย์

ข้อ 44.       ถุงพลาสติก : ใบตอง    ::    ? : ?

1. ดาวเหนือ : เข็มทิศ         2. เตาถ่าน : เตาไฟฟ้า         3. เครื่องคิดเลข : ลูกคิด         4. เกวียน : รถยนต์

ข้อ 45.       รัศมี : เส้นผ่าศูนย์กลาง    ::      ? : ?

1. ปักษ์ : เดือน  2. ศอก : วา                                              3. คืบ : เมตร                            4. เดือน : ปี


[font=]
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แจกแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ของการสอบ กพ ภาค ก
ดาวโหลดที่นี่
http://afe43bf6.linkbucks.com

แจกแนวข้อสอบเก่า ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์)
ดาวโหลดที่นี้
http://7c204cc8.linkbucks.com
เอกสารแนวข้อสอบเก่าของ กพ
http://970a13d7.linkbucks.com

วิธีการดาวโหลดข้อสอบ
พอคลิกดาวโหลด จะเข้ามายังเว็บ linkbucks.com มันจะให้รอ 15 วินาที
ถ้าคุณไม่อยากรอ ให้คลิกตรงคำว่า Skip This บนมุมฝังทางด้านขวาตอนบนจำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบภาค (กพ) 54
ความรู้ความสามารถทั่วไป
ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1. “ จะไปไหน? เชียร์บอล เชียร์บอลทำไมต้องปิดจมูก ? กลังทีมสาลิกาคงจะมีเชื้อไข้หวัดนก” เป็นข้อบกพร่องของเหตุผลตามข้อใด
1. สรุปนอกประเด็น
2. การเปรียบเทียบผิดแง่
3. การใช้ภาษากำกวม
4. การใช้คำตีความหมายได้หลายอย่าง
2. “ วอร์น รูนีย์ หัวหอกละอ่อน ฟอร์มสุดยอดจะนำสิงโตผ่านเข้ารอบ ” คำว่า “ หัวหอกละอ่อน ” เป็นข้อบกพร่องของเหตุผลตามข้อใด
1. การตั้งสมญา
2. การเปรียบเทียบผิดแง่
3. การใช้ภาษากำกวม
4. การใช้คำตีความหมายได้หลายอย่าง
3. “ อินเดียให้ตำรวจไว้หนวดปราบโจร ใช้วิธีแบบหนามยอกเอาหนามบ่ง ” ข้อความนี้เป็นข้อบกพร่องของเหตุผลตามข้อใด
1. การเปรียบเทียบผิดแง่
2. การรีบสรุป
3. การใช้ภาษากำกวม
4. การใช้คำตีความหมายได้หลายอย่าง
4. “ ย้านพัฒนพงศ์ลงงานเอดส์โลก โชว์สะเด่า ” อวัยวะ “ เป่าลูกดอก ” ข้อความนี้เป็นข้อบกพร่องของเหตุตามข้อใด
1. การตั้งสมญา
2. การอ้างจำนวน
3. การรีบสรุป
4. การใช้ความหมายหลายนัย
5. “ สก. ไทยรักไทยยิ้มเมื่อกฏหมู่กำลังชนะสิ่งที่พึงกระทำตามเจ้าหน้าที่ ” ข้อความนี้เป็นข้อของเหตุตามข้อใด
1. การตั้งสมญา
2. การอ้างจำนวน
3. การรีบสรุป
4. การใช้ภาษากำกวม
6. ข้อใดจัดว่าเป็นข้อความที่สามารถทดสอบความจริง- เท็จได้
1. ชีวิตย่อมเป็นไปตามกรรม
2. “ ภราดร ” ฉลุยคว่ำแชมป์เก่า
3. ผีที่โรงพยาบาลร้างเฮี้ยนหนัก
4. นางงามจักรวาลสวยมาก
7. “ ถ้าผมแจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสน ผมต้องได้เป็นนายกอีกแน่ ” ถ้าข้อความนี้ ถ้าผมแจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสนบาท เป็นจริง ผมได้เป็นนายกอีกแน่นอน เป็นจริงแสดงว่าคำพูดนี้เป็นไปตามข้อใด
1. เป็นจริง
2. เป็นเท็จ
3. เป็นได้ทั้งจริงและเท็จ
4. ไม่เป็นทั้งจริงและเท็จ
8. “ ถ้าผมแจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสน ผมต้องได้เป็นนายกอีกแน่ ” ถ้าข้อความนี้ ถ้าผมแจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสนบาทเป็นจริง และผมไม่ได้เป็นนายกแสดงว่าคำพูดนี้เป็นไปตามข้อใด
1. เป็นจริง
2. เป็นเท็จ
3. เป็นได้ทั้งจริงและเท็จ
4. ไม่เป็นทั้งจริงและเท็จ
9. “ ถ้าผมแจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสนบาท ผมต้องได้เป็นนายกแน่นอน ” ถ้าผมไม่ได้แจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสนบาท และผมไม่ได้เป็นนายกแสดงว่าคำพูดนี้เป็นไปตามข้อใด
1. เป็นจริง
2. เป็นเท็จ
3. เป็นได้ทั้งจริงและเท็จ
4. ไม่เป็นทั้งจริงและเท็จ
10. “ ถ้าผมแจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสนบาท และให้เงินทุกหมู่บ้าน ” ถ้าแจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสนบาท จริงและให้เงินทุกหมู่บ้านแสดงว่าคำพูดนี้เป็นไปตามข้อใด
1. เป็นจริง
2. เป็นเท็จ
3. เป็นได้ทั้งจริงและเท็จ
4. ไม่เป็นทั้งจริงและเท็จ
11. “ ถ้าผมแจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสนบาท และให้เงินทุกหมู่บ้าน ” ถ้าผมแจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสนบาทจริงแต่ไม่ได้ให้เงินทุกหมู่บ้านแสดงว่าคำพูดนี้เป็นไปตามข้อใด
1. เป็นจริง
2. เป็นเท็จ
3. เป็นได้ทั้งจริงและเท็จ
4. ไม่เป็นทั้งจริงและเท็จ
12. “ ถ้าผมแจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสนบาท และให้เงินทุกหมู่บ้าน ” ถ้าไม่ได้แจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสนบาท ไม่ได้ให้เงินทุกหมู่บ้านแสดงว่าคำพูดนี้เป็นไปตามข้อใด
1. เป็นจริง
2. เป็นเท็จ
3. เป็นได้ทั้งจริงและเท็จ
4. ไม่เป็นทั้งจริงและเท็จ
13. สว่าง : มืด- - - - - - - ?:?
1. ไฟ : น้ำ
2. ขาว : ดำ
3. เขียว : แดง
4. ชอบ : ไม่ชอบ
14. มหาวิทยาลัย : นักศึกษา - - - - - - ?:?
1. โอลิมปิค : กรีซ
2. ฟุตบอล : ผู้ชม
3. ครู : นักเรียน
4. กองทัพ :ทหาร
15. ห้องสมุด : หนังสือ - - - - - ?:?
1. คลัง : เงิน
2. วัด : พระ
3. ทหาร : ปืน
4. ลำปาง : รถม้า
16. ควัน : ไฟ - - - - - ?:?
1. มืด : สว่าง
2. กิน : หิว
3. ข้าว : อาหาร
4. ขึ้นรถ : ลงเรือ
17. ป่วย : แพทย์ - - - - - - -?:?
1. หนังสือ : นักเรียน
2.
3. ทหาร : นักรบ
4. ถ่ายรูป
18. เข็ม : พยาบาล - - - - - ?:?
1. ค้อน : ช่างไม้
2.
3. นักศึกษา : ฉลาด
19. ไวรัส : โรคเอดส์ - - - - - - ?:?
1. หมั้น : แต่งงาน
2. เข็ม : ยาเสพติด
3. ประมาท : ตาย
4. ฟุตบอล : การพนัน
20. น้ำ : ปลา - - - - - ?:?
1. สว่าง : ท้องฟ้า
2. ครัว: อาหาร
3. แม่ : ลูก
4. ไม้ : ป่า
21. น้ำมัน : ปตท. - - - - - - ?:?
1. น้ำประปา : ก.ตร.
2. ยา : อย.
3. ข้าว : อตก.
4. ไฟฟ้า : รมต.
22. แข็งแรง : อ่อนแอ – - - - - - -?:?
1. เงิน : งาน
2. ชอบ : เกลียด
3. อาหาร : ขาดอาหาร
4. เพชร : แหวน
23. ภาพยนต์ : ฟิล์ม - - - - - -?:?
1. จิตใจ : จำ
2. กล้อง : ถ่ายรูป
3. แว่น : กล้องโทรทัศน์
4. เพชร: แหวน

24. ตู้เย็น : อาหาร - - - - - - - ?:?
1. กระดาษ : ตำรา
2. ช้าง : ประเทศไทย
3. ตำรวจ : ปืน
4. สวน : ผัก
25. ฟุตบอล : ยุโรป - - - - - - -- - ?:?
1. มวย : ไทย
2. ตะกร้อ : อาเซียน
3. เทนนิส : ตะวันตก
4. ปิงปอง : จีน
26. ถ้าท่านถูกสลากรางวัลที่ 1 ท่านจะต้องถูกญาติรังควาญจนต้องฆ่าตัวตาย งวดนี้ท่านถูกรางวัลที่ 1 สรุปอย่างไร
1. ท่านต้องฆ่าตัวตาย
2. ท่านเก็บงำเป็นความลับไม่ยอมบอกใคร
3. ท่านต้องหนีไปกบดานเมืองนอก
4. ท่านเอาเงินไปทำบุญหมด
27. คนดวงดีเท่านั้นที่จะถูกสลากรางวัลที่ 1 แต่ถ้าท่านเป็นคนดวงไม่ดีสรุปอย่างไร
1. ท่านต้องยืนหยัดด้วยลำแข็ง
2. ท่านต้องอาบเหงื่อต่างน้ำ
3. ท่านไม่เคยถูกสลากรางวัลที่ 1
4. ถ้าท่านถูกสลากรางวัลที่ 1 ท่านก็ต้องฆ่าตัวตาย
28. กรุงเทพ ฯ อากาศร้อนมากแต่ยังน้อยกว่าชัยนาท นครสวรรค์ และแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นรองกาญจนบุรี จังหวัดใดร้อนน้อยที่สุด
1. นครสวรรค์
2. แม่ฮ่องสอน
3. กรุงเทพฯ
4. กาญจนบุรี
29. ข้อใดเป็นการอ้างเหตุผล
1. มือไม่พายอย่างเอาเท้าราน้ำ
2. น้ำมาปลากินมด น้ำลดมดกินปลา
3. ขี่ช้างจับตั๊กแตน
4. เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายาก
30. ประเทศที่มีหนี้สินเป็นประเทศที่ยากจน ประเทศที่เศรษฐกิจตกต่ำเป็นประเทศที่ขาดดุลกการค้า สรุปอย่างไร
1. ประเทศที่ยากจนเป็นประเทศที่เศรษฐกิจตกต่ำ
2. ประเทศที่มีหนี้สินเป็นประเทศที่ขาดดุลการค้า
3.ประเทศที่ขาดดุลการค้าเป็นประเทศที่ยากจน
4. สรุปแน่นอนไม่ได้1. 98 113 158 233 ......
ก. 338 ข. 340 ค. 342 ง. 344

2. 4 3 7 14 6 2 8 16 8 5 5 18 10 8 2
ก. 14 ข. 16 ค. 18 ง. 20

3. 2 3 5 10 20
ก. 20 ข. 30 ค. 40 ง. 50

4. 17 18 54 56 168 ......
ก. 171 ข. 243 ค. 346 ง. 513

5. 33 67 136 275 554 ......
ก. 1113 ข. 1442 ค. 1667 ง. 1699


6. 3 5 7 15 27 .......
ก. 35 ข. 42 ค. 47 ง. 49

7. 3 10 33 134 .......
ก. 671 ข. 691 ค. 792 ง. 797

8. 1 3 15 105 .........
ก. 215 ข. 315 ค. 945 ง. 735

9. 2 5 6 4 7 9 8 12 54 32 ......
ก. 64 ข. 76 ค. 19 ง. 18

10. 1 1 5 3 2 3 8 4 3 6 12 6 4 10 ....
ก. 17 ข. 15 ค. 13 ง. 11

แจกแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ของการสอบ กพ ภาค ก
ดาวโหลดที่นี่
http://afe43bf6.linkbucks.com


แจกแนวข้อสอบเก่า ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์)
ดาวโหลดที่นี้
http://7c204cc8.linkbucks.com


วิธีการดาวโหลดข้อสอบ
พอคลิกดาวโหลด จะเข้ามายังเว็บ linkbucks.com มันจะให้รอ 15 วินาที
ถ้าคุณไม่อยากรอ ให้คลิกตรงคำว่า Skip This บนมุมฝังทางด้านขวาตอนบน

แนวข้อสอบภาค ก กพ 500 ข้อ
เพื่อนๆขอกันเยอะเหลือเกิน ส่งให้ไม่ไหวเลย
โหลดเอาแล้วกันน่ะ
แนวข้อสอบมี 6 ชุดน่ะ
(ถ้า เพื่อนๆทำชุด 2 ได้รับรองว่าผ่านภาค ก ของ กพ ได้แน่นอนค่ะ)
http://www.ziddu.com/download/14754581/test1.doc.html
http://www.ziddu.com/download/14754626/test2.doc.html
http://www.ziddu.com/download/14754638/test3.doc.html
http://www.ziddu.com/download/14754654/test4.doc.html
http://www.ziddu.com/download/14754656/test5.doc.html
http://www.ziddu.com/download/14754659/test6.doc.html
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด


สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168,  080-604-2510
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 22.00 น.)
ชำระค่าสินค้าและบริการ
1. ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 048-0-17796-3  Sumalee Thongyot
2. ธ.กรุงไทย สาขาบิ๊กซีสะพานควาย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 980-6-40570-6  Sumalee Thongyot
3. ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขาอุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี รามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์ 
lek.pisi@hotmail.com
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
มีทั้งหมด 70 ข้อ วิชาภาษาไทย ภาค ก.
 
การตีความร้อยกรอง


1.คนเห็นคนเป็นคนนั่นแหละคน คนเห็นคนใช่คนใช่คนไม่
เกิดเป็นคนต้องเป็นคนทุกคนไป จนหรือมีผู้ดีไพร่ไม่พ้นคน”
บทประพันธ์ข้างต้นไม่ปรากฏลักษณะการแต่งแบบใด

การเล่นคำซ้ำ
การเล่นคำพ้อง
การใช้สัมผัสสระอักษร
การใช้ปฏิพากย์
คลิกดูเฉลย


จงใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 2-4
“มาทำลายรั้วระวังให้พังราบ มาร่ายเสกมนต์สาปให้หมดเศร้า
มาให้ห่วงคิดถึงทุกค่ำเช้า มาปล้นเอาหัวใจไปหมดแล้ว”


2.น้ำเสียงของผู้แต่งเป็นอย่างไร
อาลัย
จริงจัง
เพ้อฝัน
มีความสุข
คลิกดูเฉลย


3.ลักษณะการแต่งที่เด่นที่สุดในบทประพันธ์คือข้อใด
สัมผัสสระ
สัมผัสอักษร
การใช้ภาพพจน์
การใช้กลบท
คลิกดูเฉลย


4.บุคคลใดน่าจะเป็นประธานของบทประพันธ์นี้มากที่สุด
ทหารที่ออกไปรบ
ขโมย
นางอันเป็นที่รัก
พ่อมด
คลิกดูเฉลย


จงใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 5-7
ขอบคุณ...
ขอบคุณสำหรับโรงบุหรี่
ขอบคุณอีกทีกับโรงหวย
ขอบคุณสนามม้าชาติหน้ารวย
ขอบคุณโรงเหล้าด้วยช่วยชาติไทย


5.ข้อใดเแสดงความรู้สึกของผู้ประพันธ์เด่นชัดที่สุด
เกลียดชัง
ประชด
ชื่นชม
ยกย่อง
คลิกดูเฉลย


6.ผู้แต่งมีจุดมุ่งหมายตามข้อใด
เตือนให้คิด
แนะให้ทำ
ติเตียน
สั่งสอน
คลิกดูเฉลย


7.คำประพันธ์ในข้อใดใช้น้ำเสียงเหมือนกับคำประพันธ์ข้างต้น

ไทยคงเอกราชด้วย ฝีมือ ไทยเอย
ขอบคุณไมตรีที่มีให้ ความห่วงใยอาทรแต่ก่อนเก่า
แม้วันนี้ไม่มีทางระหว่างเรา ก็ไม่เศร้าเหงาหรอกใจบอกมา
หนึ่งจะต้องอกหักกับรักแรก สองจะต้องไม่แปลกกับรักใหม่
สามจะต้องผิดหวังทุกครั้งไป สี่จะต้องจำไว้รักคือทุกข์
จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง
จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา
คลิกดูเฉลย

จงใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 8-10
“มิ่งมิตร... เธอมีสิทธิ์ที่จะล่องแม่น้ำรื่น
ที่จะบุกดงดำกลางค่ำคืน ที่จะชื่นใจหลายกับสายลม
ที่จะร่ำเพลงเกี่ยวโลมเรียวข้าว ที่จะยิ้มกับดาวพราวผสม
ที่จะเหม่อมองหญ้าน้ำตาพรม ที่จะขมขื่นลึกโลกหมึกมน”


8.แนวคิดใดไม่ปรากฏในบทประพันธ์นี้
สิทธิของมนุษย์
ธรรมชาติของชีวิตที่มีทุกข์มีสุขสลับกัน
การต่อสู้กับอุปสรรค
ความยุติธรรมและความถูกต้อง
คลิกดูเฉลย


9.ในบทร้อยกรองนี้ กวีวางตนไว้ในฐานะอะไร
อาจารย์
เพื่อน
พระ
บุคคลอันเป็นที่รัก
คลิกดูเฉลย


10.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเด่นของคำประพันธ์ข้างต้น
ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของถ้อยคำ
ความง่ายและความงามของบทกลอน
การใช้อุปลักษณ์และบุคคลวัต
แสดงแนวคิดทางพุทธศาสนา
คลิกดูเฉลย


จงใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 11-14
โหยหวนหวูดหวูดรถไฟ จุดหมายอยู่ไหนในโลกกว้าง
ผ่านหุบเหวทะเลทรายไปตามราง เลื้อยลอดอุโมงค์กว้างอันมืดนาน
เด็กน้อยยองยอง แม่ใช้ไปซื้อของซื้อข้าวสาร
เอาไม้เขี่ยรถไฟบนใบลาน รถไฟคลานเป็น อ.อ่าง ละลานลือ
พลางควานกระเป๋าพบรอยขาด ตรงที่คาดว่าจะมีเหรียญวางทื่อ
ฉันทำความอิ่มหายไปหลายมื้อ เด็กน้อยตีมือกระทืบรถไฟจนแหลกเหลว


11.“รถไฟ” ในที่นี้เป็นการใช้ภาพพจน์ประเภทใด
อุปลักษณ์
สัญลักษณ์
บุคคลวัต
อติพจน์
คลิกดูเฉลย


12.“เด็กน้อย” เป็นคนอย่างไร
ช่างจินตนาการ
โหดเหี้ยมอำมหิต
ร่ำรวย
ไม่ระมัดระวัง
คลิกดูเฉลย


13.แนวคิดสำคัญของบทประพันธ์คือ
ความฝันกับจินตนาการ
ความยากจนกับความฝัน
ความยากจนกับจินตนาการ
ความยากจนกับความไม่ระมัดระวัง
คลิกดูเฉลย


14.บทประพันธ์ข้างต้นไม่ปรากฏโวหารภาพพจน์แบบใด
สัทพจน์
อุปลักษณ์
สัญลักษณ์
บุคคลวัต
คลิกดูเฉลย


จงใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 15-16
เขียนคนด้วยคนใหม่ เขียนหัวใจด้วยไมตรี
เขียนปากด้วยพจี สุจริตจำนรรจา
เขียนสมองและสองมือ ด้วยซื่อสัตย์และศรัทธา
มุ่งมั่นและปัญญา มาเถิดมามาช่วยกัน


15.บทประพันธ์ข้างต้นเป็นสารประเภทใด
ชวนเชื่อ
โน้มน้าว
ให้เหตุผล
ให้ความรู้
คลิกดูเฉลย


16.แนวคิดใดไม่ปรากฏในบทประพันธ์
โลกสวยด้วยมือเรา
การพัฒนาตนเอง
สามัคคีคือพลัง
ปัญญาประดุจดังอาวุธ
คลิกดูเฉลย


จงใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 17-18
หยุดประเดี๋ยวได้ไหมพายุร้าย หยุดส่งสายสุนีบาตมาข่มขู่
กัมปนาทกราดเกรี้ยวกันเกรียวกรู เพื่อสักครู่เจ้าจะหลั่งซึ่งฝนริน
เติมความรักสักหน่อยนะหัวใจ เติมความหวังไกลอยู่ให้สิ้น
ให้หยัดอยู่คู่ท้าเถื่อนธรนินทร์ เพื่อแผ่นดินจะงดงามด้วยความรัก


17.คำประพันธ์ข้างต้นไม่ปรากฏลักษณะการแต่งในข้อใด
เล่นสัมผัสสระและสัมผัสอักษร
เล่นคำพ้องความหมาย
ใช้สัญลักษณ์
ซ้ำคำย้ำความหมาย
คลิกดูเฉลย


18.ผู้แต่งมีจุดมุ่งหมายในข้อใด
ให้มีความอดทน
ให้มองโลกในแง่ดี
ให้มีอุดมการณ์
ให้กำลังใจ


จงใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 19-20
เป็นสร้อยโสภิศพ้น อุปรมา
โสรมสรวงศิรธิรางค์ เวี่ยไว้
จงคงคู่กัลปา ยืนโยค
หายแผ่นดินฟ้าไหม้ อย่าหาย ฯ


19.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเด่นของคำประพันธ์ข้างต้น
การใช้อติพจน์
การใช้อุปลักษณ์
การใช้คำอลังการ
การใช้อุปมา
คลิกดูเฉลย


20.บทประพันธ์นี้ต้องการสื่ออะไร
แสดงความสำคัญของบทกวี
แสดงความยิ่งใหญ่ของบทกวี
แสดงความสามารถของกวี
แสดงความรู้สึกของกวี
คลิกดูเฉลย


ธรรมชาติของภาษา
21. ข้อใดเป็นลักษณะร่วมของการใช้เสียงพูดและการใช้ตัวเขียนในการสื่อสาร


1. อวัยวะที่ใช้ในการสื่อสาร
2. อวัยวะที่ใช้ในการรับสาร
3. ตัวสาร
4. ความคงทนของสาร

คลิกดูเฉลย
22. เหตุใดจึงไม่จัดภาษาเขียนไว้ในภาษาในความหมายอย่างแคบ


1. ภาษาเขียนมีความแน่นอนน้อยกว่าภาษาพูด
2. บางภาษายังไม่มีภาษาเขียน
3. ภาษาเขียนไม่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกได้
4. ภาษาพูดมีมาก่อนภาษาเขียน

คลิกดูเฉลย
23. กลุ่มคำในข้อใดแสดงให้เห็นว่าเสียงและความหมายในแต่ละภาษาไม่สัมพันธ์กัน


1. ผู้หญิง นารี สตรี กัลยา
2. เคียด แค้น ขุ่น ขึ้ง
3. ตุ๊กแก ฉู่ฉี่ โครม ทุ่ม
4. เก เข เย้ เป๋

คลิกดูเฉลย
24. หน่วยที่เล็กที่สุดของภาษาคือข้อใด


1. เสียงสระ
2. เสียงพยัญชนะ
3. พยางค์
4. ถูกทั้ง 1. และ 2.

คลิกดูเฉลย
25. ข้อใดไม่ถูกต้อง


1. ถึงแม้ว่าจะมีเสียงจำกัด เราไม่สามารถสร้างประโยคที่ยาวที่สุดได้
2. ในแต่ละภาษา หน่วยที่ใหญ่กว่าสามารถจำแนกเป็นหน่วยที่เล็กกว่าได้เสมอ
3. ภาษาเป็นพฤติกรรมการสื่อสารแบบที่ต้องเรียนรู้ซึ่งผู้ใช้กำหนดขึ้นเองทั้งระบบ
4. เนื่องจากภาษาใช้เสียงสื่อสารทำให้ผู้ใช้ภาษาต่าง ๆ สามารถสื่อสารกันเข้าใจได้ทั้งหมด

คลิกดูเฉลย
26. การที่คนบางกลุ่มออกเสียงคำว่า “เต้าเจี้ยว” เป็นคำว่า “เจ้าเจี้ยว” แสดงว่าภาษามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร


1. เกิดการกร่อนเสียง
2. เกิดการผลักเสียง
3. เกิดการกลมกลืนเสียง
4. เกิดการสลับที่ของเสียง

คลิกดูเฉลย
27. คำในข้อใดมีการเปลี่ยนแปลงต่างจากคำอื่น


1. มะพร้าว
2. กระดุม
3. วะวับ
4. ตะเข้

คลิกดูเฉลย
28. ข้อใดไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาษา


1. การแปรของภาษาตามระดับภาษาและสถานการณ์
2. การพูดในชีวิตประจำวัน
3. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
4. อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ

คลิกดูเฉลย
ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 29-32

ร้าง ศาสตร์ ฉก หยุด เพชร วุ่น เพศ
สั่ง ชาติ พากย์ ภาพ อยาก เมฆ ค่ำ
ผัด ซัด เวร ซึ้ง พรรค ด้วง โรค
หนอน เพล ยาก หญิง เลข ลิ้น ฉัตร

29. คำที่มีเสียงพยัญชนะต้นเหมือนกันตั้งแต่ 3 คำขึ้นไปมีทั้งหมดกี่ชุดคำ

1. 5 ชุด
2. 4 ชุด
3. 3 ชุด
4. 2 ชุด

คลิกดูเฉลย
30. คำที่มีเสียงสระ “เอ” มีทั้งหมดกี่คำ


1. 7 คำ
2. 6 คำ
3. 5 คำ
4. 4 คำ

คลิกดูเฉลย
31. คำที่สะกดในมาตราแม่กก มีมากกว่าคำที่สะกดในมาตราแม่กดกี่คำ


1. มีจำนวนเท่ากัน
2. 1 คำ
3. 2 คำ
4. 3 คำ

คลิกดูเฉลย
32. จากรายการคำข้างต้น มีคำที่มีเสียงวรรณยุกต์ใดน้อยที่สุด


1. เอก
2. โท
3. ตรี
4. จัตวา

คลิกดูเฉลย
คำสั่ง จงเติมคำหรือข้อความสั้น ๆ เพื่อตอบคำถาม ให้วิเคราะห์องค์ประกอบของการสื่อสารต่อไปนี้

"นิดโบกมือลาแดงก่อนไปขึ้นเครื่องบิน"
33. ผู้ส่งสาร : ………………………………

ตอบ นิด
34. ผู้รับสาร : ………………………………


ตอบ แดง
35. สื่อ : ………………………………


ตอบ มือ
36. สาร : ………………………………


ตอบ ลา
"ป้ายห้ามส่งเสียงดังในห้องสมุด"

37. ผู้ส่งสาร : ………………………………

ตอบ ผู้เขียนป้าย
38. ผู้รับสาร : ………………………………


ตอบ ผู้อ่านป้าย
39. สื่อ : ………………………………


ตอบ ป้าย
40. สาร : ………………………………


ตอบ ห้ามส่งเสียงดัง
เสียงในภาษา

41. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ภาษาต่างประเทศ

1. เดิน
2.ทบ
3. ปราบ
4. ระฆัง

คลิกดูเฉลย
42. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของภาษาไทย


1. วางคำขยายหลังคำหลัก
2. ไม่เปลี่ยนรูปคำเพื่อบอกเพศ พจน์ กาล
3. มีเสียงควบกล้ำในพยัญชนะท้าย
4. มีลักษณะเหมือนเสียงดนตรี

คลิกดูเฉลย
43. คำควบกล้ำในข้อใดมีเสียงควบกล้ำเป็นเสียงที่มีมาตั้งแต่ภาษาไทยดั้งเดิม


1. เฟรนฟรายด์
2. บรั่นดี
3. คริสตัล
4. จันทรา

คลิกดูเฉลย
44. จากลักษณะต่อไปนี้ ข้อใดไม่สามารถจำแนกคำไทยได้


1. มักจะเป็นคำพยางค์เดียว
2. มักจะสะกดตรงมาตรา
3. มีความหมายในตัวเอง
4. เป็นคำที่อ่านเนื่องเสียง

คลิกดูเฉลย
45. ข้อใดต่างจากพวก


1. แสร้ง
2. เศร้า
3. ทราบ
4. ผลิ

คลิกดูเฉลย
46. เป็นศรีแก่ปากผู้       ผจงฉันท์
      คือคู่มาลาสรร      เรียบร้อย
      เป็นถนิมประดับกรรณ      ทุกเมื่อ
      กลกระแจะต้องน้อย      หนึ่งได้แรงใจ
ข้อความนี้มีเสียงควบกล้ำและอักษรนำอย่างละกี่คำ


1. ควบกล้ำ 2 คำ อักษรนำ 2 คำ
2. ควบกล้ำ 2 คำ อักษรนำ 3 คำ
3. ควบกล้ำ 3 คำ อักษรนำ 2 คำ
4. ควบกล้ำ 4 คำ อักษรนำ 4 คำ

คลิกดูเฉลย
จงใช้ข้อความต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 47-48

“อันน้ำใจกวนอูนั้น ถ้าผู้ใดมีคุณแล้วเห็นจะเป็นเหมือนอิเยียว อันเล่าปี่กับกวนอูนั้นมิได้เป็นพี่น้องกัน ซึ่งมีความรักกันนั้น เพราะได้สาบานต่อกัน เล่าปี่เป็นแต่ผู้น้อย เลี้ยงกวนอูไม่ถึงขนาด กวนอูยังมีน้ำใจกตัญญูต่อเล่าปี่ จึงคิดจะติดตามมิได้ทิ้งเสีย...”
47. จากข้อความข้างต้น มีคำที่มีเสียงสระประสมกี่คำ

1. 6 คำ
2. 7 คำ
3. 8 คำ
4. 9 คำ

คลิกดูเฉลย
48. จากข้อความข้างต้น มีคำที่ประสมสระเกินกี่คำ


1. 10 คำ
2. 11 คำ
3. 12 คำ
4. 13 คำ

คลิกดูเฉลย
49. ข้อใดมีคำที่มีเสียงพยัญชนะท้ายมากที่สุด


1. ลางลิงลิงลอดไม้ ลางลิง
2. แลลูกลิงลงชิง ลูกไม้
3. ลิงลมไล่ลมติง ลิงโลด หนีนา
4. แลลูกลิงลางไหล้ ลอดเลี้ยว ลางลิง

คลิกดูเฉลย
50. ข้อใดมีวรรณยุกต์ไม่ครบห้าเสียง


1. ปางนั้นส่วนสมเด็จพระมัทรีศรีสุนทราเทพกัญญา
2. จำเดิมแต่พระนางเธอลีลาล่วงลับพระอาวาส
3. พระทัยนางให้หวั่นหวาดพะวงหลัง
4. ตั้งพระทัยเป็นทุกข์ถึงพระเจ้าลูกมิขาดสาย

คลิกดูเฉลย
51. คำในข้อใดเป็นพยางค์ปิดทั้ง 2 คำ


1. ประทิ่น ประมาท
2. น้ำมัน กะปิ
2. เกะกะ ห่วงใย
3. ลูกเสือ แม่น้ำ

คลิกดูเฉลย
52. รูปพยัญชนะที่ทำหน้าที่เป็นทั้งตัวสะกดและพยัญชนะต้นในข้อใดที่เป็นเสียงเดียวกัน


1. คัคนางค์
2.เอกราช
3. ชลนา
4. เทวทัต

คลิกดูเฉลย
53. ข้อใดมีเสียงสระสั้นทุกพยางค์


1. น้ำจิ้ม น้ำตาล น้ำหวาน น้ำมัน
2. แม่น้ำ แม่ทัพ แม่ยาย แม่สื่อ
3. นมข้น นมผง นมกล่อง นมสด
4. กระต่าย กระเต็น กระตั้ว กระปุก

คลิกดูเฉลย
54. ข้อใดมีคำที่ออกเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงกับรูปมากที่สุด


1. กาจับกาฝากต้น ตุมกา
2. กาลอดกาลามา ร่อนร้อง
3. เพกาหมู่กามา จับอยู่
4. กาม่ายมัดกาจ้อง กิ่งก้านกาหลง

คลิกดูเฉลย
จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 55-60

ก. สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน
ข. ไม่เหมือนแม้นพจมานที่หวานหอม
ค. กลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพยอม
ง. อาจจะน้อมจิตโน้มด้วยโลมลม

55. ข้อใดมีคำที่มีเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวมากที่สุด (ไม่นับเสียงซ้ำ)

1. ก.
2. ข.
3. ค.
4. ง.

คลิกดูเฉลย
56. ข้อใดไม่มีเสียงสระประสม


1. ก.
2. ข.
3. ค.
4. ง.

คลิกดูเฉลย
57. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะสะกดน้อยที่สุด (ไม่นับเสียงซ้ำ)


1. ก.
2. ข.
3. ค.
4. ง.

คลิกดูเฉลย
58. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบห้าเสียง


1. ก.
2. ข.
3. ค.
4. ง.

คลิกดูเฉลย
59. ข้อใดมีพยางค์เปิดน้อยที่สุด


1. ก.
2. ข.
3. ค.
4. ง.

คลิกดูเฉลย
60. ข้อใดประสมสระเสียงสั้นมากที่สุด


1. ก.
2. ข.
3. ค.
4. ง.

คลิกดูเฉลย
61. ข้อใดมีคำลหุมากที่สุด


1. ถ้าหากฉันเกิดเป็นนกที่โผบิน
2. ติดปีกบินไปให้ไกลไกลแสนไกล
3. จะขอเป็นนกพิราบขาว
4. ช่วยชี้นำชาวประชาสู่เสรี

คลิกดูเฉลย
ใช้ข้อความต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 62-63

   เสียทีก็มีชื่อ      ได้เลื่องลือสรรเสริญ
   สงสารว่ากรรมเกิน   กำลังดอกจึงจมสูญ
62. ข้อความข้างต้นมีคำลหุกี่คำ


1. 1 คำ
2. 2 คำ
3. 3 คำ
4. 4 คำ

คลิกดูเฉลย
63. ข้อความข้างต้นมีคำตายกี่คำ


1. 1 คำ
2. 2 คำ
3. 3 คำ
4. 4 คำ

คลิกดูเฉลย
64. คำครุ-ลหุ จะปรากฏในฉันทลักษณ์ประเภทใด


1. ลิลิต
2. ร่ายยาว
3. คำฉันท์
4. กลอนนิราศ

คลิกดูเฉลย
65. คำในข้อใดมีโครงสร้างพยางค์เหมือนกันทั้งสองคำ


1. กลบเกลื่อน
2. ทรุดโทรม
3. ว่องไว
4. โครมคราม

คลิกดูเฉลย
66. ข้อใดมีโครงสร้างพยางค์ต่างกับข้ออื่น


1. น้ำตาล
2. น้ำใจ
3. น้ำลาย
4. น้ำแดง

คลิกดูเฉลย
67. คำในข้อใดมีโครงสร้างพยางค์เหมือนกันคำว่า “ปากกา”


1. ดักแด้
2. แหกตา
3. ทำนา
4. ท้องฟ้า

คลิกดูเฉลย
68. คำในข้อใดมีโครงสร้างพยางค์เหมือนกันทั้งหมด


1. กิน สิน หิน ริน
2. ปัด จัด หั่น ตุ่ม
3. อย่า อยู่ อย่าง อยาก
4. ดิน น้ำ ทอง สวย

คลิกดูเฉลย
69. ข้อใดกล่าวถูกต้อง


1. คำลหุทุกคำเป็นคำตาย
2. พยางค์เปิดทุกพยางค์เป็นคำลหุ
3. คำตายทุกคำเป็นพยางค์เปิด
4. พยางค์เปิดทุกพยางค์เป็นคำตาย

คลิกดูเฉลย
70. ข้อใดมีจำนวนพยางค์น้อยที่สุด


1. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
2. ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. คณบดีคณะอักษรศาสตร์


สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168,  080-604-2510
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 22.00 น.)
ชำระค่าสินค้าและบริการ
1. ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 048-0-17796-3  Sumalee Thongyot
2. ธ.กรุงไทย สาขาบิ๊กซีสะพานควาย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 980-6-40570-6  Sumalee Thongyot
3. ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขาอุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี รามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee

โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์ 
lek.pisi@hotmail.com  
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบ-คำสัพท์และหลักภาษาไทย


-แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 30 ข้อ
1.
http://www.ziddu.com/download/2663871/5.pdf.html

-แนวข้อสอบการวิเคราห์และสรุปเหตุผล 30 ข้อ
2.
http://www.ziddu.com/download/2663826/6.pdf.html

-แนวข้อสอบการรู้จักความหมายของคำและกลุ่มคำ 30 ข้อ
3.
http://www.ziddu.com/download/2663748/7.pdf.html

-แนวข้อสอบการอ่านคำ 106 ข้อ
4.
http://www.ziddu.com/download/2663724/8.pdf.html


- แนวข้อสอบการใช้คำศัพท์และหลักของภาษาไทย 198 ข้อ
5.
http://www.ziddu.com/download/2663998/1.pdf.html

-แนวข้อสอบความเข้าใจ อุปมา- อุปมัย 62 ข้อ
6.
http://www.ziddu.com/download/2663921/2.pdf.html

-แนวข้อสอบความสามารถด้านการใช้เหตุผล 87 ข้อ
7.
http://www.ziddu.com/download/2663905/3.pdf.html

-แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลขและภาษาไทย 192 ข้อ
8.
http://www.ziddu.com/download/2663895/4.pdf.html

แจกแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ของการสอบ กพ ภาค ก
ดาวโหลดที่นี่
http://afe43bf6.linkbucks.com


แจกแนวข้อสอบเก่า ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์)
ดาวโหลดที่นี้
http://7c204cc8.linkbucks.com


วิธีการดาวโหลดข้อสอบ
พอคลิกดาวโหลด จะเข้ามายังเว็บ linkbucks.com มันจะให้รอ 15 วินาที
ถ้าคุณไม่อยากรอ ให้คลิกตรงคำว่า Skip This บนมุมฝังทางด้านขวาตอนบน

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เอกสารแนวข้อสอบเก่าของ กพ
http://970a13d7.linkbucks.com

คู่มือเตรียมสอบ-แบบอุปมาอุปมัย
http://www.ziddu.com/download/9566265/sss.pdf.html

แนวข้อสอบอุปมา อุปไมย
http://www.cherngdoi.go.th/z_km/au1


ข้อสอบอุปมา อุปไมย ข้อสอบ/เฉลย
http://www.cherngdoi.go.th/z_km/au2
แนวข้อสอบภาค ก กพ 500 ข้อ
เพื่อนๆขอกันเยอะเหลือเกิน ส่งให้ไม่ไหวเลย
โหลดเอาแล้วกันน่ะ
แนวข้อสอบมี 6 ชุดน่ะ
(ถ้า เพื่อนๆทำชุด 2 ได้รับรองว่าผ่านภาค ก ของ กพ ได้แน่นอนค่ะ)
http://www.ziddu.com/download/14754581/test1.doc.html
http://www.ziddu.com/download/14754626/test2.doc.html
http://www.ziddu.com/download/14754638/test3.doc.html
http://www.ziddu.com/download/14754654/test4.doc.html
http://www.ziddu.com/download/14754656/test5.doc.html
http://www.ziddu.com/download/14754659/test6.doc.html
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ
๑.ใช้พยัญชนะต้นของพยางค์แรกของคำเป็นตัวย่อ
๑.๑ ถ้าเป็นคำคำเดียวให้ใช้ตัวย่อตัวเดียว แม้ว่าคำนั้นจะมีหลายพยางค์ก็ตาม
ตัวอย่าง
(๑) ๕ วา = ๕ ว.
(๒) จังหวัด = จ.
(๓) ๓.๐๐ นาฬิกา = ๓.๐๐ น.
(๔) ศาสตราจารย์ = ศ.
๑.๒ ถ้าใช้ตัวย่อเพียงตัวเดียวแล้วทำให้เกิดความสับสน อาจใช้พยัญชนะต้นของคำถัดไปเป็นตัวย่อด้วยก็ได้
ตัวอย่าง
(๑) ทหารบก = ทบ.
(๒) ตำรวจ = ตร.
(๓) อัยการ = อก.
๒.ถ้าเป็นคำสมาสให้ถือเป็นคำคำเดียว และใช้พยัญชนะต้นของพยางค์แรกเพียงตัวเดียว
ตัวอย่าง
(๑) มหาวิทยาลัย = ม.
(๒) วิทยาลัย = ว.
๓.ถ้าเป็นคำประสม ใช้พยัญชนะต้นของแต่ละคำ
ตัวอย่าง
(๑) ชั่วโมง = ชม.
(๒) โรงเรียน = รร.
๔.ถ้าคำประสมประกอบด้วยคำหลายคำ มีความยาวมาก อาจเลือกเฉพาะพยัญชนะต้นของคำที่เป็นใจความสำคัญ ทั้งนี้ไม่ควรเกิน ๔ ตัว
ตัวอย่าง
(๑) คณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ = กปร.
(๒) สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ = สปช.
๕.ถ้าใช้พยัญชนะต้นของแต่ละคำแล้วทำให้เกิดความสับสน ให้ใช้พยัญชนะต้นของพยางค์ถัดไปแทน
ตัวอย่าง
(๑) พระราชกำหนด = พ.ร.ก.
(๒) พระราชกฤษฎีกา = พ.ร.ฎ.
๖.ถ้าพยางค์ที่มี ห เป็นอักษรนำ เช่น หญ หล ให้ใช้พยัญชนตัวที่ออกเสียงเป็นตัวย่อ
ตัวอย่าง
(๑) สารวัตรใหญ่ = สวญ.
(๒) ทางหลวง = ทล.
๗.คำที่พยัญชนะต้นเป็นอักษรควบกล้ำหรืออักษรนำ ให้ใช้อักษรตัวหน้าตัวเดียว
ตัวอย่าง
(๑) ประกาศนียบัตร = ป.
(๒) ถนน = ถ.
(๓) เปรียญ = ป.
๘.ตัวย่อไม่ควรใช้สระ ยกเว้นคำที่เคยใช้มาก่อนแล้ว
ตัวอย่าง
(๑) เมษายน = เม.ย.
(๒) มิถุนายน = มิ.ย.
(๓) เสนาธิการ = เสธ.
(๔) โทรศัพท์ = โทร.
๙.ตัวย่อต้องมีจุดกำกับเสมอ ตัวย่อตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไปให้จุดที่ตัวสุดท้ายเพียงจุดเดียว ยกเว้นตัวที่ใช้กันมาก่อนแล้ว
ตัวอย่าง
(๑) ตำบล = ต.
(๒) รองศาสตราจารย์ = รศ.
(๓) พุทธศักราช = พ.ศ.
๑๐.ให้เว้นวรรคเล็กหน้าตัวย่อทุกแบบ
ตัวอย่าง
(๑) ประวัติของ อ.พระนครศรีอยุธยา
(๒) มีข่าวจาก กทม.ว่า
๑๑.ให้เว้นวรรคระหว่างกลุ่มอักษรย่อ
ตัวอย่าง
(๑) ศ. นพ.
(๒) รศ. ดร.
๑๒.การอ่านคำย่อ ต้องอ่านเต็ม
ตัวอย่าง
(๑) ๐๕.๐๐ น. อ่านว่า ห้า-นา-ลิ-กา
(๒) อ.พระนครศรีอยุธยา อ่านว่า อำ-เพอ-พระ-นะ-คอน-สี-อะ-ยุด-ทะ-ยา
ยกเว้นกรณีที่คำเต็มนั้นยาวมากและคำย่อนั้นเป็นยอมรับกันทั่วไปแล้ว อาจอ่านตัวย่อเรียงตัวไปก็ได้
ตัวอย่าง
ก.พ. อ่านว่า กอ-พอ
ที่มา : หนังสือหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ หลักเกณฑ์การเว้นวรรค หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๖ หน้า ๖๗-๗๐
อักษรย่อคำนำหน้านาม
ดอกเตอร์ ดร.

เด็กชาย ด.ช.
เด็กหญิง ด.ญ.
ทันตแพทย์ ทพ.
ทันตแพทย์หญิง ทพญ.
เทคนิคการแพทย์ ทนพ.
เทคนิคการแพทย์หญิง ทนพญ.
นางสาว น.ส.
นายแพทย์ นพ.
นายสัตวแพทย์ นสพ. (ผู้จบปริญญา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.
แพทย์หญิง พญ.
เภสัชกร ภก.
เภสัชกรหญิง ภกญ.
รองศาสตราจารย์ รศ.
ศาสตราจารย์ ศ.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศ.
ศาสตราจารย์พิเศษ ศ.
สัตวแพทย์ สพ. (ผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตร ทั้งชายและหญิง)
สัตวแพทย์หญิง สพญ. (ผู้จบปริญญา)
สารวัตรใหญ่ สวญ.
เสนาธิการ เสธ.
หม่อมเจ้า ม.จ.
หม่อมราชวงศ์ ม.ร.ว.
หม่อมหลวง ม.ล.
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้