ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ กรมสรรพากร ทุกตำแหน่ง งานราชการ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ กรมสรรพากร ทุกตำแหน่ง งานราชการ

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2015-05-24)

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ กรมสรรพกร งานราชการ ข่าวล่าสุด

1.โดยทั่วไปฐานภาษีเงินได้นิติบุคคล มาจากฐานภาษีใด 


ก.ฐานกำไรสุทธิ 


ข.ฐานรายรับรวมที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่าย 


ค.ฐานต้นทุนบริษัทต่อปี 


ง.ไม่มีข้อถูก 


2.รอบระยะเวลาบัญชีปกติมีระยะเวลาเท่าใด 


ก.ไตรมาส 3 เดือน 


ข.6 เดือน 


ค.9เดือน 


ง.12เดือน 


3.ข้อใดคือความหมายของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้องเสียภาษีเงินนิติบุคคล คือ 


ก. บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ( บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห่างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน) 


ข.บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (บริษัทฯ ที่มีกิจการในไทย ขนส่งประเทศไทย ได้รับเงินได้จากประเทศไทย กระทำการได้รับกำไรจากประเทศไทย) 


ค.กิจการร่วมค้า ( บริษัท+บริษัท หรือ บริษัท+ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคคล+ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล/ บริษัท + บุคคลธรรมดา/ คณะบุคคล) 


ง.ถูกทุกข้อ 


4.กรมสรรพากร เป็นนิติบุคคลต้องเสียภาษีหรือไม่ และใช้ฐานใดในการคำนวณภาษี 


ก.ต้องเสียภาษีและใช้ฐานกำไรสุทธิ เสมือนนิติบุคคลทั่วไป 


ข.ต้องเสียภาษี และใช้ฐานรายได้ก่อนหักรายจ่าย 


ค.ไม่ต้องเสียภาษีเนื่องจากเป็นหน่วยงานราชการ เป็นนิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 


ง.ไม่ต้องเสียภาษี เพราะไม่มีกฎหมายรับรอง 


5.ฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติ คำนวณจากฐานกำไรสุทธิ นอกจากกำไรสุทธิแล้ว นอกจากกำไรสุทธิแล้วสามารถคำนวณจากฐานอะไรได้อีก 


ก.กำไรสุทธิ 


ข.รายได้ก่อนหักรายจ่าย 


ค.เงินได้ที่จ่ายหรือในประเทศไทย 


ง.ถูกทุกข้อ 


6.กรณีใดบ้างที่รอบระยะเวลาบัญชีอาจน้อยกว่า 12 เดือน 


ก.กิจการตั้งใหม่/เลิกกิจการ 


ข.ยื่นคำร้องเปลี่ยนวันสุดท้ายรอบระยะเวลาบัญชี 


ค.ควบเข้ากัน 


ง.ถูกทุกข้อ 


7.การคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้นำรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีแม้ว่าจะยังไม่ได้รับชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น มารวมคำนวณเป็นรายได้ เรียกหลักเกณฑ์นี้ว่าอย่างไร 


ก.เกณฑ์สิทธิ 


ข.เกณฑ์ภาษีสิทธิ 


ค.เกณฑ์ภาษีนิติบุคคล 


ง.เกณฑ์กำไรสุทธิ 


8.การหักสึกหรอ และค่าเสียมราคาของสินทรัพย์โดยวิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยหากใช้วิธีใดต้องใช้วิธีนั้นตลอดไปหากต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดต้องขออนุมัติของใคร 


ก.รองอธิบดีกรมสรรพากร 


ข.อธิบดีกรมกรมสรรพากร 


ค.รมต. กระกรวงการคลัง 


ง.นายกรัฐมนตรี 


9.ผลขาดทุนสุทธิที่สามารถนำมาหักในการคำนวณภาษีย้อนหลังไปได้ไม่เกินกี่ปี 


ก.ย้อนหลังไปได้ 3 ปีจากปีปัจจุบัน 


ข.ย้อนหลังไปได้ 10 ปีจากปีปัจจุบัน 


ค.ย้อนหลังไปได้ 15 ปีจากปีปัจจุบัน 


ง.ย้อนหลังไปได้ 20 ปีจากปีปัจจุบัน 


10.การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีคำนวณจากอะไร 


ก.ประมาณการกำไรสุทธิ 


ข.ประมาณการของทั้งปีแล้วหารด้วย 2 


ค.ถูกทั้ง ก. และ ข. 


ง.ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง 


11.โดยปกติทั่วไปอัตราภาษีเงินได้ของฐานกำไรสุทธิเป็นอัตราใด 


ก.ร้อยละ 50 


ข. ร้อยละ 40 


ค.ร้อยละ 30 


ง.ร้อยละ 37 


12.การประมาณการกำไรสุทธิหากกรณีใดต้องเสียภาษีเงินเพิ่มร้อยละ 20 ของจำนวนภาษีที่ต้องชำระ 


ก.ประมาณการกำไรสุทธิครึ่งปี ขาดไม่เกินกว่าร้อยละ 25 


ข.ประมาณการกำไรสุทธิครึ่งปี ขาดไม่เกินกว่าร้อยละ 30 


ค.ประมาณการกำไรสุทธิประจำปี ขาดไม่เกินกว่าร้อยละ 25 


ง.ประมาณการกำไรสุทธิประจำปีขาดไม่เกินกว่าร้อยละ 30 


13.การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีใช้แบบแสดงรายการภาษีใด และมีกำหนดยื่นแบบฯเมื่อใด 


ก.ใช้แบบฯ ภ.ง.ด. 94 ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสุดท้ายของหกเดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี 


ข.ใช้แบบฯ ภ.ง.ด. 51 ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสุดท้ายของหกเดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี 


ค.ใช้แบบฯ ภ.ง.ด. 30 ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสุดท้ายของหกเดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี 


ง.ใช้แบบฯ ภ.ง.ด. 54 ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสุดท้ายของหกเดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี 


14.การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีใช้แบบแสดงรายการภาษีใดและมีกำหนดยื่นแบบฯเมื่อใด 


ก.ใช้แบบฯ ภ.ง.ด. 50 ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 


ข.ใช้แบบฯ ภ.ง.ด. 50 ภายใน 120 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 


ค.ใช้แบบฯ ภ.ง.ด. 50 ภายใน 90 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 


ง.ใช้แบบฯ ภ.ง.ด. 50 ภายใน 60 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 


15.แบบฯภ.ง.ด. 55 คืออะไร 


ก.ภ.ง.ด. 55 เป็นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม 


ข.ภ.ง.ด. 55 เป็นแบบแสดงรายการภาษีของธุรกิจนิติบุคคลที่มีเงินได้ 


ค.ภ.ง.ด. 55 เป็นแบบแสดงรายการภาษีของมูลนิธิหรือสมาคมที่มีเงิน 


ง.ภ.ง.ด. 55 เป็นแบบแสดงรายการภาษีทุกชนิดผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 


16.ภาษีใดที่นำใช้แทนภาษีการค้า 


ก.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 


ข.ภาษีธุรกิจเฉพาะ 


ค.ถูกทั้งสองข้อ 


ง.ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง 


17.ภาษีมูลค่าเพิ่ม เริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อไร 


ก.1 มกราคม2535 


ข.1 มกราคม2536 


ค.1 มกราคม2537 


ง. 1 มกราคม2538 


18.ใครเป็นผู้รับภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม 


ก.ผู้ขายสินค้า และผู้ซื้อสินค้า 


ข.ผู้ซื้อสินค้า หรือผู้บริการ 


ค.ผู้ผลิต 


ง.รัฐบาล 


19.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ต้องยื่นแบบชำระคำนวณฐานภาษีจากอะไร 


ก.ภาษีซื้อ ลบด้วยภาษีขาย 


ข. ภาษีขาย ลบด้วย ภาษีซื้อ 


ค.ภาษีซื้อ บวกด้วยภาษีขาย 


ง.ภาษีขาย บวกด้วยภาษีซื้อ 


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ กรมสรรพกร ทุกตำแหน่ง ข่าวล่าสุด อัพเดท ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

เลือกตามตำแหน่งที่สอบ 
- นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ 
- นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 
- นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ 
- นิติกรปฏิบัติการ 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
- นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 


 
 

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 

*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*

*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 

สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01

โอนเงินแล้วแจ้งที่     lek.pisi@hotmail.com     **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี  048-0-17796-3  ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี  980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี  402-398830-4  ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี  130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบสรรพากร พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบสรรพากร พร้อมเฉลย

 


 


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 
*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*
*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่     lek.pisi@hotmail.com     **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี  048-0-17796-3  ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี  980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี  402-398830-4  ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี  130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
กรมสรรพากรมีวิสัยทัศน์ในการสร้างระบบงานมาตรฐานสากลเพื่อบริการประชาชนและเก็บภาษีทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวกรมสรรพากรจึงได้พัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งระบบ การให้บริการผู้เสียภาษีโดยการพัฒนาระบบ E-Revenue ตั้งแต่การพัฒนาระบบการยื่นแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ E-Filling ตลอดจนถึงการให้ข้อมูลและความรู้กับผู้เสียภาษีทางเว็บไซต์ www.rd.go.th รวมทั้งการพัฒนาระบบ E-Supervision เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานภายในกรมสรรพากร 
ทั้งนี้ส่งผลให้กรมสรรพากรสามารถจัดเก็บภาษีในเดือนพฤษภาคม 2554 ได้สูงกว่าเป้าหมาย 5.3 หมื่นล้านบาท และคาดว่าทั้งปี 2554 จะสามารถจัดเก็บภาษีได้เกินเป้าหมาย 1.4 แสนล้านบาท
ทั้งนี้จากสิ่งแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการแข่งขันในโลกธุรกิจที่สูงขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นในอีกซีกโลกหนึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยในช่วงข้ามคืน ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิดโดย GDP ของประเทศมีการพึ่งพาการส่งออกประมาณร้อยละ 70 รวมทั้งต้องการการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศผ่านทางการลงทุนทางตรง (Foreign Direct Investment: FDI) ทำให้เกิดประเด็นที่ท้าทายต่อภารกิจของกรมสรรพากรดังนี้
(1) ในปี 2015 เมื่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กลายเป็นตลาดเดียวก็จะมีขนาดใหญ่ สินค้า การบริการ ทุนและแรงงานวิชาชีพที่มีฝีมือ จะสามารถเคลื่อนไหวไปมาได้อย่างอิสระทั่วภูมิภาค ส่งผลให้การแข่งขันระหว่างประเทศทั้งในการดึงดูดการลงทุนทางตรงจากประเทศพัฒนาแล้ว รวมทั้งการแข่งขันในการผลิตเพื่อการส่งออกไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเข้มข้นขึ้น กรมสรรพากรจึงมีหน้าที่ในการสนับสนุนภาคเอกชนในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อไปสู่การเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(2) ความต้องการการจัดสรรงบประมาณที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากความต้องการของประชาชนจากทุกภาคส่วนที่มีความหลากหลายและมีความคาดหวังต่อการบริการภาครัฐที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา กรมสรรพากรจึงต้องการตอบสนองความต้องการด้านการเงินให้กับประชาชนและรัฐบาลโดยการขยายฐานภาษี
ปัจจัยเหล่านี้เป็นความท้าทาย กรมสรรพากรในฐานะผู้ที่เป็นหุ้นส่วนของผู้เสียภาษีต้องการมีส่วนในการสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนโดยการพัฒนาบริการทางภาษีระดับโลก (World Class Tax Service) เพื่อลดต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีโดยกรมสรรพากรมีนโยบายดังนี้ 
(1) การพัฒนาการให้บริการผู้เสียภาษีระดับโลก
(1.1) พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในการให้บริการผู้เสียภาษี เพื่อลดระยะเวลาในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีและลดเวลาในการติดต่อกับกรมสรรพากร เช่น การจัดทำโครงการสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน หรือ Service Excellence Tax Office ซึ่งได้รับรางวัลจาก UN โดยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับรางวัลนี้ และเป็น 1 ใน 8 หน่วยงานของโลกที่ได้รับรางวัลนี้ นโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของธนาคารโลกที่พบว่าการให้บริการทางภาษีที่ดีเป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมระบบ Logistics ทางภาษีเพื่อลดต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีให้กับภาคเอกชนเพื่อให้ภาคเอกชนมีต้นทุนในการดำเนินธุรกิจลดลง เป็นการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้ รวมทั้งช่วยให้ธุรกิจในประเทศไทยสามารถแข่งขันได้กับธุรกิจในภูมิภาคเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันภาคเอกชนของไทยสู่เวทีระดับโลก อีกทั้งเป็นการรองรับการเปิดเสรีในภูมิภาคอาเซียน 
(1.2) ขยายการให้ความรู้ให้กับผู้เสียภาษี เพื่อสร้างเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกับผู้เสียภาษีในปัจจุบันผ่านการจัดสัมมนาความรู้ด้านภาษีสรรพากรในประเด็นที่สำคัญ เพื่อให้ภาคเอกชนและผู้เสียภาษีภาคประชาชนรู้สึกว่าการเสียภาษีเป็นเรื่องง่าย สามารถเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาการเกิดข้อพิพาทระหว่างกรมสรรพากรและผู้เสียภาษี ซึ่งส่งผลให้ภาคเอกชนสามารถลดต้นทุนในการดำเนินคดี
ที่เกี่ยวข้องกับภาษีลงได้ ทั้งนี้เป็นการสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกรมสรรพากรและผู้เสียภาษีทั่วประเทศ นอกจากนี้กรมสรรพากรได้มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในการจัดหลักสูตรด้านภาษีอากรให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งในเขตปริมณฑลและตามจังหวัดใหญ่ๆ ในภาคต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกต้นกล้าของการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีให้กับผู้เสียภาษีในยุคต่อไป การลดต้นทุนการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีรวมทั้งการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายภาษีถือเป็นการสร้างความสมัครใจในการเสียภาษีซึ่งส่งผลให้กรมสรรพากรสามารถขยายฐานภาษีได้
(2) การเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล
(2.1) พัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนข้อมูลให้กับทีมกำกับดูแล ให้สามารถให้คำแนะนำผู้เสียภาษีให้ชำระภาษีได้อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง ซึ่งจะสร้างความรู้สึกไม่เป็นมิตรระหว่างกรมสรรพากรและผู้เสียภาษี รวมทั้งเป็นการส่งเสริมวิสัยทัศน์ของกรมสรรพกรในการเก็บภาษีอย่างเป็นธรรมซึ่งสามารถสร้างความสมัครใจในการเสียภาษีให้กับผู้เสียภาษีที่ดีให้เป็นหุ้นส่วนกับกรมสรรพากรต่อไป 
โดยกรมสรรพากรมีการพัฒนาระบบ E-Supervision อย่างต่อเนื่องทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ รวมทั้งการเพิ่มระบบการวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรสามารถให้คำแนะนำกับผู้เสียภาษีเกี่ยวกับภาระภาษีที่ถูกต้องตั้งแต่วันที่ยื่นแบบ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบย้อนหลังและลดข้อพิพาทระหว่างผู้เสียภาษีและกรมสรรพากร เป็นการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนกับผู้เสียภาษีรวมทั้งสร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี
(2.2) การสนับสนุนผู้เสียภาษีที่ดีโดยกรมสรรพากรมีการมอบรางวัลรัษฎากรพิพัฒน์ให้กับผู้เสียภาษีที่เสียภาษีอย่างถูกต้องมาตลอด เพื่อเชิดชูผู้เสียภาษีเหล่านี้ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับสังคมไทยว่าการเสียภาษีอย่างถูกต้องจะเป็นที่ยอมรับในสังคม
ดังนั้น จึงเห็นได้ว่ากรมสรรพากรมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบการให้บริการต่างๆ อย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้สามารถรักษามาตรฐานการให้บริการระดับโลกต่อไป นำไปสู่การเป็นหุ้นส่วนกับผู้เสียภาษีในการผลักดันธุรกิจต่างๆ ให้สามารถแข่งขันในระดับโลกได้และส่งเสริมการจัดเก็บภาษีอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อสร้างความสมัครใจในการเสียภาษีต่อไป
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร ทุกตำแหน่ง งานราชการ
1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีการจัดเก็บภาษีในอัตรา 
ก.คงที่
ข.ถอยหลัง
ค.ก้าวหน้า
ง.ลอยตัวตามภาวะเศรษฐกิจ
2.คำว่า"ผู้อยู่ในประเทศไทย"ตามประมวลรัษฎากรหมายถึง 
ก.อยู่ในประเทศไทยในปีภาษีใดเกินหกเดือน
ข.อยู่ในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลาทั้งหมดในปีภาษีนั้นถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ค.อยู่ในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลาทั้งหมดในปีภาษีนั้นเกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ง.อยู่ในประเทศไทยติดต่อกันรวมเวลาทั้งหมดถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
3.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีถูกหักภาษีไว้ ณที่จ่ายและนำส่งแล้วกำหนดเวลายื่นคำร้องขอคืนภาษีเมื่อใด
ก. ยื่นคำร้องภายใน1 ปี นับแต่เดือนที่ถูกหักภาษีเกินไป
ข. ยื่นคำร้องภายใน3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งปีซึ่งถูกหักภาษีเกินไป
ค. ยื่นคำร้องภายใน3 ปี นับแต่วันสุดท้ายของเดือนที่ถูกหักภาษีเกินไป
ง. ยื่นคำร้องภายใน1 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งปีซึ่งถูกหักภาษีเกินไป
4.การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90,91 และ 94 ทางอินเตอร์เน็ตถ้ามีภาษีต้องชำระและเลือกวิธีการชำระผ่านATM สามารถใช้บัตร ATM ของผู้อื่นชำระภาษีแทนได้หรือไม่
ก. ได้โดยมีข้อจำกัดจะต้องชำระตามตู้ ATM ธนาคารที่ถือบัตรฯ นั้นๆ
ข. ได้ตามตู้ ATM ทุกธนาคาร
ค. ไม่ได้
ง. ไม่มีข้อใดถูก
5.การใช้สิทธิ์ลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา ข้อใดไม่ถูก
ก. บิดามารดาอายุเกิน60 ปี
ข. บิดาและมารดาต่างแบ่งสิทธิ์การลดหย่อนของตนออกเป็นส่วนๆให้กับบุตรได้หลายคน
ค. บิดาหรือมารดามีรายได้ไม่ถึง30,000 บาท
ง. บิดาและมารดาต่างให้สิทธิ์บุตรนำไปลดหย่อนได้คนละสิทธิ์หรือทั้งคู่ได้
6. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีอากร ได้แก่ข้อใด
ก. เพื่อหารายได้มาใช้จ่ายในกิจการของรัฐ
ข. เพื่อควบคุมและส่งเสริมทางเศรษฐกิจและเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ค. เพื่อการกระจายรายได้และทรัพย์สินให้เป็นธรรม
ง. ถูกทุกข้อ
7. วิธีการชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร หมายถึงข้อใด
ก. การชำระภาษีโดยการประเมินตนเอง
ข. การชำระภาษีโดยการประเมินของเจ้าพนักงาน
ค. การชำระโดยการ หัก ณ ที่จ่าย
ง. ถูกทุกข้อ
8. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ภาษีทางตรงได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ข. ภาษีทางอ้อม ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีเธุรกิจเฉพาะ, ภาษีศุลกากร, สรรพสามิต
ค. นโยบายภาษีที่ดีสามารถแก้ปัญหาดุลการค้าและดุลการชำระเงินระหว่างประเทศได้
ง. ข้อก.และ ข. ถูก
9. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ข้อใดถูกต้องที่สุด
ก.บุคคลธรรมดา หรือกองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง
ข.บุคคลธรรมดาหรือผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี
ค.ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ง.ถูกทุกข้อ
10.แบบยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี สำหรับผู้มีเงินได้คือข้อใด
ก. แบบภ.ง.ด.90 และ แบบภ.ง.ด.91
ข. แบบภ.ง.ด.90 และ แบบภ.ง.ด.92
ค. แบบภ.ง.ด.91และ แบบภ.ง.ด.92
ง. ถูกทุกข้อ
11.กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี(ภ.ง.ด.94)
ก. ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป
ข. ภายในวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป
ค. ภายในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี
ง. ไม่มีข้อใดถูก
12. ปัจจุบันกรมสรรพากร ให้บริการช่องทางการยื่นแบบแสดงรายการและรับชำระภาษี ดังนี้
ก.ยื่นผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหรือผ่านธนาคาร
ข. ยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือผ่านไปรษณีย์
ค.ยื่นผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ง.ถูกทุกข้อ
13.นาย รัฐภูมิ กลกาล สถานภาพโสด มีเงินได้ประเภทเงินเดือนจากบริษัท เจเจ จำกัด ตั้งแต่ มกราคม –ธันวาคม 2549 มีหน้าที่ยื่นรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2549 เมื่อใด
ก. มีเงินได้พึงประเมิน เป็นเงิน 30,000 บาท
ข. มีเงินได้พึงประเมิน เป็นเงิน 30,001 บาท
ค. มีเงินได้พึงประเมิน เป็นเงิน 50,000 บาท
ง. มีเงินได้พึงประเมิน เป็นเงิน 50,001 บาท
14. นาย สาโรส มีบุตร1 คน ข้อใดที่นายสาโรสไม่สามารถนำบุตรมาหักลดหย่อนตามกฎหมายในปีภาษี 2549ได้
ก. บุตร มีอายุ 14 ปี  มีเงินได้จากการแสดงภาพยนต์ ในปี2549 เป็นเงิน 50,000 บาท
ข. บุตรมีอายุ 14 ปี เป็นบุตรติดจากภรรยาใหม่ ซึ่งได้สมรสกับนายสาโรสในปี 2548
ค. บุตรมีอายุ 24 ปี กำลังศึกษาระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ง. ข้อ ก และ ค
15 ด.ช.ดำ อายุ 13 ปี มีรายได้จากค่าเช่าที่ดินซึ่งได้รับโดยทางมรดกจากคุณปู่ ในปี 2549 เป็นเงินทั้งสิ้น 120,000.-บาท จะต้องเสียภาษีในปีภาษี 2549 หรือไม่ อย่างไร
ก. ไม่ต้องเสีย เนื่องจากด.ช. ดำยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ข. ไม่ต้องเสีย เนื่องจากด.ช. ดำ มีรายได้ที่เกิดจาก ที่ดินมรดก
ค. ต้องเสีย เนื่องจากมีเงินเกิน 30,000 บาทโดยผู้แทนโดยชอบธรรมของด.ช.ดำ
ง. ไม่มีข้อใดถูก
16.การยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะชำระ ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอื่นที่มิใช้ท้องที่ภูมิลำเนาของผู้เสียภาษีได้หรือไม่
ก. ได้ การยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถยื่นได้ทุกสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
ข. ไม่ได้ เนื่องจากกฎหมายระบุไว้
ค. ไม่ได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่รับแบบฯ ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล การยื่นแบบฯ ได้
ง. ข้อ ข และ ค ถูก
17. ถ้าวันสุดท้ายของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีของทุกประเภทภาษีตรงกับวันหยุดราชการผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีในวันทำการถัดไปจากวันที่หยุดทำการได้หรือไม่
ก. ไม่ได้ เนื่องจากกำหนดเวลาให้ยื่นภายในระยะเวลานั้น ๆ
ข. ไม่ได้ เนื่องจากเลยกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด
ค. ได้ เนื่องจากขยายเป็นวันแรกของวันเปิดทำการให้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
ง. ไม่มีข้อใดถูก
17. นายสุชน สถานภาพโสด ในปี 2549 มีเงินได้ประเภท เงินเดือน จากบจ. สุทธิสาร เดือนละ 30,000 บาท และจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต 10,000 บาท (หักลดหย่อนได้ตามกฎหมาย)นายสุชนต้องเสียภาษีเป็นจำนวนเท่าใด
ก. ภาษีที่ต้องชำระ 16,000 บาท
ข. ภาษีที่ต้องชำระ 21,000 บาท
ค. ภาษีที่ต้องชำระ 13,000 บาท
ง. ภาษีที่ต้องชำระ 15,000 บาท
18. นาย ปบริจาคเงินเพื่อซื้อกระบองไฟฟ้าให้แก่กองบัญชาการตำรวจ เพื่อใช้ในการจราจรเป็นเงิน200,000 บาท นาย ป หักลดหย่อนเงินบริจาคในการคำนวณเพื่อเสียภาษี ได้เท่าใด
ก. หักลดหย่อนเงินบริจาค ได้ 200,000 บาท
ข. หักลดหย่อนเงินบริจาค ได้ 200,000 บาทแต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ
ค. หักลดหย่อนไม่ได้ 
ง. ไม่มีข้อใดถูก
19. นายสุดใจ บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่วัดราชมุณี จำนวน1 เครื่องราคา 34,000 บาท
นายสุดใจหักลดหย่อนเงินบริจาค ในการคำนวณเพื่อเสียภาษี ได้เท่าใด
ก. หักลดหย่อนเงินบริจาค 34,000 บาท
ข. หักลดหย่อนเงินบริจาค 34,000 บาทแต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ
ค. หักลดหย่อนไม่ได้
ง. ไม่มีข้อใดถูก
20. เงินได้ประเภทใดได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมเป็นเงินได้พึงประเมินในการคำนวณภาษีตามกฎหมาย
ก. นาง พ ขายข้าวที่ครอบครัวรวมกันทำนา
ข. ด.ช.เดียวได้รับรางวัล เป็นเงิน 200,000 บาท จากเกมทศกัณฑ์
ค. นาย ก ได้รับรางวัลรถยนต์ 1 คันจากรางวัลสลากกาชาด
ง. ข้อ ก และ ข ถูก


17. เงินได้ประเภทดอกเบี้ยที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมเป็นเงินในการคำนวณภาษีตามกฎหมาย  ได้แก่ข้อใด
ก. ดอกเบี้ยสลากออมสิน
ข. ดอกเบี้ยเงินฝากออมสินของรัฐบาลประเภทฝากเผื่อเรียก
ค. ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์
ง. ถูกทุกข้อ
18. เงินได้ประเภทใดได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมเป็นเงินได้พึงประเมินในการคำนวณภาษีตามกฎหมาย
ก. นายเจ ได้รับเงินค่าเสียหายจาก นางแดง  กรณีนางแดงขับรถยนต์ชนรถยนต์นายเจ
ข. นาย ก ได้รับเงินจากการขายที่ดิน ที่ดินมรดกจากบิดาซึ่งเสียชีวิต
ค. ถูกทั้ง ก และ ข
ง. ไม่มีข้อใดถูก
19. หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา ตามกฎหมายกำหนดข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. นายแดงมีเงินได้จากเงินเดือนหักค่าใช้จ่ายเหมาได้ ร้อยละ 40 ของเงินได้
ข. นายแดงมีเงินได้จากให้เช่าบ้านหักค่าใช้จ่ายเหมาได้ ร้อยละ 30 ของเงินได้
ค. นายแดงมีเงินได้จากการเปิดคลีนิครักษาคนไข้ หักค่าใช้จ่ายเหมาได้ ร้อยละ 60 ของเงินได้
ง. นายแดงมีเงินได้จากการขายของเบ็ดเตล็ดหักค่าใช้จ่ายเหมาได้ ร้อยละ 80 ของเงินได้
25. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานีจ่ายเงินค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 38,000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 2486 บาท) ให้แก่นายดำ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นเท่าใด
ก. หักภาษี ณ ที่จ่าย 355.14 บาท
ข. หักภาษี ณ ที่จ่าย 380 บาท
ค. หักภาษี ณ ที่จ่าย 248 บาท
ง. หักภาษี ณ ที่จ่าย 355 บาท
26.นาย ก นาย ข และนาย ค ร่วมกันกู้เงินจากบริษัทประกันชีวิตซื้อบ้าน 1หลัง ราคา 1,500,000บาท
ปี2549 ทั้ง 3 คนจ่ายเงินค่าดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อบ้าน 60,000บาท  ค่าลดหย่อนภาษีหักได้เท่าไร
ก. หักค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อได้คนละ 20,000 บาท
ข. หักค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อได้คนละ 16666.66 บาท
ค. หักค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อได้คนละ 10,000 บาท
ง. หักค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ ไม่ได้เนื่องจากกู้จากบริษัทประกันชีวิต
27.กรณีใดไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอินเตอร์เน็ตได้
ก. ยื่นแบบไม่มีภาษีต้องชำระ
ข. ยื่นแบบมีภาษีต้องชำระ
ค. ยื่นแบบไม่มีภาษีต้องชำระแต่ยื่นเกินกำหนดเวลา
ง. ยื่นแบบขอคืนเงินภาษี
28 เบี้ยประกันชีวิต ที่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ ได้แก่ข้อใด
ก. ต้องทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยเท่านั้น
ข. ต้องทำประกันชีวิตที่มีอายุกรมธรรม์10 ปีขึ้นไป แม้ว่าจะส่งเบี้ยประกันยังไม่ครบ 10ปี ก็ตาม
ค. การประกันชีวิตของบุตร มีสิทธิ์นำมาหักลดหย่อนได้
ง. ทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตที่ประกอบกิจการในต่างประเทศก็ได้
29. นาย ก มีเงินได้จากกิจการรับเหมาก่อสร้างภรรยา ไม่มีเงินได้ ในปี 2549 นาย กจ่ายเบี้ยประกันชีวิตตัวเอง 55,000บาท จ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้ภรรยา 23,000 บาท (เบี้ยประกันชีวิตมีสิทธิ์หักลดหย่อนตามกฎหมาย) นาย กมีสิทธิ์หักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตในการยื่นรายการเสียภาษี ปีภาษี 2549 เท่าใด
ก. ลดหย่อนของตัวเอง 55,000 บาท และภรรยา 23,000 บาท
ข. ลดหย่อนของตัวเอง 55,000 บาท และภรรยา 10,000 บาท
ค. ลดหย่อนของตัวเอง 50,000 บาท และภรรยา 10,000 บาท
ง. ลดหย่อนของตัวเอง 10,000 บาท และภรรยา 10,000 บาท
30. เงินบริจาคที่สามารถนำมาหักลดหย่อนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่
ก. โรงพยาบาล และ โรงเรียน
ข. วัดวาอาราม และมัสยิดโบสถ์คริสต์
ค. สภากาชาดไทย
ง. ถูกทุกข้อ


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร ทุกตำแหน่ง ข่าวล่าสุด
1.    ข้อใด มิใช่ ความหมายของภาษีอากร
ก. สิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎร โดยมีสิ่งตอบแทนแลกเปลี่ยนให้แก่ผู้เสียภาษี
ข. การกู้ยืมเงิน การขายสินค้าและการให้บริการในราคาทุนโดยรัฐบาล มิใช่ภาษีอากร
ค. เงินได้หรือทรัพยากรที่เคลื่อนย้ายจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐบาล
ง. รัฐบาลนำภาษีอากรไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
จ. 
2. การหักลดหย่อนในการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
ก. หักลดหย่อนได้สูงสุด 120,000 บาท
ข. บิดามารดามีเงินได้พึงประเมินเกิน 30,000 บาทต่อปี
ค. กรณีคู่สมรสไม่มีเงินได้ สามารถหักลดหย่อนบิดามารดาของคู่สมรสไม่ได้
ง. บิดามารดามีอายุ 50 ปีขึ้นไป


3. การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90,91 ทางอินเตอร์เน็ต กรณีมีภาษีต้องชำระเพิ่ม ช่องทางการชำระเงิน ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. ที่ทำการไปรษณีย์
ข. SEVEN ELEVEN
ค. เคาน์เตอร์ของธนาคาร
ง. บัตรเครดิต


4. การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90,91 ประจำปีภาษี 2549 ทางอินเตอร์เน็ต สามารถยื่นแบบฯตามข้อใด
ก. วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึง 31 มีนาคม 2550
ข. วันที่ 1 มีนาคม 2550  ถึง 31 มีนาคม 2550
ค. วันที่ 1 มกราคม 2550  ถึง 2 เมษายน 2550
ง. วันที่ 1 ตุลาคม 2549  ถึง 31 มีนาคม 2550


5. ปีภาษี หมายถึง
ก. ปีงบประมาณ
ข. ปีที่มีเฉพาะรายได้และรายจ่าย
ค. ปีปฏิทิน
ง. ปีที่มีภาษีต้องชำระ


6. เงินได้พึงประเมินตามข้อใด ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา[font=] 
ก. ดอกเบี้ยเงินฝากออมสินของรัฐบาลเฉพาะประเภทฝากประจำ 
ข. ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการคืนเงินภาษีอากร
ค. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรประเภทออมทรัพย์รวมกันเฉพาะส่วนที่เกินสองหมื่นบาท
ง. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ประเภทประจำ


7. เงินได้พึงประเมินตามข้อใด ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ก. ดอกเบี้ยเงินฝากออมสินของรัฐบาลเฉพาะประเภทฝากประจำ 
ข. ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการคืนเงินภาษีอากร
ค. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรประเภทออมทรัพย์รวมกันเฉพาะส่วนที่เกินสองหมื่นบาท
ง. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ประเภทประจำ


8. เงินได้ที่บุคคลซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นผู้รับและต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. เงินได้จากการรับจ้างทำของ
ข. เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน
ค. เงินได้จากค่าลิขสิทธิ์
ง. เงินได้จากค่าขนส่ง


9. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด.3 หมายถึงผู้จ่ายเงินได้ให้แก่ผู้รับซึ่งมีหน้าที่เสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา
ข. ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด.53 หมายถึงผู้จ่ายเงินได้ให้แก่ผู้รับซึ่งมีหน้าที่เสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา
ค. ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายตามแบบ ภ.ง.ด. 2 หมายถึง ผู้จ่ายเงินได้ให้แก่ผู้รับที่มีเงินได้ตาม
มาตรา 40(4)(ก) แห่งปรก.
ง. ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายตามแบบ ภ.ง.ด. 54 หมายถึง ผู้จ่ายเงินได้ที่จ่ายเงินได้ตามมาตรา 
40 (3), (4), (5) และ (6)แห่ง ปรก. ให้แก่บริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่าง
ประเทศ และมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย 


10. เงินได้จากวิศวกรรมหักค่าใช้จ่ายอย่างไร
ก.  หักค่าใช้จ่ายเหมาร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 60,000 บาท
ข.   เลือกหักค่าใช้จ่ายเหมาร้อยละ 30 หรือหักตามความจำเป็นและสมควร 
ค. หักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรได้เพียงอย่างเดียวเลือกหักค่าใช้จ่ายเหมาไม่ได้
ง. เลือกหักค่าใช้จ่ายเหมาร้อยละ 60 หรือหักตามความจำเป็นและสมควร 


11. อัตราภาษีเงินได้สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการขนาดย่อม(มีทุนชำระแล้ว
ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 5 ล้านบาท)
ก. กำไรสุทธิ 1- 1 ล้านบาท อัตรา 15 % , 1 ล้านบาท –3 ล้านบาท อัตรา 25 %, 3 ล้านบาทขึ้นไปอัตรา 30%
ข. กำไรสุทธิ 1- 1 ล้านบาท อัตรา 25 % , 1 ล้านบาท –3 ล้านบาท อัตรา 30 %, 3 ล้านบาทขึ้นไป 
อัตรา 40% 
ค. กำไรสุทธิ 1- 1 ล้านบาท อัตรา 15 % , 1 ล้านบาท –3 ล้านบาท อัตรา 30 %, 3 ล้านบาทขึ้นไป 
อัตรา 35%
ง. กำไรสุทธิ 1- 1 ล้านบาท อัตรา 10 % , 1 ล้านบาท –3 ล้านบาท อัตรา 15 %, 3 ล้านบาทขึ้นไป 
อัตรา 20%


12. ผู้มีเงินได้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีสามารถหักลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้(ภาษีประจำปี)หรือไม่ เท่าใด
ก.  หักไม่ได้
ข.  หักได้ครึ่งหนึ่ง เป็นเงิน 15,000 บาท
ค. หักได้ 30,000 บาท
ง. ไม่มีข้อใดถูก


13. ข้อใดถูกต้อง
ก. ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด  (GPD) 
ข. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ (GPP) 
ค. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ(BOI)
ง.  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)  


14. การผ่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ขอผ่อนชำระภาษีได้ 3 งวดเท่า ๆ กัน
ข ภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ขอผ่อนชำระภาษีได้ 3 งวดเท่า ๆ กัน
ค. ภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ขอผ่อนชำระภาษีได้ 3 งวดงวดแรกชำระครึ่งหนึ่งของจำนวนภาษีทั้งสิ้น
ง. ภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ขอผ่อนชำระภาษีได้ 3 งวดเท่า ๆ กัน และต้องเสียเงินเพิ่ม


14. การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีเงินได้จาการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือ อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา 
ก. หักค่าใช้จ่ายร้อยละ 40 ของเงินได้
ข. หักค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 ของเงินได้ 
ค. หักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร
ง. หักค่าใช้จ่ายเหมาตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา


16. ข้อใดเป็นวิธีการคำนวณเครดิตภาษีเงินปันผล
ก. อัตราภาษีเงินได้ที่บุคคลธรรมดานั้นต้องเสียหารด้วยผลต่างของหนึ่งร้อยลบด้วยอัตราภาษีเงินได้ 
คูณด้วยจำนวนเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับ
ข. อัตราภาษีเงินได้ที่นิติบุคคลนั้นต้องเสียหารด้วยผลต่างของหนึ่งร้อยลบด้วยอัตราภาษีเงินได้ 
คูณด้วยจำนวนเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับ
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ไม่มีข้อใดถูก
17. กรมสรรพากรได้จัดประเภทผู้ส่งออกเป็นกี่ประเภท
ก. ผู้ส่งออกทั่วไป ผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน ผู้ส่งออกที่ดี
ข. ผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน ผู้ส่งออกที่ดี ผู้ส่งออกที่ดีพิเศษ
ค. ผู้ส่งออกทั่วไป ผู้ส่งออกที่ดี ผู้ส่งออกที่ดีพิเศษ
ง. ผู้ส่งออกที่ดี ผู้ส่งออกที่ดีพิเศษ 
18. วิสัยทัศน์กรมสรรพากร
ก. ระบบงานมาตรฐานสากลเพื่อบริการประชาชน และเก็บภาษีทั่วถึง เป็นธรรม 
ข. ระบบงานมาตรฐาน เพื่อบริการประชาชน และเก็บภาษีทั่วถึง เป็นธรรม
ค. ระบบงานมาตรฐานสากล เก็บภาษีทั่วถึง และเป็นธรรม
ง. ระบบงานมาตรฐานสากล รวดเร็ว และเก็บภาษีทั่วถึงเป็นธรรม
19. ผู้อยู่ในประเทศไทย หมายถึง
ก. ผู้อยู่ในประเทศไทยช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลา รวมเวลาทั้งหมดถึง 180วันในปีภาษี
ข. ผู้อยู่ในประเทศไทยช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลา รวมเวลาทั้งหมดถึง 240วันในปีภาษี
ค. ผู้อยู่ในประเทศไทยช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลา รวมเวลาทั้งหมดถึง 360วันในปีภาษี
ง. ถูกทุกข้อ


20. เว็บไซต์ของกรมสรรพากร
ก. www.rd.go.th
ข. www.excise.go.th
ค. www. revenue.go.th
ง. www.dr.go.th


21. ค่าลดหย่อนตามข้อใดนำมาหักลดหย่อนไม่ได้
ก. เบี้ยประกันชีวิตของบุตรหักได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
ข. ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดาของคู่สมรส(ไม่มีรายได้)ที่มีอายุเกินหกสิบปีและมีรายได้ไม่พอเลี้ยงชีพ
หักได้ 30,000 บาท
ค. บุตรอายุ 24 ปี เรียนระดับปริญญาตรี หักได้ 17,000 บาท
ง. กองมรดกหักลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้ 30,000 บาท


22. กฎหมายกำหนดให้สามารถหักค่าใช้จ่ายได้อย่างไร
ก. การหักค่าใช้จ่ายเหมาเป็นเปอร์เซ็นต์
ข. การหักค่าใช้จ่ายจริงตามความจำเป็นและสมควร  
ค. การหักค่าใช้จ่ายตามความพอใจของผู้มีเงินได้
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข


23. เช็คที่ชำระภาษีอากรให้กับกรมสรรพากรไม่ได้
ก. เช็คของผู้มีหน้าที่ชำระเงินภาษีและ ลงวันที่ล่วงหน้า
ข. เช็คที่มีธนาคารค้ำประกัน
ค. เช็คธนาคารแห่งประเทศไทย
ง. เช็คที่ธนาคารเซ็นต์สั่งจ่าย


24. เงินได้พึงประเมินหมายถึงข้อใด
ก. เงิน ทรัพย์สินและประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่น
ออกแทนให้  เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำหนด
ข. เงิน ทรัพย์สินและประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่น
ออกแทนให้ เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำหนดตามเกณฑ์เงินสด
ค. เงิน ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้  
เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำหนดที่ได้รับจริง
ง. เงิน ประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้ 
  เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำหนดตามเกณฑ์เงินสด


. การขอคืนภาษีอากร ข้อใดถูกต้อง
ก. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอายุความขอคืนภายใน 10 ปี
ข. แบบขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ ใช้แบบ ภ.ธ.40 เพียงแบบเดียว
ค. ค่าปรับภาษีอากร ขอคืนไม่ได้
ง. ภายใน 6 เดือน นับแต่วันเสียอากรหรือค่าเพิ่มอากร
26.หนังสือรับรองภาษาอังกฤษที่ออกให้โดยกรมสรรพากร
ก. หนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้หักณ ที่จ่าย (Non – Resident Withholding Tax Certificate)
ข. หนังสือรับรองการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat Payment    Certificate)
ค. หนังสือรับรองการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ(Vat Payment   Certificate)
ก. หนังสือรับรองการเสียภาษีปิโตรเลี่ยม(Petrolium Payment   Certificate)


27 กำหนดเวลาในการยื่นคำขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีเงินได้พึงประเมิน
ข. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไทยหรือวันที่นิติบุคคลต่างประเทศเริ่มประกอบกิจการ ในประเทศไทย
ค. ภายใน 45 วันนับแต่วันที่มีเงินได้พึงประเมิน
ง. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไทยหรือวันที่นิติบุคคลต่างประเทศเริ่มประกอบกิจการ ในประเทศไทย


28.สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค" หมายความว่า 
ก. บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเพื่อประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิคหรือการให้บริการสนับสนุนแก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขาของตนไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ
ข. บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศเพื่อประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิคหรือการให้บริการสนับสนุนแก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขาของตนไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ
ค. บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเพื่อประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิคหรือการให้บริการสนับสนุนแก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขาของตน จะต้องตั้งอยู่ในในต่างประเทศ
ง. ไม่มีข้อใดถูก


29. กิจการที่เข้าข่ายเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือSMEs ได้แก่
  ก. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีมูลค่าขั้นสูงของสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดินสำหรับการประกอบกิจกรรมด้านการผลิตหรือการให้บริการไม่เกิน 200 ล้านบาทและมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน
ข. บริษัทที่มีมูลค่าขั้นสูงของสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดินสำหรับการประกอบกิจกรรมด้านการผลิตหรือการให้บริการไม่เกิน 200 ล้านบาทและมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน
ค. ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีมูลค่าขั้นสูงของสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดินสำหรับการประกอบกิจกรรมด้านการผลิตหรือการให้บริการไม่เกิน 200 ล้านบาทและมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน
ง. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีมูลค่าขั้นสูงของสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดินสำหรับการประกอบกิจกรรมด้านการผลิตหรือการให้บริการไม่เกิน 100 ล้านบาทและมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน


30. Transfer Pricing คือ 
ก. การต่อรองราคาของการทำธุรกรรม
ข. การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อ- ขายสินค้าหรือให้บริการ
ค. การที่คู่สัญญาทำธุรกรรมระหว่างกันโดยกำหนดราคาซื้อ-ขายสินค้าหรือให้บริการที่แตกต่างไปจากราคาตลาด หรือ Arm's Length Price
ง. การทำสัญญาซื้อขายหรือให้บริการของคู่สัญญา


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ กรมสรรพากร จำนวน 153 อัตรา วันที่ 2-22 มิถุนายน 2558


 

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 153 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2-22 มิถุนายน 2558

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
1.ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 
จำนวน 110 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว

2.ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ 
จำนวน 20 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว

3.ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 
จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว

4.ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ 
จำนวน 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว

5.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
จำนวน 7 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว

6.ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2-22 มิถุนายน 2558  ที่เว็บไซต์http://job.rd.go.th/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัครสอ

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้