เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบ แนวข้อสอบ คู่มือสอบ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล --]

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ข่าววันนี้ล่าสุด สมัครงานราชการ ดาวน์โหลด แจกฟรีข้อสอบ ตำรวจ ครู ทหาร พยาบาล เทศบาล อบต. อปท. อบจ. -> คู่มือสอบ แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล ศอ.บต. โรงพยาบาล สสจ. -> ข้อสอบ แนวข้อสอบ คู่มือสอบ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2015-10-17 02:42

ข้อสอบ แนวข้อสอบ คู่มือสอบ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว   ท้องถิ่น  
1. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
3. พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
4. แนวข้อสอบ พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
5. พรบ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2551
6. แนวข้อสอบ พรบ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ  พ.ศ.2551
7. ความรู้ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
8. แนวข้อสอบความรู้เรื่องการท่องเที่ยว

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ท้องถิ่น
1. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ _ถาม ตอบ
2. ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3. ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพ
4. หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ
5. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
6. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522.pdf
7. สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
9. แนวข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข
10. แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข
11. แนวข้อสอบกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ท้องถิ่น
1. งานทะเบียนราษฏร์และบัตรประชาชน
2. ถาม - ตอบ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน
3. ถาม - ตอบ เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
4. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
5. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535
6. สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
7. สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
8. สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
9. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3)
10. พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติทางราชการ พศ. 2558
11. แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
12. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ท้องถิ่น
1. แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป
2. แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3. แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
4. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ _สูตรและเทคนิคการจำ
5. สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
6. สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
8. สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
9. แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

เจ้าหน้าที่สันทนาการ ท้องถิ่น
1. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
3. แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
4. สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
5. กิจกรรมนันทนาการ
6. แนวข้อสอบเรื่องนันทนาการ
7. แนวข้อสอบแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 2
8. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ

สถาปนิก ท้องถิ่น
1. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
2. พระราชบัญญัติ สถาปนิก พ.ศ. 2543
3. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
4. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. จรรยาบรรณวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2545
6. การออกแบบสถาปัตยกรรม(ถาม-ตอบ)
7. โครงสร้างอาคาร (ถาม-ตอบ)
8. งานระบบภายในอาคาร (ถาม-ตอบ)
9. แนวข้อสอบการเขียนแบบและการวิเคราะห์โครงสร้าง
10. แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม

เจ้าพนักงานธุรการ ท้องถิ่น (อบต อบจ เทศบาล)
1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
3 คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
4 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ _สูตรและเทคนิคการจำ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ท้องถิ่น (อบต อบจ เทศบาล)
1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
4 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
5 แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล
6 แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดทำฐานข้อมูล
7 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
8 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท้องถิ่น (อบต อบจ เทศบาล)
1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
4 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
6 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ท้องถิ่น (อบต อบจ เทศบาล)
1 สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
2 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น
3 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
4 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
5 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ (Introduction of Statistical)
6 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม - ตอบ)
7 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
8 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
9 การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
10 การใช้โปรแกรม SPSS เบื้องต้น
11 แนวข้อสอบโปรแกรม  SPSS

ช่างไฟฟ้า ท้องถิ่น (อบต อบจ เทศบาล)
1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
4 การติดตั้งระบบไฟฟ้า Electrical installation
5 การออกแบบระบบไฟฟ้า Electrical System Design
6 ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
7 อุปกรณ์การออกแบบระบบไฟฟ้า
8 แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
9 แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า

นักประชาสัมพันธ์ (อบต อบจ เทศบาล)
1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
3 แนวข้อสอบ พรบ.คอมพิวเตอร์ พศ.2550
4 หลักการประชาสัมพันธ์
5 แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1
6 แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2

นักพัฒนาชุมชน 3 (อบต อบจ เทศบาล)
1 แนวคิด ทฤษฎีและวิธีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
2 แนวข้อสอบความหมายและลักษณะของการพัฒนาชุมชน
3 แนวข้อสอบทฤษฎีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
4 พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ._2548
8 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
9 สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
10 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
11 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

นักวิชาการเกษตร (อบต อบจ เทศบาล)
1. ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
2. แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
3. แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร  ท้องถิ่น
4. การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่าง ๆ
5. การอนุรักดิน การปรับปรุ่งดินแบบต่างๆ การทำเกษตรแบบยังยืน
6. ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง + แนวข้อสอบ
7. ถาม - ตอบ การจัดการดินและน้ำ
8. แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร
9. พืช การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร

นักวิชาการคลัง (อบต อบจ เทศบาล)
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการคลัง
2. การบริหารการเงินการคลัง
3. ถาม -ตอบ แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
4. ถาม -ตอบ แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
5. ถาม-ตอบ แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
6. แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง
7. แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง 3 ท้องถิ่น
8. แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม
9. แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท.พ.ศ.2547
10. แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
11. สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
12. สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
13. สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

นักวิชาการเงินและบัญชี (อบต อบจ เทศบาล)
1. ความรู้ด้านการเงินและบัญชีเบื้องต้น
2. แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
3. แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม
4. แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท.พ.ศ.2547
5. แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท.2545
6. แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7. แนวข้อสอบหลักการบัญชี
8. สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
9. สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9. สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
10. สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
11. สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (อบต อบจ เทศบาล)
1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
3 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น
4 แนวข้อสอบ พรบ. ภาษีป้าย  พ.ศ.2510
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท.พ.ศ.2547
8 แนวข้อสอบ การจัดเก็บรายได้

นักวิชาการวัฒนธรรม (อบต อบจ เทศบาล)
1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น
3 การบริหารจัดการองค์กร
4 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
5 การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ
6 แผนงานและแผนยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม
7 ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม + แนวข้อสอบ
7.1 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
7.2 แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม
8 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
9 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
10 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (อบต อบจ เทศบาล)
1 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
2 แนวข้อสอบ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
2.1 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
3 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
4 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ 2535
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
7 ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
8 ถาม - ตอบ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
9 แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
10 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

นักส่งเสริมการเกษตร (อบต อบจ เทศบาล)
1. ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
2. เตรียมสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ถาม - ตอบ
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
4. การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่าง ๆ
5. พืช การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร
6. การอนุรักดิน การปรับปรุ่งดินแบบต่างๆ การทำเกษตรแบบยังยืน
7. ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง + แนวข้อสอบ
8. แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
9. แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุด 1
10. แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุด 2
11. แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น

นายช่างเขียนแบบ 2 (อบต อบจ เทศบาล)
1. สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
2. แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
3. แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท.2545
4. แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท.พ.ศ.2547
5. แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม
6. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. แนวข้อสอบงานออกแบบและการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
8. แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม
9. แนวข้อสอบเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
10. แนวข้อสอบการเขียนแบบและการวิเคราะห์โครงสร้าง
11. แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
12. กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548

นายช่างโยธา (อบต อบจ เทศบาล)
1. สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
2. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พศ.2542
3. แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
4. แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท.2545
5. แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท.พ.ศ.2547
6. แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม
7. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8. แนวข้อสอบนายช่างโยธา  ชุดที่  1
9. แนวข้อสอบนายช่างโยธา  ชุดที่  2
10. แนวข้อสอบนายช่างโยธา  ชุดที่  3
11. แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง
12. ถาม – ตอบ  โครงสร้างและคอนกรีต
13. กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วัฒธนธรรม (อบต อบจ เทศบาล)
1.แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2. แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น
3. การบริหารจัดการองค์กร
4. การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
5. การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ
6. แผนงานและแผนยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม
7. ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม + แนวข้อสอบ
7.1 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
7.2 แนวข้อสอบวิชาการวัฒนธรรม
8. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
9. สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
10. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

พยาบาลวิชาชีพ (อบต อบจ เทศบาล)
1. หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ
2. ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3. ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพ
4. สรุปวิชากฎหมาย+จริยธรรมพยาบาล
5. พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘
6. แนวข้อสอบเรื่อง การพยาบาลผู้ใหญ่
7. แนวข้อสอบเรื่อง การพยาบาลผู้สูงอายุ
8. แนวข้อสอบเรื่อง การพยาบาลจิตเวช
9. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
10. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
12. แนวข้อสอบกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
13. ตัวอย่างข้อสอบวิชาการพยาบาล

วิศวกรโยธา (อบต อบจ เทศบาล)
1. ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
2. ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก
3. เก็งแนวข้อสอบวิศวกรโยธา
4. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
5. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. แนวข้อสอบ พรบ.การขุดดินและถมที่ พ.ศ.2543
7. แนวข้อสอบ กลศาสตร์
8. ถาม-ตอบ แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
9. ถาม -ตอบ แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
10. ถาม – ตอบ  โครงสร้างและคอนกรีต
11. กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548
++อัพเดทตามประกาศสอบ ครบทุกเนื้อหา เน้นๆ!! 
ทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมไว้ให้เเล้ว รวมสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพร้อมเฉลย 

>>เเนวข้อสอบเก่าที่นี่ จะกระชับเวลาในการอ่านหนังสือ 
>>หนังสือและไฟล์เตรียมสอบทำเล่มต่อเล่ม มั่นใจได้ว่าอัพเดทแน่นอน
>>ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป เล่มเดียวรวมสอบครบ
>>หนังสือปริ้นเข้าปกกันน้ำ ใช้กระดาษ 70 แกรม ไม่ยุ่ยง่าย ไม่มีฝุ่น 
>>จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไมในเมื่อมีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า

++แม่นๆ ชัวร์!!! ++แนวข้อสอบ สรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า
กระชับเวลาในการอ่าน ไฟล์ pdf คู่มือเตรียมสอบ
มั่นใจได้ว่า อัพเดท! แน่นอน ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป 
e-book รวมข้อสอบครบถ้วน จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไม 
ในเมื่อ มีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า ครบที่สุดในเมืองไทย

แนวข้อสอบ เเบ่งออกเป็น 2 เเบบ
1. ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 399 บาท
ส่งทางอีเมลล์ (รอรับได้ไม่เกิน 3 ชม.)
2. หนังสือ ราคา 699 บาท รวมจัดส่ง EMS 
( รอรับได้ ไม่เกิน 3-4 วัน ทั่วประเทศ)

ธนาคารกสิกรไทย 748-266-1860 
ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพระราม3  
ชื่อบัญชี พิสิทธิ์ชัย กิมชัย

สั่งซื้อมาที่/สอบถามมาที่
โทร 083-0674168
LineID : 0830674168


เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบ แนวข้อสอบ คู่มือสอบ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.039699 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us